Bản khai thuế đã chỉnh sửa của tôi đâu?

Kiểm tra tình trạng tờ khai được điều chỉnh Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu NhậpThu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ Được Điều Chỉnh, cho năm hiện tại và kể cả tối đa ba năm trước đó.

1. Khi nào nên kiểm tra...

  • Tờ  khai được điều chỉnh sẽ được hiễn thị trong hệ thống của chúng tôi tối đa 3 là tuần lễ kể từ khi gởi.
  • Có thể cần đến tối đa là 16 tuần lễ để cứu xét.

2. Những thứ cần có...

  • Số An Sinh Xã Hội
  • Ngày sanh
  • Zip

3. Làm thế nào để tìm...

Công cụ tờ khai được điều chỉnh không thể truy cập một số tờ khai được điều chỉnh; nên tham khảo câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm thông tin. 

Các nhân viên trợ giúp qua điện thoại của IRS không có thông tin bổ sung nào về tờ khai được điều chỉnh của quý vị trong lúc đang xử lý. Chỉ nên gọi số miễn phí của chúng tôi khi công cụ yêu cầu quý vị liên lạc.