Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Duyệt Xét và Thay Đổi Chương Trình Trả Tiền của Quý Vị

Duyệt xét chương trình trả tiền của quý vị

  • Quý vị có thể xem thông tin chi tiết về chương trình trả tiền hiện tại của mình (loại thỏa thuận, ngày đáo hạn, và số tiền quý vị cần trả) khi đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến (Online Payment Agreement):

Duyêt Xét/Cập Nhật Chương Trình Trả Tiền của Quý Vị 

Quý vị phải xác nhận danh tánh qua kiểm tra an ninh để xem trương mục thuế. Cần một đến ba tuần (ba tuần cho tiền trả theo cách phi điện tử) để được ghi tín dụng tiền trả gần đây vào trương mục của quý vị.

Quý vị có thể thay đổi điều gì khi sử dụng công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến (cho các thỏa thuận/chương trình nghi nợ không trực tiếp):

  • Thay đổi số tiền trả hàng tháng của quý vị
  • Thay đổi ngày đáo hạn trả tiền hàng tháng của quý vị
  • Chuyển đổi thỏa thuận hiện tại thành một thỏa thuận nghi nợ trực tiếp
  • Phục hồi sau khi không trả tiền đúng hạn

Quý vị phải liên lạc với chúng tôi  để thay đổi thỏa thuận nghi nợ trực tiếp hiện tại

Cách thay đổi chương trình trả tiền trực tuyến:

  • Thay đổi theo ý muốn bằng cách đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến. 
    Chỉnh sửa trên trang đầu tiên, cho biết loại thỏa thuận hiện tại, ngày trả tiền và số tiền trả của quý vị; rồi tiếp tục tiến trình ghi danh để gửi các thay đổi của quý vị.
  • Nếu công cụ không chấp nhận số tiền trả hàng tháng mới của quý vị thì nó sẽ chỉ dẫn quý vị điền vào Mẫu đơn 433-F Bản Thông Tin về Tài Chánh, và cách đệ trình mẫu này.
  • Nếu chương trình của quý vị bị hủy bỏ khi không trả tiền đúng hạn rồi được phục hồi, thì quý vị có thể phải trả phí khôi phục lại.

 

Ngày Giờ Dùng Hệ Thống

Thứ Hai đến thứ Sáu:

6:00 sáng - 12:30 khuya Giờ miền đông

Thứ Bảy:

6:00 sáng đến 10:00 tối Giờ miền đông

Chủ Nhật:

6:00 chiều đến 12:00 khuya Giờ miền đông

Hệ Thống này chỉ có sẵn trong thời gian nêu trên; xin trở lại hệ thống này trong thời gian hệ thống hoạt động để hoàn tất Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến.