Information For...

For you and your family
Individuals abroad and more
EINs and other information

Filing For Individuals

Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Single and Joint Filers With No Dependents
Employee's Withholding Allowance Certificate

 

Request for Transcript of Tax Returns
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Installment Agreement Request
Wage and Tax Statement

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Hiểu Rõ Thư 5821

Quý vị phải gia hạn Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN) của mình để khai thuế Hoa Kỳ.


Lý do chúng tôi liên lạc với quý vị (Why we are contacting you)

Quý vị hoặc người có tên trên bản khai thuế của quý vị có ITIN có số ở giữa là 78 hay 79 và ITIN sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng Giêng, 2017 (ví dụ, 9NN-78-NNNN).


Người nào cần gia hạn ITIN? (Who needs to renew an ITIN?)

Nếu quý vị nộp khai thuế Hoa Kỳ với ITIN có số giữa là 78 hay 79 cho chính mình, người hôn phối hoặc người thuộc quyền thì phải gia hạn ITIN. If you will file a U.S. tax return listing an ITIN with a middle digit of 78 or 79 for yourself, your spouse, or any dependent, you must renew the ITIN.

Người nào không cần gia hạn ITIN? (Who does not need to renew an ITIN?)

Quý vị không cần gia hạn ITIN nếu.

  • Quý vị không dùng ITIN có số giữa là 78 hoặc 79 trên bản khai thuế Hoa Kỳ.
  • ITIN chỉ được dùng trên bản khai thông tin (như các mẫu đơn có số xê-ri 1099) do đệ tam nhân nộp cho IRS.
  • Người có ITIN với số giữa là 78 hoặc 79 trở thành công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại nhân thường trú hợp pháp và hiện có số an sinh xã hội.

Quý vị cần làm những gì để gia hạn ITIN (What you need to do to renew an ITIN)

  • Gửi bản sửa đổi của Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (Form W-7, Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number), đến địa chỉ trên chỉ dẫn (instructions) về Mẫu Đơn W-7.  Bản sửa đổi của mẫu đơn này sẽ có vào tháng Chín, 2016.
  • Đính kèm một bản chụp của Thư 5821 cùng đơn xin của quý vị.

Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận đơn xin gia hạn từ ngày 1 tháng Mười, 2016. Chúng tôi sẽ gửi lại tài liệu cho biết danh tánh của quý vị trong vòng 60 ngày. Gửi sớm cho chúng tôi đơn xin của quý vị để tránh cứu xét chậm trễ khai thuế tiếp theo.

Quý vị không cần đính kèm khai thuế với đơn xin gia hạn nếu đã gửi đơn xin trước khi quý vị sẵn sàng nộp khai thuế của mình.


Giải Đáp Thắc Mắc Chung (Answers to Common Questions)

Nếu không gia hạn ITIN thì sao?
ITIN sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng Giêng, 2017. Nếu nộp khai thuế Hoa Kỳ với ITIN hết hạn thì quý vị có thể bị trì hoãn trong việc cứu xét khai thuế.

Có thể tìm thêm thông tin về ITIN ở đâu?
Please visit /vietnamese/ma-so-ca-nhan-dong-thue.

Tôi có thể lấy mẫu đơn và ấn phẩm của IRS ở đâu?
Quý vị có thể lấy mẫu đơn hoặc ấn phẩm từ mạng lưới của chúng tôi tại /forms-pubs hoặc gọi số 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). Xin lưu ý rằng sẽ không có bản sửa đổi của Mẫu Đơn W-7 cho đến tháng Chín, 2016.  


Đọc thông báo (Reading your notice)

Thông báo của quý vị có thể trông khác với mẫu vì thông tin trong thông báo thay đổi phù hợp với trường hợp của quý vị.

Printable samples of this notice (.pdf)

How to get help