Các Câu Hỏi Thường Gặp về Thủ Tục Cập Nhật ITIN

Tại sao IRS thay đổi thủ tục chương trình ITIN
Mục 203 của Đạo luật Bảo vệ Người Mỹ khỏi Tăng thuế (Protecting Americans from Tax Hikes, hay PATH) năm 2015, Pub. L. 114-113, div. Q, được ban hành vào ngày 18 tháng 12 năm 2015, đã sửa đổi mục 6109 của Bộ luật Thuế vụ, và do đó, đã gây ra những thay đổi đáng kể đối với chương trình Mã số Cá nhân Đóng thuế (Individual Taxpayer Identification Number hay ITIN).

Ngoài ra, xin tham khảo Câu hỏi thường gặp về việc hết hạn ITIN.


Giấy tờ “được chứng nhận” và “được công chứng” khác nhau thế nào?
Giấy tờ được chứng nhận là giấy tờ mà cơ quan phát hành bản gốc cấp và chứng nhận là bản sao chính xác của bản gốc và có đóng dấu chánh thức từ Cơ Quan đó. Đây là những giấy tờ được chấp nhận. Giấy tờ được công chứng là giấy tờ người đóng thuế cung cấp cho công chứng viên làm chứng ký tên và đóng ấn dấu vào giấy tờ bản chánh thức và kèm theo con dấu để bảo đảm giấy tờ hợp lệ. Những giấy tờ này sẽ không được chấp nhận khi xin ITIN. Lưu ý rằng một số đương đơn được miễn trừ thay đổi này.


Khi nào thay đổi chương trình có hiệu lực? 
Những thay đổi này sẽ có hiệu lực cho tất cả đơn xin mới nộp vào hoặc sau ngày 1 tháng Mười, 2016. 
 

Các Ấn Phẩm của IRS (như 1915, 4520 hay 4327), hoặc các mẫu đơn và chỉ dẫn liên quan đến ITIN có thay đổi theo đòi hỏi mới này không? Nếu vậy, thì khi nào thay đổi và khi nào có những tài liệu này cho công chúng? 
Tất cả các ấn phẩm, mẫu đơn và chỉ dẫn sẽ thay đổi theo chánh sách mới.


Người đóng thuế có thể nộp đơn xin Mẫu Đơn W-7 (kèm giấy tờ bản gốc) ở Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế không? 
Có, đương đơn chánh, phụ và người thuộc quyền có thể đích thân nộp đơn xin W-7 (kèm giấy tờ bản gốc) tại các Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế (Taxpayer Assistance Centers, hay TAC) được IRS chỉ định . Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế được chỉ định sẽ chỉ chứng nhận bản gốc và bản sao của thẻ thông hành và thẻ ID quốc gia do cơ quan phát hành chứng nhận.

TAC chỉ cung cấp dịch vụ theo lịch hẹn. Gọi số 844-545-5640 để lấy hẹn. Đến IRS.gov để xem danh sách các TAC được chỉ định cung cấp dịch vụ chứng thực tài liệu ITIN.
 

Giấy tờ nào được chấp nhận? 
Xem chỉ dẫn Mẫu W-7 (tiếng Anh). Những chỉ dẫn này cho biết có 13 loại giấy tờ được chấp nhận.

 

IRS có trả lại giấy tờ gốc cho tôi không? Mất bao lâu để nhận lại giấy tờ? (cập nhật ngày 10 tháng 9 năm 2021) 
Các tài liệu gốc sẽ được trả lại địa chỉ trong hồ sơ sau khi xử lý đơn đăng ký của quý vị. IRS hiện đang xử lý Mẫu W-7 trong vòng 14 tuần sau khi nhận được. Chúng tôi đang thực hiện mọi hành động để giảm thiểu sự chậm trễ và chúng tôi đang xử lý các yêu cầu theo thứ tự mà chúng đã được nhận. Nếu quý vị cần các tài liệu gốc của mình cho bất kỳ mục đích nào trong khung thời gian xử lý này, quý vị có thể  trực tiếp nộp đơn tại Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế của IRS hoặc CAA. Thay vào đó, quý vị cũng có thể chọn gửi bản sao được chứng thực từ cơ quan cấp. Các tài liệu gốc quý vị gửi sẽ được trả lại cho quý vị theo địa chỉ gửi thư được hiển thị trên Mẫu W-7 của quý vị. Quý vị không cần phải cung cấp phong bì trả lại. Người nộp đơn được phép gửi kèm theo một Phong Bì Thư Chuyển Phát Nhanh hoặc phong bì dịch vụ chuyển phát tận nhà trả trước để việc gửi lại tài liệu của họ nhanh hơn. IRS sau đó sẽ gửi lại các tài liệu trong phong bì mà người nộp đơn cung cấp.

Tôi cần liên lạc với ai nếu không nhận được giấy tờ trong thời gian hạn định? (cập nhật ngày 10 tháng 9 năm 2021) Nếu tài liệu gốc của quý vị không được trả lại sau khung thời gian nêu trên, quý vị có thể gọi cho IRS theo số 800-908-9982 (chỉ ở Hoa Kỳ) hoặc đối với quốc tế, hãy gọi 267-941-1000 (đây không phải là số miễn phí).


Tôi có lựa chọn thay thế nào không nếu không muốn gửi thư có giấy tờ bản gốc của mình, chẳng hạn như thẻ thông hành? 
Thay vì gửi giấy tờ bản gốc, đương đơn chánh và phụ có thể dùng CAA và các địa điểm TAC được chỉ định. Đương đơn là người thuộc quyền có thể có chứng thực thẻ thông hành, thẻ ID quốc gia hay giấy khai sinh qua TAC được chỉ định (trước khi đến, kiểm tra xem TAC tại địa phương có cung cấp dịch vụ này không). Tuy nhiên, phải gửi thư tất cả các mẫu đơn, giấy tờ khác (bản gốc hay bản sao do cơ quan phát hành chứng nhận) đến IRS


Nếu tôi không thể lấy những giấy tờ mình cần để xin ITIN thì có thể xin số An Sinh Xã Hội thay thế không? 
Nếu quý vị đủ điều kiện được số an sinh xã hội thì không cần phải xin ITIN.
 

Lãnh sự quán hoặc đại sứ quán của tôi ở nước ngoài có thể chứng nhận giấy tờ cho tôi không? 
Quý vị có thể yêu cầu đại sứ quán hoặc lãnh sự quán chứng nhận bản sao giấy tờ. Tuy nhiên, dịch vụ ở mỗi quốc gia có thể khác nhau, nên chúng tôi khuyến cáo quý vị liên lạc với lãnh sự quán hoặc đại sứ quán phù hợp để biết thông tin cụ thể.


Các CAA và AA vẫn có thể nộp Mẫu W-7 cho IRS thay cho người đóng thuế không? Có. Các CAA và AA vẫn có thể nộp Mẫu W-7 thay cho khách hàng của họ. CAA được dùng Mẫu W-7 (COA) để chứng nhận họ đã duyệt xét và chứng thực giấy tờ bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận từ cơ quan phát hành những giấy tờ này qua phỏng vấn trực tiếp hoặc qua video điện tử. CAA phải có giấy tờ bản gốc khi thực hiện phỏng vấn để xem các đặc điểm về an ninh và chứng thực giấy tờ. CAA phải nộp bản sao giấy tờ họ đã duyệt xét cùng với Mẫu W-7 (COA). Đối với người thuộc quyền, CAA được cho phép chứng thực thẻ thông hành và giấy khai sanh. Đối với những tài liệu khác, quý vị phải đính kèm giấy tờ bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận từ cơ quan phát hành.