About Publication 502 Forms and Schedules You May Find Useful

 

Giới Thiệu về Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân

Mẫu 1040 được người đóng thuế Hoa Kỳ sử dụng để khai thuế thu nhập hàng năm.

About Form 1040-NR, U.S. Nonresident Alien Income Tax Return

Form 1040-NR is used by nonresident alien individuals, estates, and trusts to file a U.S. income tax return.

About Form 1040-SR, U.S. Tax Return for Seniors

Information about Form 1040-SR, U.S. Tax Return for Seniors, including recent updates, related forms and instructions on how to file. Form 1040-SR is available as an optional alternative to using Form 1040 for taxpayers who are age 65 or older. Form 1040-SR uses the same schedules and instructions as Form 1040 does.

About Form 1040-SS, U.S. Self-Employment Tax Return (Including the Additional Child Tax Credit for Bona Fide Residents of Puerto Rico)

Information about Form 1040-SS, U.S. Self-Employment Tax Return (Including the Additional Child Tax Credit for Bona Fide Residents of Puerto Rico), including recent updates, related forms and instructions on how to file. This form is for residents of the U.S. Virgin Islands (USVI), Guam, American Samoa, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands (CNMI), and the Commonwealth of Puerto Rico (Puerto Rico) who are not required to file a U.S. income tax return.

Giới Thiệu về Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân Được Điều Chỉnh

Hãy nộp Mẫu 1040-X để làm những việc sau: sửa lại các mẫu 1040, 1040-A, 1040-EZ, 1040-NR hoặc 1040-NR EZ; thực hiện một số lựa chọn nhất định sau thời hạn quy định; thay đổi số tiền được IRS điều chỉnh trước đây; đưa ra yêu cầu kết chuyển ngược về trước do thua lỗ hoặc tín thuế chưa sử dụng

About Form 2106, Employee Business Expenses

Information about Form 2106, Employee Business Expenses, including recent updates, related forms and instructions on how to file. Employees file this form to deduct ordinary and necessary expenses for their job.

About Form 2555, Foreign Earned Income

Information about Form 2555, Foreign Earned Income, including recent updates, related forms, and instructions on how to file. If you qualify, you can use Form 2555 to figure your foreign earned income exclusion and your housing exclusion or deduction.

About Form 8839, Qualified Adoption Expenses

Information about Form 8839, Qualified Adoption Expenses, including recent updates, related forms and instructions on how to file. Use this form to figure the amount of your adoption credit and any employer-provided adoption benefits you can exclude from your income.

About Form 8853, Archer MSAs and Long-Term Care Insurance Contracts

Information about Form 8853, Archer MSAs and Long-Term Care Insurance Contracts, including recent updates, related forms, and instructions on how to file. Use Form 8853 to report Archer MSA contributions, figure your Archer MSA deduction, report distributions from Archer MSAs or Medicare Advantage MSAs, report taxable payments from long-term care (LTC) insurance contracts, or report taxable accelerated death benefits from a life insurance policy.

About Form 8885, Health Coverage Tax Credit

Information about Form 8885, Health Coverage Tax Credit, including recent updates, related forms, and instructions on how to file. Form 8885 is used by eligible recipients to figure the amount, if any, of their health coverage tax credit (HCTC).

About Form 8949, Sales and other Dispositions of Capital Assets

Information about Form 8949, Sales and other Dispositions of Capital Assets, including recent updates, related forms and instructions on how to file. Form 8949 is used to list all capital gain and loss transactions.

About Form 8962, Premium Tax Credit

Information about Form 8962, Premium Tax Credit, including recent updates, related forms and instructions on how to file. Form 8962 is used either (1) to reconcile a premium tax credit advanced payment toward the cost of a health insurance premium, or (2) to claim a premium tax credit.

About Form W-2, Wage and Tax Statement

Information about Form W-2, Wage and Tax Statement, including recent updates, related forms and instructions on how to file. Form W-2 is filed by employers to report wages, tips, and other compensation paid to employees as well as FICA and withheld income taxes.

Giới thiệu về Bảng A (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Khấu Trừ Từng Khoản

Thông tin về Bảng A (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Khấu Trừ Từng Khoản, bao gồm các cập nhật gần đây, mẫu đơn liên quan và hướng dẫn về cách nộp hồ sơ. Bảng này được người nộp hồ sơ sử dụng để báo cáo các khoản khấu trừ từng khoản.