Tax reform changes accounting method rules for businesses

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

December 13, 2018

Tax reform changes the cash method of accounting for some businesses.

Here’s how the rules changed. The law:

  • Allows small business taxpayers with average annual gross receipts of $25 million or less in the prior three-year period to use the cash method of accounting.
     
  • Exempts small business taxpayers from certain accounting rules for inventories, cost capitalization and long-term contracts.
     
  • Allows more small business taxpayers to use this cash method after December 31, 2017.