Trong sê-ri này:

Cách khai thuế của bạn: từng bước
Kiểm tra xem bạn có cần khai thuế không
Thu thập tài liệu
Lấy tín thuế và khấu trừ
Nộp tờ khai
Lấy tiền hoàn thuế của bạn
Trả tiền thuế đúng thời hạn
Sẵn sàng khai thuế vào năm tới


Các bước để khai

Sử dụng các bước và tài nguyên này để làm cho việc nộp Mẫu 1040 của bạn dễ dàng hơn.
Ngay cả khi bạn không cần khai thuế, bạn có thể vẫn muốn khai. Bạn có thể nhận lại tiền:

Nếu bạn nợ thuế, điều quan trọng là phải nộp và trả đúng hạn để tránh bị phạt và tiền lãi.

Tìm thay đổi thuế mới nhất

Sẵn sàng khai thuế bây giờ?

Khai với một đối tác của Free File

Direct File của IRS (tiếng Anh) được đóng kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2024.

Nếu bạn thêm thời gian để khai thuế

Nếu bạn cần thêm thời gian, bạn phải yêu cầu gia hạn trước ngày đến hạn (tiếng Anh) khai thuế tháng 4.

Hãy nhớ rằng, việc gia hạn thời gian khai thuế không phải là gia hạn để trả các khoản thuế mà bạn nợ. Thanh toán mọi khoản thuế đến hạn trước thời hạn nộp tờ khai để tránh bị phạt và tiền lãi.


Nhận trợ giúp từ tình nguyện viên được IRS chứng nhận

Nhận trợ giúp chuẩn bị thuế miễn phí nếu bất kỳ điều nào trong số này áp dụng cho bạn:

  • Kiếm được $64.000 hoặc ít hơn
  • Bị khuyết tật
  • Cần hỗ trợ ngôn ngữ
  • Là 60 tuổi trở lên

Ghé thăm Trung tâm Hỗ trợ Người đóng thuế của IRS

Liên hệ với chúng tôi