ITIN là gì? (What is an ITIN?)
Mã số  Khai Thuế  Cá  Nhân (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN) là số cứu xét thuế do Sở Thuế Vụ cấp. Đó là số có chín chữ số luôn bắt đầu bằng số 9 và có dãy số từ 70-88 ở số thứ tư và thứ năm, thí dụ 9XX-70-XXXX.  Có hiệu lực từ ngày 12 tháng Tư, 2011, dãy số được mở rộng để thêm dãy số từ 900-70-0000 đến 999-88-9999, 900-90-0000 đến 999-92-9999 và từ  900-94-0000 đến 999-99-9999. IRS cấp số ITIN cho những người bị đòi hỏi phải có số nhận diện người đóng thuế Hoa Kỳ nhưng chưa có, và không đủ điều kiện được Số An Sinh Xã Hội (Social Security Number, hay SSN) từ Ban Điều Quản An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, hay SSA). 

ITIN sẽ được cấp bất kể tình trạng nhập cư vì cả ngoại nhân thường trú lẫn ngoại nhân không thường trú đều bị đòi hỏi phải có số khai thuế hay báo cáo Hoa Kỳ theo Luật Thuế Vụ. 

Những người này phải có đòi hỏi khai thuế và nộp bản khai thuế lợi tức liên bang hợp lệ mới được cấp số ITIN, trừ khi họ đáp ứng điều ngoại lệ.

ITIN dùng để làm gì? (What is an ITIN used for?)
ITIN chỉ để báo cáo thuế liên bang, và không dùng để phục vụ cho bất cứ mục đích nào khác. IRS cấp số ITIN để giúp người dân tuân theo luật thuế vụ Hoa Kỳ, và cung cấp phương tiện để giải quyết và ghi chép hữu hiệu cho bản khai thuế và tiền trả cho những người không đủ điều kiện được Số An Sinh Xã Hội. 

ITIN không:

  • Cho phép làm việc tại Hoa Kỳ
  • Cung cấp việc đủ tiêu chuẩn cho quyền lợi An Sinh Xã Hội
  • Người thuộc quyền được đủ tiêu chuẩn cho Mục Đích Được Tín Thuế Lợi Tức.

Người nào cần có ITIN? (Who needs an ITIN?)
IRS cấp số ITIN cho kiều bào ngoại quốc và những người khác bị đòi hỏi phải báo cáo hay khai thuế liên bang và không đủ điều kiện được SSN. Ngoại nhân nào không thường trú không đủ tiêu chuẩn được SSN cần nộp bản khai thuế Hoa Kỳ chỉ để xin hoàn thuế theo những điều khoản của hiệp ước thuế Hoa Kỳ, sẽ cần có ITIN.

Những thí dụ khác về người cần ITIN bao gồm:

  • Ngoại nhân không thường trú cần phải nộp bản khai thuế Hoa Kỳ
  • Ngoại nhân thường trú Hoa Kỳ (dựa theo số ngày cư trú tại Hoa Kỳ) nộp bản khai thuế Hoa Kỳ
  • Người phụ thuộc hay người hôn phối của công dân Hoa Kỳ/ngoại nhân thường trú
  • Người phụ thuộc hay người phối của người có thị thực là ngoại nhân không thường trú

Làm thế nào tôi biết mình cần có ITIN? (How do I know if I need an ITIN?)
Nếu quý vị không có SSN và không đủ tiêu chuẩn được SSN, nhưng cần cung cấp số nhận diện thuế liên bang hay nộp bản khai thuế lợi tức liên bang thì phải nộp đơn xin ITIN.

Nếu quý vị nộp đơn xin SSN nhưng chưa được giải quyết, thì không nộp W-7. Chỉ điền vào Mẫu W-7 nếu Ban Điều Quản An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, hay SSA) báo cho quý vị biết là không thể cấp SSN.

Muốn xin số SSN, xem mẫu SS-5, Application for a Social Security Card (Đơn Xin Thẻ An Sinh Xã Hội). Muốn lấy Mẫu SS-5 hoặc muốn biết mình có đủ tiêu chuẩn được SSN hay không, viếng thăm Mạng Lưới Ban Điều Quản An Sinh Xã Hội  hoặc liên lạc văn phòng SSA. Theo luật, thì ngoại nhân không thể có cả ITIN và SSN. 

IRS giải quyết bản khai thuế thể hiện SSN hoặc ITIN trên khoảng trống mà mẫu thuế đòi hỏi SSN. IRS sẽ không nhận, và không giải quyết các mẫu thể SSA, 205c, nộp đơn xin, NRA, có khoảng trống, v.v…

Làm thế nào để nộp đơn xin ITIN? (How do I apply for an ITIN?)
Dùng phiên bản mới nhất của Mẫu W-7, Đơn Xin Số Nhận Diện Người Đóng Thuế của IRS (Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number) để nộp. Đính kèm bản khai thuế lợi tức liên bang hợp lệ, trừ khi quý vị đủ điều kiện được điều ngoại lệ, và chứng minh danh tánh bản gốc, có công chứng, hay chứng thực và giấy tờ về tình trạng ngoại nhân của quý vị. 

Do nộp bản khai thuế như là bản đính kèm cho đơn xin ITIN, quý vị không nên gởi bản khai thuế đến địa chỉ nêu trong hướng dẫn Mẫu 1040, 1040A hay 1040EZ. Quý vị nên gởi bản khai thuế, Mẫu W-7 và chứng minh danh tánh và giấy tờ về tình trạng ngoại nhân đến:

  Internal Revenue Service (Sở Thuế Vụ)
  Austin Service Center
  ITIN Operation
  P.O. Box 149342
  Austin, TX 78714-9342

Quý vị cũng có thể nộp đơn dùng dịch vụ của Đại Điện Thu Nhận (Acceptance Agent) được IRS ủy quyền hay viếng thăm Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế của IRS thay vì gởi thông tin qua bưu điện cho IRS tại Austin. Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế (Taxpayer Assistance Centers, hay TACs) tại Hoa Kỳ có giúp đỡ trực tiếp cho người xin ITIN chỉ bằng cách lấy hẹn. Đơn Vị ITIN của IRS tại Austin cấp số qua bưu điện.

Khi nào nên nộp đơn xin ITIN? (When should I apply for an ITIN?)
Quý vị nên điền vào Mẫu W-7 ngay sau khi sẵn sàng nộp bản khai thuế lợi tức liên bang, vì quý vị cần đính kèm bản khai thuế vào đơn xin.  

Nếu quý vị đáp ứng một trong những ngoại lệ cho đòi hỏi khai thuế thì nộp Mẫu W-7, cùng với giấy tờ chứng minh danh tánh, tình trạng ngoại nhân và các loại giấy tờ bổ sung cần thiết để chứng minh quý vị đủ điều kiện được ngoại lệ càng sớm càng tốt sau khi biết rằng mình được ngoại lệ đó. 

Quý vị có thể nộp đơn xin ITIN vào bất cứ lúc nào trong năm, tuy nhiên, nếu nộp bản khai thuế đính kèm vào Mẫu W-7 sau ngày đáo hạn của bản khai thuế thì quý vị sẽ bị tính tiền lãi và/hoặc tiền phạt. Quý vị nên nộp bản khai thuế năm hiện tại vào trước ngày đáo hạn để tránh bị tính lãi và/hoặc tiền phạt.

Tôi có thể nhờ giúp làm đơn xin ITIN ở đâu? (Where can I get help with my ITIN application?)
Quý vị có thể gọi IRS theo số miễn phí 1-800-829-1040 nếu ở tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị ở ngoài Hoa Kỳ, thì gọi số 267-941-1000 (không phải số miễn phí) để biết thông tin và được giúp đỡ điền Mẫu Đơn W-7 và tờ khai thuế hoặc để kiểm tra tình trạng đơn xin sau sáu tuần kể khi từ nộp Mẫu Đơn W-7.

Có trợ giúp tại Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế (Taxpayer Assistance Centers) của IRS tại Hoa Kỳ, giúp trực tiếp làm đơn xin ITIN chỉ bằng cách lấy hẹn. Quý vị cũng có thể dùng dịch vụ của Đại Điện Thu Nhận (Acceptance Agent) được ủy quyền của IRS.

Làm thế nào và khi nào có thể nhận số ITIN? (How and when can I expect to receive my ITIN?)
Nếu đủ điều kiện được ITIN và đơn xin điền đầy đủ thì quý vị sẽ nhận thư từ IRS cho số nhận diện đóng thuế, thường là trong vòng bảy tuần. Nếu chưa nhận ITIN hay thư tín khác sau khi nộp đơn được bảy tuần thì quý vị có thể gọi số miễn phí 1-800-829-1040 của IRS để hỏi về tình trạng đơn xin của mình. Nếu quý vị ở ngoài Hoa Kỳ, thì gọi số 267-941-1000 (không phải số miễn phí).

Muốn biết thêm thông tin, xin xem trang Các Thắc Mắc Thông Thường.