ITG FAQ #1 Answer-What effect does the Welfare-to-Work Credit have on the Empowerment Zone Employment Credit?

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Wages used to claim the Welfare-to-Work Credit cannot be used to figure the Empowerment Zone Employment Credit. In addition, they reduce the maximum qualified zone wages used to claim the Empowerment Zone Employment Credit for an employee who qualifies for both credits.

Return to List of FAQs