Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế: Số 10, Quyền Được Hệ Thống Thuế Công Bằng và Đúng Đắn

Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền hạn chánh yếu của người đóng thuế khi trao đổi với Sở Thuế Vụ. IRS muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền hạn này trong trường hợp họ cần bàn thảo với IRS về vấn đề thuế cá nhân. IRS tiếp tục công khai cho biết các quyền hạn này cho người đóng thuế. IRS cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền hạn này. IRS muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền hạn của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị với tư cách Người Đóng Thuế của IRS gồm danh sách đầy đủ các quyền hạn của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Được Hệ Thống Thuế Công Bằng và Đúng Đắn.

Người đóng thuế có quyền có hệ thống thuế vụ cân nhắc dữ liệu và điều kiện ảnh hưởng tới nợ tiềm ẩn, khả năng trả tiền hoặc khả năng cho biết thông tin kịp thời. Người đóng thuế có quyền được Dịch Vụ Biện Thuế (Taxpayer Advocate Service) trợ giúp nếu họ bị khó khăn tài chánh hoặc nếu IRS chưa giải quyết xong vấn đề thuế má hợp lý và kịp thời thông qua các kênh bình thường.

Những điều có thể xảy ra:

  • Nếu quý vị không thể trả toàn bộ nợ thuế và quý vị đáp ứng một số điều kiện thì có thể được chương trình trả tiền với IRS. Quý trả một số tiền theo thời gian, thường trả tiền hàng tháng. Xem a data-entity-substitution="canonical" data-entity-type="node" data-entity-uuid="c688bb67-5159-41b3-9126-14f088e5c7b1" href="/node/16716">Đơn Xin Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến của IRS.
  • Quý vị có thể gửi đề nghị thỏa hiệp yêu cầu IRS ấn định nợ thuế ít hơn số tiền nợ đầy đủ. Quý vị có thể làm điều này nếu (1) quý vị nghĩ mình không nợ tất cả hoặc một phần khoản nợ thuế, (2) quý vị không thể trả toàn bộ số tiền trong thời gian truy thâu được pháp luật cho phép, hoặc (3) trả toàn bộ số tiền sẽ gây khó khăn tài chính hoặc là điều bất công.
  • IRS đã xuất bản danh sách các hướng dẫn quốc gia và địa phương về chi phí sinh hoạt căn bản. Quý vị có thể dùng danh sách này khi xem xét đề nghị giảm nợ thuế. IRS sẽ không sử dụng những hướng dẫn này nếu làm quý vị không có đủ tiền để trả các chi phí sinh hoạt căn bản. IRS sẽ sử dụng chi phí thực tế của quý vị.
  • IRS không thể thâu giữ, hoặc tịch thu, tất cả tiền lương của quý vị để truy thâu nợ thuế. Một phần tiền lương sẽ được miễn thâu để quý vị chi trả các chi phí sinh hoạt căn bản.
  • Quý vị có thể được trợ giúp từ Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế hoặc từ Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế có Lợi Tức Thấp.
  • IRS có thể giảm phần tiền chưa trả của bất kỳ khoản thuế hay trách nhiệm nào và được phép giảm lãi suất vượt mức hoặc lãi suất đánh giá sai, bất hợp pháp hoặc sau khi đã hết thời hạn quy định để truy thâu.
  • IRS có thể giảm lãi suất đối với khoản tiền trả chậm do sự chậm trễ hoặc lỗi không hợp lý của nhân viên IRS nếu người đóng thuế (hoặc người đại diện) không góp phần vào sự chậm trễ hoặc lỗi này.

Vào mạng lưới sau đây để biết thêm về TBOR: http://www.taxpayeradvocate.irs.gov.

IRS cung cấp Ấn Bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị với tư cách Người Đóng Thuế, bằng một số ngôn ngữ.

Khi cung cấp ấn bản quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, IRS hy vọng tăng số người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. IRS cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở bất kỳ đầu trang nào IRS.gov.

IRS cũng cam kết bảo vệ quyền hạn người đóng thuế. IRS không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này gồm bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của IRS, nhân viên hoặc người tự nguyện ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị kỳ thị, thì có thể gửi đơn than phiền PDF đến Phân Ban Nhân Quyền của IRS.

Những Tài Nguyên Khác của IRS