Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế: Số 4, Quyền Phản Đối IRS và Được Lắng Nghe

Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền hạn chánh yếu của người đóng thuế khi trao đổi với Sở Thuế Vụ. IRS muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền hạn này trong trường hợp họ cần bàn thảo với IRS về vấn đề thuế cá nhân. IRS tiếp tục công khai cho biết các quyền hạn này cho người đóng thuế. IRS cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền hạn này. IRS muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền hạn của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị với tư cách Người Đóng Thuế của IRS gồm danh sách đầy đủ các quyền hạn của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Phản Đối IRS và Được Lắng Nghe.

Người đóng thuế có quyền phản đối và đưa ra thêm những tài liệu để đáp ứng với hành động chánh thức của IRS hoặc hành động đề nghị, quyền đòi hỏi IRS sẽ duyệt xét phản đối của họ kịp thời, xem xét tài liệu của họ nhanh chóng và công bằng, và được phản hồi nếu IRS không đồng ý với lập luận của họ.

Những điều có thể xảy ra:

  • Nếu IRS cho biết khai thuế của quý vị có lỗi toán học hay biên chép thì quý vị có 60 ngày để báo cho IRS biết rằng mình không đồng ý. Quý vị phải cung cấp các bản sao của bất kỳ hồ sơ nào có thể giúp sửa lỗi. Ngoài ra, quý vị có thể gọi đến số điện thoại đề trên thông báo hay hóa đơn của quý vị để được trợ giúp. Nếu IRS đồng ý với quý vị, chúng tôi sẽ điều chỉnh cần thiết cho trương mục của quý vị và gửi cho quý vị thông báo đã sửa.
  • Nếu IRS không đống ý với quý vị, họ sẽ gửi một thông báo đề nghị điều chỉnh thuế (được gọi là thông báo nợ theo luật định). Thông báo nợ theo luật định cho quý vị quyền phản đối điều chỉnh đề nghị tại Tòa Án Thuế Vụ Hoa Kỳ trước khi trả tiền. Quý vị cần đệ nộp đơn khiếu kiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận thông báo (150 ngày nếu thông báo được gửi đến quý vị ở ngoài Hoa Kỳ), nếu muốn làm điều này. Hãy xem trang thông tin cho người đóng thuế của Tòa Án để biết thêm thông tin về Tòa Án Thuế Vụ Hoa Kỳ.
  • Nếu quý vị gửi tài liệu hoặc phản đối trong quá trình kiểm tra (hoặc kiểm toán) khai thuế, và IRS không đồng ý với tranh luận của quý vị thì họ sẽ gửi cho quý vị một thông báo nợ theo luật định. Thông báo này sẽ giải thích lý do IRS tăng thuế của quý vị và cho quý vị quyền nộp đơn khiếu kiện đến Tòa Án Thuế Vụ Hoa Kỳ trước khi trả tiền thuế.
  • Khi IRS cho biết về hoạch định thâu giữ tiền từ trương mục nhà băng hay tài sản khác của quý vị thì quý vị thường sẽ có cơ hội yêu cầu một buổi điều trần trước Văn Phòng Khiếu Nại. Ngoài ra, thông thường, quý vị sẽ có cơ hội khiếu nại việc thông báo đề nghị hoặc thực sự muốn lưu giữ thuế liên bang.

Vào mạng lưới sau đây để biết thêm về TBOR: http://www.taxpayeradvocate.irs.gov.

IRS cung cấp Ấn Bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị với tư cách Người Đóng Thuế, bằng một số ngôn ngữ.

Khi cung cấp ấn bản quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, IRS hy vọng tăng số người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. IRS cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở bất kỳ đầu trang nào IRS.gov.

IRS cũng cam kết bảo vệ quyền hạn người đóng thuế. IRS không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này gồm bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của IRS, nhân viên hoặc người tự nguyện ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị kỳ thị, thì có thể gửi đơn than phiền đến Phân Ban Nhân Quyền của IRS.

Những Tài Nguyên Khác của IRS