Số An Sinh Xã Hội và Xin EITC

 

Muốn hội đủ tiêu chuẩn được EITC thì quý vị , người hôn phối của quý vị, nếu khai thuế chung, phải có số An Sinh Xã Hội (Social Security Administration) hoặc SSN hợp lệ để đi làm, do Cơ Quan An Sinh Xã Hội cấp trước ngày đáo hạn khai thuế, gồm cả thời gian gia hạn.

Bất cứ trẻ nào đủ điều kiện được kê trên Bản Khai EIC đều phải có SSN hợp lệ để đi làm, cấp trước ngày đáo hạn khai thuế, gồm cả thời gian gia hạn. Nếu trẻ sanh ra rồi qua đời ngay trong năm thì không cần có số SSN.

Không thể dùng ITIN (Individual Taxpayer Identification Number, hay Mã Số Thuế Cá Nhân) hoặc ATIN (Adoption TIN, hay Mã Số Thuế Nhận Con Nuôi) để khai EITC. 

Đạo Luật  Bảo Vệ Người Mỹ không Bị Tăng Thuế (Protecting Americans from Tax Hikes, hoặc PATH) đã sửa đổi vài luật về thuế, kể cả ngăn ngừa xin hồi tố tín thuế EITC bằng cách tu chính mẫu khai thuế hoặc đơn khai thuế ban đầu cho bất cứ năm nào trước đây mà cá nhân hoặc bất cứ người nào liệt kê trên mẫu khai thuế nhưng không có số An SInh Xã Hội hợp lệ để đi làm. Quý vị không thể nộp đơn xin tín thuế EITC trừ khi số An Sinh Xã Hội của quý vị, người hôn phối của quý vị (nếu đã lập gia đình và khai thuế chung) hoặc người con đủ tiêu chuẩn đã được cấp trước ngày đáo hạn khai thuế kể cả bất cứ thời gian kéo dài hợp lệ nào.   

Ấn Bản 596 (Tín Khoản Lợi Tức Do Lao Động) (Publication 596, Earned Income Credit) cũng có thông tin phụ trội cho người có Thẻ An Sinh Xã Hội mang dòng chữ “Not valid for employment” (Không dùng để xin việc làm) hoặc “Valid for work with INS or DHS authorization” (Chỉ được đi làm nếu INS hay DHS cho phép), và những trường hợp khác.