Xác định tình trạng thuế người nước ngoài

Nếu quý vị là người nước ngoài (không phải công dân Hoa Kỳ) thì được coi là ngoại nhân không thường trú trừ khi quý vị đáp ứng một trong hai yêu cầu. Quý vị là ngoại nhân thường trú của Hoa Kỳ cho mục đích thuế nếu quý vị đáp ứng được yêu cầu về thẻ xanh (tiếng Anh) hoặc yêu cầu về sự hiện diện đáng kể (tiếng Anh) cho năm lịch (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12).

Có các quy tắc nhất định để xác định Ngày bắt đầu và kết thúc tình trạng cư trú (tiếng Anh) đối với người nước ngoài.

Trong một số trường hợp, người nước ngoài được phép thực hiện các lựa chọn thay thế yêu cầu về thẻ xanh và yêu cầu về sự hiện diện đáng kể như sau:

Quý vị có thể vừa là ngoại nhân không thường trú vừa là ngoại nhân thường trú trong cùng năm thuế. Điều này thường xảy ra vào năm quý vị đến hoặc đi từ Hoa Kỳ. Nếu vậy, quý vị có thể chọn được coi là Ngoại nhân có tình trạng kép (tiếng Anh) cho năm thuế này và ngoại nhân thường trú cho năm thuế tiếp theo nếu quý vị đáp ứng một số yêu cầu nhất định. (Tham khảo phần "Ngoại nhân có tình trạng kép" - "Lựa chọn năm đầu tiên" trong Ấn phẩm 519, Hướng dẫn về thuế Hoa Kỳ cho người nước ngoài (tiếng Anh).)

Một ngoại nhân thường trú mà phải thiết lập tình trạng cư trú tại Hoa Kỳ cho mục đích yêu cầu quyền lợi theo hiệp ước thuế với nước ngoài thì nên tham khảo Chứng nhận cư trú tại Hoa Kỳ cho các mục đích của hiệp ước thuế (tiếng Anh).