Ðánh Thuế Ngoại Kiều Thường Trú

 

Lợi Tức Chịu Thuế (Taxable Income)

Nói chung lợi tức của ngoại kiều thường trú sẽ bị đánh thuế y hệt như công dân Hoa Kỳ. Nếu quý vị là ngoại kiều thường trú thì phải trình báo mọi khoản tiền lời, cổ tức, lương bổng hay thù lao phục vụ khác, lợi tức từ tài sản cho thuê hoặc tác quyền - và các dạng lợi tức khác - trên tờ khai thuế tại Hoa Kỳ. Quý vị phải trình báo những món tiền này, bất kể nguồn xuất phát ở trong hay ngoài phạm vi Hoa Kỳ.

Phân Suất Thuế (Tax Rates)

Nói chung ngoại kiều thường trú bị đánh thuế y hệt như đối với công dân Hoa Kỳ. Nghĩa là lợi tức của họ trên toàn cầu sẽ bị đánh thuế Hoa Kỳ, và phải trình báo lợi tức đó trên tờ khai thuế tại Hoa Kỳ. Lợi tức của ngoại kiều thường trú sẽ chịu biểu thuế từng bậc lũy tiến thường áp dụng cho công dân Hoa Kỳ. Ngoại kiều thường trú cũng dùng Bảng Thuế và Biểu Suất Thuế thường áp dụng cho công dân Hoa Kỳ - các bảng biểu này có ở phần hướng dẫn cho Mẫu 1040, 1040A, hoặc 1040EZ.

Diện Ðệ Nộp (Filing Status)

Ngoại kiều thường trú có thể sử dụng những diện đệ nộp (cương vị khai thuế) y hệt như công dân Hoa Kỳ. Quý vị có thể ghi các khoản khấu giảm y hệt như đối với công dân Hoa Kỳ nếu là ngoại kiều thường trú trong toàn bộ niên thuế. Quý vị nên lấy Mẫu 1040 cùng với hướng dẫn để biết thêm thông tin về cách ghi các khoản khấu giảm được hưởng.

Xin Miễn Trừ (Claiming Exemptions)

Quý vị có thể xin miễn trừ cho cá nhân và miễn trừ cho người thuộc quyền đúng theo quy định về vấn đề phụ thuộc áp dụng trên công dân Hoa Kỳ. Quý vị có thể xin miễn trừ cho người hôn phối trên tờ khai thuộc diện Ðã Kết Hôn và Khai Thuế Riêng nếu người hôn phối không có tổng lợi tức phải nộp thuế Hoa Kỳ và không là người thuộc quyền của người đóng thuế nào khác. Quý vị có thể xin miễn trừ này ngay cả khi người hôn phối không phải là ngoại kiều thường trú trong toàn bộ niên thuế, hoặc là ngoại kiều chưa đặt chân tới Hoa Kỳ. Quý vị có thể xin miễn trừ cho mỗi người hội đủ tiêu chuẩn là người thuộc quyền đúng theo quy định áp dụng trên công dân Hoa Kỳ. Người thuộc quyền phải là công dân hay kiều dân Hoa Kỳ, hoặc là người thường trú tại Hoa Kỳ, Gia Nã Ðại hay Mễ Tây Cơ trong một phần năm lịch là thời điểm bắt đầu niên thuế của quý vị. Nên lấy Ấn Phẩm 501 Miễn Trừ, Khấu Giảm Chuẩn, và Thông Tin Ðệ Nộp (Publication 501, Exemptions, Standard Deduction, and Filing Information) để biết thêm thông tin. Cũng nên tham khảo mục Ngoại Kiều - Có Thể Xin Bao Nhiêu Trường Hợp MiễnTrừ ? (Aliens - How Many Exemptions Can Be Claimed?)

THẬN TRỌNG (Caution): Người hôn phối và mỗi người thuộc quyền của quý vị đều phải có Số An Sinh Xã Hội (Social Security Number) hoặc Mã Số Cá Nhân Ðóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number) thì mới được xem là trường hợp miễn trừ hoặc người thuộc quyền.

Các Khoản Khấu Giảm (Deductions)

Ngoại kiều thường trú có thể xử dụng Danh Mục A của Mẫu 1040 để ghi các khoản khấu giảm liệt kê chi tiết y hệt như công dân Hoa Kỳ. Những khấu giảm này bao gồm một số phí tổn y tế và nha khoa, thuế lợi tức tiểu bang và địa phương, thuế bất động sản, tiền lời trả cho nợ vay mua nhà, đóng góp từ thiện, mất mát do thiệt hại rủi ro và trộm cắp, và nhiều dạng khấu giảm khác.

Nếu quý vị không liệt kê khấu giảm chi tiết, thì có thể xin khấu giảm chuẩn cho diện đệ nộp của riêng mình. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu 1040 cùng với hướng dẫn tương ứng.

Tín Thuế (Tax Credits)

Nói chung ngoại kiều thường trú xử dụng những quy tắc y hệt như đối với công dân Hoa Kỳ để xin tín thuế và trình báo tiền nộp thuế, kể cả khấu lưu. Sau đây là một vài loại tín thuế quý vị có thể xin: tín thuế chăm sóc trẻ em và người thuộc quyền, tín thuế cho người cao niên và tàn tật, tín thuế trẻ em, tín thuế học tập, tín thuế ngoại quốc, tín thuế lợi tức do lao động, và tín thuế nhận con nuôi chánh thức. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu 1040 cùng với hướng dẫn tương ứng.

Các Biểu Mẫu và Ngày Hết Hạn (Forms and Due Dates)

Ngoại kiều thường trú phải nộp Mẫu 1040EZ, Tờ Khai Thuế Lợi Tức cho Người Ðệ Nộp Ðộc Thân và Khai Chung Không Có Người Thuộc Quyền (Form 1040EZ, Income Tax Return for Single and Joint Fliers With No Dependents ), Mẫu 1040A, Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân (Form 1040A, U.S. Individual Income Tax Return  ) hoặc Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân (Form 1040, U.S. Individual Income Tax Return ) theo địa chỉ đã ghi trong phần hướng dẫn cho các mẫu đó. Ngày hết hạn nộp tờ khai và trả mọi khoản thuế là ngày 15 tháng Tư của năm tiếp theo sau năm quý vị khai thuế. Vào ngày 15 tháng Tư, quý vị được tự động gia hạn tới ngày 15 tháng Sáu để đệ nộp nếu nơi kinh doanh chánh và nhà ở của quý vị nằm ngoài phạm vi Hoa Kỳ và Puerto Rico. Quý vị có thể được tự động gia hạn thời gian đệ nộp tới ngày 15 tháng Mười nếu nộp Mẫu 4868 (Form 4868, Application for Automatic Extension of Time to File U.S. Individual Income Tax Return) vào ngày hoặc trước ngày 15 tháng Tư (ngày 15 tháng Sáu, nếu hội đủ tiêu chuẩn được gia hạn đến lúc đó). Nên xem hướng dẫn cho biểu mẫu quý vị muốn nộp để biết thêm thông tin.