Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế: Số 6, Quyền Được Đóng Sổ Nội Vụ

Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền hạn chánh yếu của người đóng thuế khi trao đổi với Sở Thuế Vụ. IRS muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền hạn này trong trường hợp họ cần bàn thảo với IRS về vấn đề thuế cá nhân. IRS tiếp tục công khai cho biết các quyền hạn này cho người đóng thuế. IRS cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền hạn này. IRS muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền hạn của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị với tư cách Người Đóng Thuế của IRS gồm danh sách đầy đủ các quyền hạn của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Được Đóng Sổ Nội Vụ.

Người nộp thuế có quyền biết số lần nhiều nhất họ có thể phản đối IRS cũng như thời gian nhiều nhất IRS có thể kiểm tra một niên thuế cụ thể hoặc truy thu nợ thuế. Người nộp thuế có quyền biết khi nào IRS kiểm tra xong.

Những điều có thể xảy ra:

  • IRS thường có ba năm kể từ ngày quý vị khai thuế để đánh giá bất kỳ khoản thuế phụ trội nào cho năm thuế này. Có một số ngoại lệ giới hạn đối với quy định này. Ví dụ, nếu quý vị không khai thuế hoặc quý vị khai thuế sai hoặc gian lận, IRS có thời gian vô hạn định để đánh giá thuế cho năm thuế này.
  • IRS thường có 10 năm kể từ ngày đánh giá để truy thâu tiền thuế chưa trả từ quý vị. IRS không thể kéo dài thời hạn 10 năm này trừ khi quý vị đồng ý gia hạn theo thỏa thuận trả góp để trả nợ thuế của quý vị hoặc IRS nhận phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, có một số hoàn cảnh mà IRS có thể tạm ngưng thời gian truy thu thuế mười năm và tiếp tục lại thời gian này sau đó. IRS có thể làm việc này nếu có một khoảng thời gian IRS không thể truy thâu, như thời gian phá sản hoặc truy thâu do kiện tụng.
  • Nếu quý vị nghĩ mình trả thừa tiền thuế thì quý vị có thể nộp đơn xin hoàn thuế, yêu cầu trả lại tiền. Nói chung, quý vị phải nộp đơn xin hoàn thuế trong vòng ba năm kể từ ngày quý vị nộp khai thuế bản gốc, hoặc hai năm kể từ ngày quý vị trả tiền thuế, tùy theo thời gian nào đến sau.
  • Nếu IRS gửi cho quý vị thông báo về thuế phụ trội (thông báo nợ tiền theo luật định) thì thông báo phải gồm thời hạn quý vị đệ nộp đơn kiện lên Tòa Án Thuế Vụ để phản đổi số tiền thuế đề nghị.
  • Để kịp thời phản đối thông báo nợ tiền theo luật định tại Tòa Án Thuế Vụ, quý vị phải nộp đơn khiếu kiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày thông báo theo luật định (150 ngày nếu địa chỉ của người đóng thuế trên thông báo nằm ngoài Hoa Kỳ hoặc nếu người đóng thuế ra khỏi quốc gia tại thời điểm gửi thông báo qua bưu tín). Nếu quý vị không đệ nộp đơn khiếu kiện kịp thời, IRS sẽ đánh giá số tiền đề nghị trong thông báo theo luật định và quý vị sẽ nhận hóa đơn.
  • Nói chung, IRS chỉ có thể kiểm tra (kiểm toán) khai thuế của quý vị một lần cho bất kỳ năm thuế nào. Tuy nhiên, IRS có thể mở lại khai thuế đã được kiểm tra trước đó nếu thấy cần thiết. Ví dụ, nếu có bằng chứng về gian lận, IRS có thể mở lại nội vụ điều tra.

Vào mạng lưới sau đây để biết thêm về TBOR: http://www.taxpayeradvocate.irs.gov.

IRS cung cấp Ấn Bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị với tư cách Người Đóng Thuế, bằng một số ngôn ngữ.

Khi cung cấp ấn bản quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, IRS hy vọng tăng số người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. IRS cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở bất kỳ đầu trang nào IRS.gov.

IRS cũng cam kết bảo vệ quyền hạn người đóng thuế. IRS không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này gồm bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của IRS, nhân viên hoặc người tự nguyện ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị kỳ thị, thì có thể gửi đơn than phiền PDF đến Phân Ban Nhân Quyền của IRS.

Những Tài Nguyên Khác của IRS