Cách nào để gia hạn ITIN?

Quý vị nên nộp Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Số Nhận Diện Người Đóng Thuế của IRS, đã điền đầy đủ và tất cả các giấy tờ có danh tánh cần thiết cho IRS. Không cần nộp tờ khai thuế cho đơn xin gia hạn, tuy nhiên nếu nộp đơn theo đòi hỏi, quý vị nên khai thuế cùng với đơn xin gia hạn để không bị đình trệ tiền bồi hoàn. Tất cả người trong gia đình được cấp ITIN có thể nộp Mẫu Đơn W-7 cùng lúc.

Phải đính kèm tất cả như được nêu trong phần Các tiêu chuẩn nộp đơn được sửa đổi. Chỉ nhận các bản gốc của giấy tờ có danh tánh hay bản chụp có chứng nhận từ cơ quan phát hành.

Xem Các Thắc Mắc Thông Thường về ITIN hết hạn.

Tôi xin gia hạn ITIN ở đâu?

Lựa chọn 1

Gửi thư Mẫu Đơn W-7, khai thuế, bằng chứng về danh tánh và tài liệu về tình trạng nước ngoài đến:

Internal Revenue Service
Austin Service Center
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342

Chúng tôi sẽ gửi lại giấy tờ có danh tánh cho quý vị trong vòng 60 ngày. Gửi sớm cho chúng tôi đơn xin của quý vị để tránh bị cứu xét chậm trễ bản khai thuế tiếp theo.

Lựa chọn 2

Trực tiếp nộp đơn xin ITIN khi dùng dịch vụ của Đại Diện Thâu Nhận có Chứng Nhận được IRS ủy quyền. Quý vị không phải gửi cho chúng tôi giấy tờ có danh tánh gốc của mình.

Lựa chọn 3

Lấy hẹn tại Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế của IRS được chỉ định. Quý vị cũng không phải gửi cho chúng tôi giấy tờ có danh tánh gốc của mình.

Sau khi cứu xét, IRS sẽ cấp số ITIN cho quý vị qua thư.