About Schedule M-3 (Form 1065), Net Income (Loss) Reconciliation for Certain Partnerships

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Partnerships file Schedule M-3 (Form 1065) to:

  • Answer questions about their financial statements and reconcile financial statement net income (loss) for the consolidated financial statement group to income (loss) per the income statement for the partnership.
  • Reconcile financial statement net income (loss) for the partnership to line 1 of the Analysis of Net Income (Loss) found on Form 1065 and Form 1065-B.

Current Revision


Recent Developments

None at this time.


Other Items You May Find Useful