Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) Có Thể Cho Nhiều Tiền Vào Túi của Quý Vị - YouTube video script

Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được… hoặc EITC… giúp những người lao động và gia đình không kiếm được nhiều tiền được giảm thuế.

Nếu quý vị đủ điều kiện…quý vị có thể sử dụng tín thuế để giảm các khoản nợ thuế và thậm chí có thể được hoàn lại nhiều tiền hơn.

Thông thường… khoản tín thuế cao hơn đối với các gia đình lao động đủ điều kiện… nhưng nhiều người lao động có thu nhập thấp hơn không có con cũng có thể đủ điều kiện nhận một khoản tín thuế nhỏ hơn.

Đó là bởi vì EITC hiện có sẵn cho những người lao động đủ điều kiện ít nhất từ 19 tuổi trở lên và trên 64 tuổi nhưng không có trẻ đủ điều kiện.

Cũng có những trường hợp ngoại lệ đặc biệt dành cho những người 18 tuổi và trước đây đã là con nuôi tạm hoặc đang trải qua tình trạng vô gia cư.

Nếu quý vị sử dụng một người khai thuế… hãy yêu cầu họ kiểm tra tín thuế này cho quý vị.

Nếu quý vị tự khai thuế… chúng tôi khuyên quý vị nên khai thuế bằng điện tử.

Đó là vì phần mềm khai thuế sẽ hỏi quý vị những câu hỏi phù hợp để đảm bảo quý vị nhận được số tiền xứng đáng.

Dù bằng cách nào… đừng bỏ tiền trên bàn.

Nếu quý vị có thu nhập từ thấp đến trung bình… hãy xem liệu quý vị có đủ điều kiện nhận Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được hay không.

Để tìm hiểu xem quý vị có… hãy truy cập IRS-chấm-gov-gạch chéo-EITC