Free File: Quý vị cần gì để khởi đầu

 

Thông Tin Riêng Tư Quý Vị Cần (Personal Information You Need)

 • Một bản sao của bản khai thuế của năm trước đó để được vào phần Tổng Lợi Tức Được Điều Chỉnh (Adjusted Gross Income, hay AGI)
 • Số An Sinh Xã Hội hợp lệ cho quý vị và người hôn phối của mình, nếu có
 • Số An Sinh Xã Hội hợp lệ cho người thuộc quyền của quý vị, nếu có

Lợi tức và biên nhận (Income and Receipts)

 • Quyền lợi An Sinh Xã Hội
 • Tiền Thất Nghiệp
 • Tất cả các biên nhận cho doanh nghiệp nhỏ của quý vị, nếu có
 • Biên nhận lợi tức từ việc cho thuê, địa ốc, tiền bản quyền, cộng tác, hội hùn vốn, quỹ tín thác

Lợi tức khác (Other income)

 • W-2s, thể hiện tiền lương hàng năm từ tất cả các hãng làm của quý vị
 • Mẫu đơn 1099-INT, thể hiện tiền lời trả cho quý vị trong suốt năm
 • Mẫu đơn 1099-G, thể hiện bất cứ ngân quỹ nào, tín dụng hay đền lại tiền thuế tiểu bang và địa phương
 • Mẫu Đơn 1099-DIV và Mẫu Đơn 1099-R, thể hiện cổ tức và phần đóng góp từ chương trình hưu trí và những chương trình khác trả cho quý vị trong năm

Người khai thuế ACA (ACA Filers)

 • Mẫu Đơn 1095A, Báo Cáo Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe
 • Mẫu Đơn 8962, Tín Thuế Bảo Phí

Đệ Nộp dạng Điện Tử (File Electronically)

 • Kiểm chứng danh tánh của quý vị bằng cách sử dụng Tổng Lợi Tức Đã Điều Chỉnh năm 2018. Nếu quý vị đã lập một mật số cá nhân năm 2018 thì cũng dùng được Quý vị phải chọn số PIN nhận diện cá nhân năm chữ số có thể là bất cứ năm chữ số nào (ngoài trừ tất cả là các số 0) mà quý vị chọn để đánh vào chữ ký điện tử.
 • Quý vị không có số AGI hay PIN? Nếu quý vị không có bản khai thuế năm 2018 thì quý vị có thể dùng công cụ tự giúp Get Transcript của IRS để lấy Bản Khai Thuế của quý vị có ghi AGI của quý vị.
  • Dùng Lấy Bản Ghi Trực Tuyến để lấy AGI của quý vị ngay. Quý vị phải thông qua tiến trình xác thực danh tánh Vào An Ninh (Secure Access). Chọn Bản Khai Thuếchỉ dùng hàng vào “Tổng Lợi Tức Đã Điều Chỉnh”.
  • Dùng Lấy Bản Ghi Trực Tuyến hoặc gọi sốl 800-908-9946 nếu quý vị không thể thông qua Vào An Ninh (Secure Access) và cần yêu cầu một Bản Khai Thuế. Xin chờ khoảng từ 5 đến 10 ngày mới nhận được.  chỉ dùng hàng vào “Tổng Lợi Tức Đã Điều Chỉnh”.

Thông Tin Liên Lạc (Contact Information)

 • Muốn nhận thông báo từ hãng nhu liệu Free File cho biết IRS đã nhận bản khai thuế của quý vị, thì quý vị cần phải có địa chỉ điện thư hợp lệ.