Miễn giảm thuế trong các tình huống thiên tai

Tìm thông tin về các điều khoản miễn giảm thuế gần đây nhất cho người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi các tình huống thiên tai.

Xem Các câu hỏi thường gặp (FAQ) cho nạn nhân thiên tai (tiếng Anh) để biết định nghĩa về người đóng thuế bị ảnh hưởng.

Miễn giảm do thiên tai theo tiểu bang

Danh sách hiện tại của các địa phương đủ điều kiện và các chi tiết khác cho từng thiên tai có sẵn trên trang Vòng quanh Quốc gia của chúng tôi.

Tìm thông tin cho tiểu bang của bạn (tiếng Anh)

Trang này cũng bao gồm các khoản miễn giảm thuế trước đây do IRS cung cấp trong các tình huống thiên tai dựa trên các tuyên bố của FEMA.

Miễn giảm thuế theo ngày

Kiểm tra danh sách bên dưới để biết tất cả hướng dẫn miễn giảm do thiên tai do IRS ban hành theo ngày.

Không thấy thông tin bạn đang tìm kiếm?