Changes to depreciation limits on luxury automobiles

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

November 15, 2018

The Tax Cuts and Jobs Act changed depreciation limits for passenger vehicles placed in service after December 31, 2017.

If the taxpayer doesn’t claim bonus depreciation, the greatest allowable depreciation deduction is:

  • $10,000 for the first year
  • $16,000 for the second year
  • $9,600 for the third year
  • $5,760 for each later taxable year in the recovery period

If a taxpayer claims 100 percent bonus depreciation, the greatest allowable depreciation deduction limit is:

  • $18,000 for the first year
  • $16,000 for the second year
  • $9,600 for the third year
  • $5,760 for each later taxable year in the recovery period