Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu của IRS

IRS khuyến khích mọi người sử dụng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu để kiểm tra nhanh tiền lương.”  Điều này quan trọng hơn trong năm nay do những thay đổi gần đây về luật thuế vụ cho năm 2018.

Công cụ chiết tính giúp quý vị biết tiền thuế khấu lưu để quý vị khấu lưu đúng số thuế từ tiền lương việc làm.

Có một số lý do phải kiểm tra tiền khấu lưu của quý vị:

  • Kiểm tra tiền khấu lưu để quý vị không bị khấu lưu quá ít tiền thuế và phải trả tiền thuế hoặc phạt thuế bất ngờ vào thời gian tính thuế trong năm tới.
  • Đồng thời, với mức hoàn thuế trung bình đến $2,800, quý vị có thể muốn khấu lưu ít thuế trước và nhận nhiều tiền lương hơn.

Nếu là nhân viên, thì Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu giúp quý vị biết mình có cần nộp cho hãng sở Mẫu W-4 mới, Giấy Chứng Nhận Cho Phép Khấu Lưu của Nhân Viên (Employee's Withholding Allowance Certificate) hay không. Quý vị có thể dùng kết quả từ Công Cụ Chiết Tính để điền mẫu và điều chỉnh khấu lưu thuế lợi tức.

Hoạch định trước: Chỉ Dẫn Hữu Ích để Sử Dụng Chương Trình này

  • Công Cụ Chiết Tính sẽ yêu cầu quý vị ước tính lợi tức trong năm 2018, bao nhiêu người con quý vị sẽ xin hưởng Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Lợi Tức từ Việc Làm, và các khoản khác sẽ ảnh hưởng đến thuế năm 2018 của quý vị. Tiến trình này mất vài phút.
  • Thâu thập cùi phiếu lương gần đây nhất.
  • Để sẵn khai thuế lợi tức gần đây nhất; một bản sao Mẫu 1040 đã điền thông tin để quý vị ước tính lợi tức năm 2018 và các đặc tính khác và đẩy nhanh tiến trình.
  • Cần lưu ý rằng Công Cụ Chiết Tính chỉ có thể có kết quả chính xác tùy theo thông tin quý vị cung cấp.  Nếu hoàn cảnh của quý vị thay đổi trong năm, hãy mở lại Công Cụ Chiết Tính này để chắc chắn tiền khấu trừ của quý vị vẫn đúng.
  • Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu không yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cho biết danh tánh cá nhân, kín đáo như tên, số An Sinh Xã Hội, địa chỉ hoặc số trương mục ngân hàng. IRS không lưu hoặc ghi lại thông tin quý vị nhập vào Công Cụ Chiết Tính.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Hầu hết người đóng thuế đều dùng được Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu. Những người có hoàn cảnh thuế phức tạp hơn nên sử dụng hướng dẫn trong Ấn Bản 505 , Thuế Tạm Khấu Lưu và Thuế Ước Tính, dự kiến sẽ được cập nhật vào đầu mùa xuân. Điều này bao gồm người đóng thuế còn thiếu tiền thuế tư doanh, thuế tối thiểu thay thế, thuế lợi tức chưa lãnh của người thuộc quyền  hoặc vài loại thuế vụ thể khác, những người có lợi tức vốn dài hạn hoặc cổ tức đủ điều kiện, người đóng thuế có quyền lợi an sinh xã hội chịu thuế. (Công cụ chiết tính tiền sẽ không xác định phần quyền lợi an sinh xã hội chịu thuế của quý vị, nhưng nếu muốn ước tính số tiền chịu thuế (ví dụ, sử dụng tờ chiết tính trong các hướng dẫn của Mẫu đơn 1040), quý vị có thể bấm vào công cụ chiết tính như lợi tức không từ lương để công cụ chiết tính có thể tính toán.)

Đã sẵn sàng khởi sự? Hãy bật JavaScript.

 

Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu

 

Để Thay Đổi Tiền Khấu Lưu:

  • Sử dụng kết quả của Công Cụ Chiết Tính này để điền mẫu Mẫu W-4, Giấy Chứng Nhận Cho Phép Khấu Lưu của Nhân Viên.
  • Nộp Mẫu đã điền thông tin cho sở làm càng sớm càng tốt. Việc khấu lưu diễn ra trong cả năm, nên tốt hơn là làm bước này càng sớm càng tốt.

Lưu Ý Đặc Biệt cho năm 2019:  Nếu quý vị làm theo các khuyến cáo ở cuối Công Cụ Chiết Tính này và thay đổi tiền khấu lưu của quý vị cho năm 2018, IRS sẽ nhắc quý vị phải kiểm tra lại tiền khấu lưu vào đầu năm 2019. Việc này đặc biệt quan trọng nếu quý vị giảm tiền khấu lưu vào năm 2018. Thay đổi tiền khấu lưu vào giữa năm 2018 có thể sẽ ảnh hưởng cả năm theo cách khác vào năm 2019. Vì vậy, nếu quý vị không gửi Mẫu W-4 mới cho năm 2019, tiền khấu lưu của quý vị có thể cao hơn hay thấp hơn mức quý vị dự định.  Để không bị khấu lưu quá ít cho năm 2019, chúng tôi khuyến khích quý vị kiểm tra lại tiền khấu lưu của mình vào đầu năm 2019.

Nếu quý vị có thắc mắc thêm về tiền khấu lưu, hỏi hãng làm hay cố vấn thuế của quý vị.