Cách nào để gia hạn ITIN?

Quý vị nên nộp Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN) của IRS đã điền đầy đủ thông tin và tất cả các giấy tờ có danh tánh cần thiết cho IRS. Nếu quý vị muốn gia hạn số ITIN hiện có, quý vị có thể gửi Mẫu Đơn W-7 đơn đăng ký gia hạn ngay lập tức (mà không cần nộp tờ khai thuế). Người phối ngẫu và người phụ thuộc thực hiện gia hạn ITIN của họ phải được liệt kê trên tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ đính kèm với phụ lục hoặc mẫu đơn áp dụng cho quyền lợi thuế được phép. Nếu quý vị không gia hạn ITIN đã hết hạn của mình và nộp tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ với ITIN đã hết hạn, có thể sẽ phát sinh chậm trễ trong việc xử lý tờ khai thuế của quý vị. Tất cả người thành viên trong gia đình được cấp ITIN có thể nộp Mẫu Đơn W-7 cùng lúc.

Phải đính kèm tất cả như được nêu trong phần Các tiêu chuẩn nộp đơn được sửa đổi. Chỉ nhận các bản gốc của giấy tờ có danh tánh hay bản chụp có chứng nhận từ cơ quan phát hành.

Xem Các Thắc Mắc Thông Thường về ITIN hết hạn.

Tôi xin gia hạn ITIN ở đâu?

Lựa chọn 1

Gửi thư Mẫu Đơn W-7, khai thuế, bằng chứng về danh tánh và tài liệu về tình trạng nước ngoài đến:

Internal Revenue Service
Austin Service Center
ITIN Operation
P.O. Box
149342
Austin, TX 78714-9342

Chúng tôi sẽ gửi lại giấy tờ có danh tánh cho quý vị trong vòng 14 tuần. Gửi sớm cho chúng tôi đơn xin của quý vị để tránh bị cứu xét chậm trễ bản khai thuế tiếp theo.

Lựa chọn 2

Trực tiếp nộp đơn xin ITIN khi dùng dịch vụ của Đại Diện Thâu Nhận có Chứng Nhận được IRS ủy quyền. Quý vị không phải gửi cho chúng tôi giấy tờ có danh tánh gốc của mình.

Lựa chọn 3

Lấy hẹn tại Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế của IRS được chỉ định. Quý vị cũng không phải gửi cho chúng tôi giấy tờ có danh tánh gốc của mình.

Sau khi xử lý, IRS sẽ cấp số ITIN cho quý vị qua thư.