Thông tin bổ sung về Kế hoạch thanh toán

 1. Lợi ích của việc trả tiền thuế đúng hạn là gì?
 2. Kế hoạch thanh toán là gì?
 3. Điều gì xảy ra khi tôi yêu cầu một kế hoạch thanh toán?
 4. Kế hoạch thanh toán có các chi phí hay lệ phí nào?
 5. Tại sao tôi nợ tiền lãi và tiền phạt?
 6. Tại sao tôi phải trả lệ phí thiết lập?
 7. Tôi có đủ điều kiện để được miễn hay được hoàn lại lệ phí người dùng không?
 8. Làm thế nào để tôi xác định xem tôi có đủ điều kiện cho Tình trạng Người đóng thuế thu nhập thấp hay không?
 9. Làm thế nào để tôi kiểm tra số dư và lịch sử trả tiền?
 10. Tôi có đủ điều kiện nộp đơn xin trực tuyến cho kế hoạch thanh toán không?
 11. Các yêu cầu trình duyệt của công cụ Thỏa thuận thanh toán trực tuyến (OPA) là gì?
 12. Tôi có thể xét lại kế hoạch thanh toán của mình bằng cách nào?
 13. Tôi có thể thay đổi những gì với kế hoạch thanh toán của mình trực tuyến?
 14. Tôi có thể chỉnh sửa kế hoạch thanh toán trực tuyến bằng cách nào?
 15. Nếu tôi không đủ điều kiện hoặc không có khả năng nộp đơn xin hoặc chỉnh sửa kế hoạch thanh toán trực tuyến thì sao?
 16. Tôi có thể quản lý kế hoạch thanh toán của mình như thế nào để tránh không trả nợ đúng kỳ hạn?

Lợi ích của việc trả tiền thuế đúng hạn là gì?

Theo luật pháp, IRS có thể ấn định hình phạt cho người đóng thuế trong trường hợp không khai thuế và không trả tiền nợ thuế trước thời hạn.

Nếu bạn không thể trả tiền nợ thuế vào ngày đến hạn khai thế ban đầu thì số tiền nợ này phải chịu tiền lãi và tiền phạt trả chậm hàng tháng. Bạn cũng bị phạt tiền do không khai thuế, do đó nên nộp đúng hạn ngay cả khi bạn không thể trả đủ số tiền nợ. Tốt nhất là bạn nên trả đầy đủ càng sớm càng tốt để giảm thiểu các chi phí khác.

Lợi ích

 • Tránh tích lũy tiền lãi và tiền phạt
 • Tránh bù trừ tiền hoàn thuế trong tương lai
 • Tránh gặp khó khăn khi đi vay

Nếu bạn không thể trả số đủ tiền nợ thì nên trả càng nhiều càng tốt và có thể vào IRS.gov/payments để xem các lựa chọn trả tiền.

Kế hoạch thanh toán là gì?

Kế hoạch thanh toán là thỏa thuận với IRS để trả tiền nợ thuế trong thời khoảng gia hạn. Bạn nên yêu cầu kế hoạch thanh toán nếu thấy mình có thể trả tiền thuế đầy đủ trong thời khoảng gia hạn. Nếu đủ điều kiện nhận được kế hoạch thanh toán ngắn hạn thì bạn sẽ không phải trả lệ phí người dùng. Không trả tiền thuế khi đáo hạn có thể bị gởi Thông báo về Quyền lưu giữ thuế Liên bang và/hoặc hành động sai áp của IRS (tiếng Anh). Xem Ấn phẩm 594, Quá trình truy thu của IRS (tiếng Anh) PDF.

Điều gì xảy ra khi tôi yêu cầu một kế hoạch thanh toán?

Khi bạn yêu cầu một kế hoạch thanh toán (thỏa thuận trả góp), với một số trường hợp ngoại lệ nhất định, IRS thường bị cấm áp thuế và thời gian truy thu của IRS bị đình chỉ hoặc kéo dài trong khi Thỏa thuận trả góp (IA) đang chờ xử lý. Yêu cầu IA thường ở trạng thái chờ xử lý cho đến khi có thể xem xét và IA được thiết lập hoặc yêu cầu bị rút lại hoặc bị từ chối. Nếu IA được yêu cầu bị từ chối, việc thực hiện thời gian truy thu sẽ bị đình chỉ trong 30 ngày. Tương tự, nếu bạn không trả nợ đúng kỳ hạn thanh toán IA của mình và IRS đề xuất chấm dứt IA, việc thực hiện thời gian truy thu sẽ bị đình chỉ trong 30 ngày. Cuối cùng, nếu bạn thực hiện quyền kháng cáo việc từ chối hoặc chấm dứt IA, thì thời gian truy thu sẽ bị đình chỉ tính đến thời điểm kháng cáo đang chờ xử lý cho đến ngày quyết định kháng cáo trở thành quyết định cuối cùng. Tham khảo Thời hạn quy chế cho việc Định mức, Truy thu và Hoàn thuếChủ đề về thuế số 202 – Các tùy chọn thanh toán thuế.

Kế hoạch thanh toán có các chi phí hay lệ phí nào?

Nếu IRS chấp thuận kế hoạch thanh toán của bạn (thỏa thuận trả góp), thì một trong những khoản phí thiết lập sau đây sẽ được tính để trang trải chi phí cung cấp kế hoạch thanh toán (thỏa thuận trả góp) . Đối với những cá nhân lập kế hoạch thanh toán (thỏa thuận trả góp) trực tuyến, số nợ trên $25.000 phải được thanh toán bằng Direct Debit. Xem Kế hoạch thanh toán dài hạn bên dưới để biết các tùy chọn thanh toán khác. Đối với các doanh nghiệp lập kế hoạch thanh toán (thỏa thuận trả góp) trực tuyến, số nợ trên $10.000 phải được thanh toán bằng Direct Debit.

Đăng ký trực tuyến thông qua công cụ Thỏa thuận thanh toán trực tuyến hay đăng ký qua điện thoại hoặc thư tín bằng cách nộp Mẫu 9465, Yêu cầu thỏa thuận trả góp (tiếng Anh).

Thanh toán hết khoản tiền còn nợ hôm nay

Phương pháp thanh toán Phí tổn

Chỉ dành cho cá nhân:

Trả trực tiếp từ tài khoản thanh toán hay tiết kiệm (Direct Pay)

 Cá nhân và doanh nghiệp:

 • Trả trực tuyến bằng điện tử hoặc qua điện thoại bằng cách dùng Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử (EFTPS) (bắt buộc phải đăng ký)
 • Trả bằng séc, lệnh phiếu hay thẻ ghi nợ/tín dụng

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ

 • Đăng ký trực tuyến: lệ phí thiết lập là $0
 • Đăng ký qua điện thoại, thư tín, hay trực tiếp: lệ phí thiết lập là $0
 • Không có tiền phạt hay tiền lãi trong tương lai

Trả toàn bộ khoản nợ trong 180 ngày hay ít hơn

*Ghi chú– chỉ những cá nhân đóng thuế mới có thể nộp đơn xin kế hoạch thanh toán ngắn hạn trực tuyến.

Phương pháp thanh toán Phí tổn

Sau khi nộp đơn xin kế hoạch thanh toán ngắn hạn, các lựa chọn trả tiền bao gồm:

 • Trả trực tiếp từ tài khoản thanh toán hay tiết kiệm (Direct Pay) (chỉ dành cho cá nhân)
 • Trả trực tuyến bằng điện tử hoặc qua điện thoại bằng cách dùng Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử (EFTPS) (bắt buộc phải đăng ký)
 • Trả bằng séc, lệnh phiếu hay thẻ ghi nợ/tín dụng

Có tính phí khi trả bằng thẻ

 • Đăng ký trực tuyến: phí thiết lập là $0 (chỉ dành cho cá nhân)
 • Đăng ký qua điện thoại, thư tín, hay trực tiếp: phí thiết lập là $0 (lên tới 180 ngày)
 • Cộng với tiền phạt và tiền lãi tích lũy cho đến khi trả hết nợ

Trả số tiền còn nợ bằng các khoản thanh toán hàng tháng

Phương pháp thanh toán

Phí tổn
Lựa chọn 1: Trả tiền bằng Direct Debit (trả tiền tự động hàng tháng từ tài khoản thanh toán) còn gọi là Thỏa thuận trả góp qua Direct Debit (DDIA).
 • Đăng ký trực tuyến: phí thiết lập là $22
 • Đăng ký qua điện thoại, thư tín, hay trực tiếp: phí thiết lập là $107
 • Người có thu nhập thấp: Đăng ký trực tuyến, qua điện thoại, thư tín, hay trực tiếp: miễn trừ phí thiết lập
 • Cộng với tiền phạt và tiền lãi tích lũy cho đến khi trả hết nợ

Lựa chọn 2: Sau khi nộp đơn xin kế hoạch thanh toán dài hạn, các lựa chọn trả tiền bao gồm:

 • Trả trực tiếp hàng tháng từ tài khoản thanh toán hay tiết kiệm (Direct Pay) (Chỉ dành cho cá nhân)
 • Trả tiền hàng tháng trực tuyến qua đường điện tử hoặc qua điện thoại bằng cách dùng Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử (EFTPS) (bắt buộc phải đăng ký)
 • Thanh toán hàng tháng bằng séc, lệnh phiếu hoặc thẻ ghi nợ/tín dụng
Có tính phí khi trả bằng thẻ
 • Đăng ký trực tuyến: Phí thiết lập $69
 • Đăng ký qua điện thoại, thư tín hoặc trực tiếp: Phí thiết lập $178
 • Người có thu nhập thấp: Đăng ký trực tuyến, qua điện thoại hoặc trực tiếp: Phí thiết lập $43, nhưng có thể được hoàn lại nếu người đóng thuế đáp ứng được một số điều kiện nhất dịnh.
 • Cộng với tiền phạt tích lũy và tiền lãi cho đến khi trả hết khoản nợ

Phương pháp thanh toán

Phí tổn
 • Trả tiền bằng Direct Debit (trả tiền tự động hàng tháng từ tài khoản thanh toán) còn gọi là Thỏa thuận trả góp qua Direct Debit (DDIA).
 • Trả trực tiếp hàng tháng từ tài khoản thanh toán hay tiết kiệm (Direct Pay) (Chỉ dành cho cá nhân)
 • Trả tiền hàng tháng trực tuyến qua đường điện tử hoặc qua điện thoại bằng cách dùng Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử (EFTPS) (bắt buộc phải đăng ký)
 • Trả tiền hàng tháng bằng séc, lệnh phiếu hay thẻ ghi nợ/tín dụng

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ

 • Đăng ký (chỉnh sửa) trực tuyến: phí là $10
 • Đăng ký (chỉnh sửa) qua điện thoại, thư tín, hay trực tiếp: phí là $89

Người có thu nhập thấp:

 • Đăng ký (chỉnh sửa) trực tuyến: phí là $10, có thể được hoàn lại nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định
 • Đăng ký (chỉnh sửa) qua điện thoại, thư tín, hay trực tiếp: phí là $43, có thể được hoàn lại nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định
  • Phí là $0 cho những thay đổi thực hiện cho thỏa thuận trả góp Direct Debit hiện có

Ghi chú: Nếu trả bằng thẻ ghi nợ/tín dụng thì phí xử lý áp dụng. Phí xử lý trả cho nhà xử lý thanh toán và có áp dụng giới hạn.

Tại sao tôi nợ tiền lãi và tiền phạt?

Tiền lãi và một số chi phí tiền phạt tiếp tục cộng vào số tiền bạn nợ cho đến khi trả hết số nợ. Tìm hiểu thêm về hình phạt và tiền lãi.

Tại sao tôi phải trả lệ phí thiết lập?

Văn phòng Quản lý và Ngân sách hướng dẫn các cơ quan liên bang tính lệ phí người dùng cho các dịch vụ như chương trình Thỏa thuận trả góp. IRS sử dụng lệ phí người dùng để trang trải chi phí cứu xét thỏa thuận trả góp.

Tôi có đủ điều kiện để được miễn hay được hoàn lại lệ phí người dùng không?

Việc miễn hoặc hoàn trả lệ phí người dùng chỉ áp dụng cho người đóng thuế cá nhân có thu nhập gộp đã điều chỉnh, như được xác định cho năm gần đây nhất có thông tin đó, bằng hoặc dưới 250% mức nghèo liên bang hiện hành (người đóng thuế thu nhập thấp) mà tham gia vào vào các kế hoạch thanh toán dài hạn (thỏa thuận trả góp) vào hoặc sau ngày 10 tháng 4 năm 2018. Nếu bạn là người đóng thuế thu nhập thấp, lệ phí người dùng sẽ được miễn nếu bạn đồng ý thanh toán ghi nợ điện tử bằng cách tham gia Thỏa thuận trả góp qua Direct Debit (DDIA). Nếu bạn là người đóng thuế thu nhập thấp nhưng không thể thực hiện thanh toán ghi nợ điện tử bằng cách tham gia vào một DDIA thì bạn sẽ được hoàn trả lệ phí người dùng sau khi hoàn thành thỏa thuận trả góp. Nếu hệ thống IRS xác định rằng bạn là người đóng thuế thu nhập thấp thì công cụ Thỏa thuận thanh toán trực tuyến sẽ tự động phản ánh phí áp dụng.

Làm thế nào để tôi xác định xem tôi có đủ điều kiện hưởng Tình trạng Người đóng thuế thu nhập thấp hay không?

Nếu bạn tin rằng mình đáp ứng các yêu cầu về tình trạng người đóng thuế thu nhập thấp, nhưng IRS không xác định bạn là người đóng thuế thu nhập thấp, vui lòng xem Mẫu 13844, Đơn xin giảm lệ phí người dùng đối với các thỏa thuận trả góp (tiếng Anh) PDF để được hướng dẫn. Người đăng ký phải nộp mẫu này cho IRS trong vòng 30 ngày kể từ ngày trên thư chấp nhận thỏa thuận trả góp của họ để yêu cầu IRS xem xét lại tình trạng của họ.

Internal Revenue Service
PO Box
219236, Stop 5050
Kansas City, MO 64121-9236

Làm thế nào để tôi kiểm tra số dư và lịch sử trả tiền?

Các cá nhân có thể xem số dư hiện tại và quá trình trả tiền khi xem Tài khoản trực tuyến. Bạn phải xác nhận danh tánh qua kiểm tra an ninh để xem tài khoản thuế. Cần một đến ba tuần (ba tuần cho tiền trả theo cách phi điện tử) để được ghi tín dụng tiền trả gần đây vào tài khoản của bạn.

Tôi có đủ điều kiện nộp đơn xin trực tuyến cho kế hoạch thanh toán không?

Tình trạng thuế cụ thể của bạn sẽ cho biết các lựa chọn trả tiền có sẵn cho bạn. Các lựa chọn trả tiền bao gồm trả hết, kế hoạch thanh toán ngắn hạn (trả trong 180 ngày hay ít hơn) hay kế hoạch thanh toán dài hạn (thỏa thuận trả góp) (trả hàng tháng).

Nếu bạn là một cá nhân, bạn có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin trực tuyến nếu:

 • Kế hoạch thanh toán dài hạn (thỏa thuận trả góp): Bạn nợ từ $50,000 đô la trở xuống tiền thuế, tiền phạt và tiền lãi kết hợp, và đã nộp tất cả các tờ khai được yêu cầu.
 • Kế hoạch thanh toán ngắn hạn: Bạn nợ dưới $100,000 đô la tiền thuế, tiền phạt và tiền lãi kết hợp.

Nếu bạn là một doanh nghiệp, bạn có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin trực tuyến nếu:

 • Kế hoạch thanh toán dài hạn (thỏa thuận trả góp): Bạn đã nộp tất cả các tờ khai được yêu cầu và nợ $25,000 trở xuống tiền thuế, tiền phạt và tiền lãi kết hợp.

Nếu bạn là chủ sở hữu duy nhất hoặc nhà thầu độc lập, hãy nộp đơn xin kế hoạch thanh toán với tư cách cá nhân.

Các yêu cầu trình duyệt của công cụ Thỏa thuận thanh toán trực tuyến (OPA) là gì?

OPA được hỗ trợ trên các phiên bản hiện tại của các trình duyệt sau:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer hoặc Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Safari

Để sử dụng ứng dụng này, trình duyệt của bạn phải được cấu hình để chấp nhận các cookie phiên mạng. Vui lòng đảm bảo rằng hỗ trợ cho cookie phiên mạng được bật trong trình duyệt của bạn, sau đó nhấn nút quay lại để truy cập ứng dụng.

Các cookie phiên mạng được sử dụng trên trang web này không được sử dụng để liên kết người dùng của trang IRS với một người thực tế. Nếu bạn lo ngại về quyền riêng tư của mình trên trang web của IRS thì vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư của IRS (tiếng Anh).

Tôi có thể xét lại kế hoạch thanh toán của mình bằng cách nào?

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về kế hoạch thanh toán hiện tại của mình (loại thỏa thuận, ngày đáo hạn, và số tiền bạn cần trả) khi đăng nhập vào công cụ Thỏa thuận thanh toán trực tuyến.

Tôi có thể thay đổi những gì với kế hoạch thanh toán của mình trực tuyến?

Bạn có thể sử dụng công cụ Thỏa thuận thanh toán trực tuyến để thay đổi những điều sau đây:

 • Thay đổi số tiền trả hàng tháng của bạn
 • Thay đổi ngày đáo hạn trả tiền hàng tháng của bạn
 • Chuyển đổi thỏa thuận hiện tại thành một thỏa thuận Direct Debit
 • Thay đổi số định tuyến ngân hàng và số tài khoản trên một thỏa thuận Direct Debit
 • Phục hồi sau khi không trả nợ đúng kỳ hạn

Tôi có thể chỉnh sửa kế hoạch thanh toán trực tuyến bằng cách nào?

Bạn có thể thay đổi theo ý muốn bằng cách đăng nhập vào công cụ Thỏa thuận thanh toán trực tuyến. Ở trang đầu tiên, bạn có thể thay đổi loại kế hoạch hiện tại, ngày trả tiền, và số tiền. Sau đó nộp những thay đổi của bạn.

Nếu số tiền trả hàng tháng mới không đáp ứng số tiền trả đòi hỏi thì bạn sẽ được hỏi để thay đổi số tiền trả. Nếu không thể trả số tiền đòi hỏi tối thiểu thì bạn sẽ được hướng dẫn điền vào Mẫu 433-F, Báo cáo Thông tin truy thu (tiếng Anh) PDF hoặc Mẫu 433-B, Báo cáo Thông tin truy thu cho Doanh nghiệp (tiếng Anh) PDF và cách nộp.

Để chuyển đổi thỏa thuận hiện tại của bạn thành thỏa thuận Direct Debit, hoặc để thực hiện các thay đổi đối với tài khoản được liên kết với thỏa thuận Direct Debit hiện tại của bạn, hãy nhập số định tuyến ngân hàng và số tài khoản của bạn.

Nếu kế hoạch của bạn bị hủy bỏ do không trả nợ đúng kỳ hạn và được phục hồi, thì bạn có thể phải trả phí phục hồi.

Nếu tôi không đủ điều kiện hoặc không có khả năng nộp đơn xin hoặc chỉnh sửa kế hoạch thanh toán trực tuyến thì sao?

Nếu không đủ điều kiện xin được kế hoạch thanh toán thông qua công cụ Thỏa thuận thanh toán trực tuyến thì bạn vẫn có thể trả góp.

Nếu bạn không thể sửa đổi một thỏa thuận trả góp hiện có trực tuyến, hãy gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 (cá nhân) hoặc 800-829-4933 (doanh nghiệp). Nếu bạn đã nhận được thông báo quá hạn trả nợ và không thể thay đổi trực tuyến, hoặc bạn nhận được thông báo khẩn về nợ đến hạn, thì hãy làm theo hướng dẫn được nêu trong thư và liên lạc với chúng tôi ngay.

Tôi có thể quản lý kế hoạch thanh toán của mình như thế nào để tránh không trả nợ đúng kỳ hạn?

Để tránh không trả nợ đúng kỳ hạn cho kế hoạch thanh toán của bạn, phải chắc chắn là bạn hiểu rõ và quản lý được tài khoản của mình.

 • Trả ít nhất số tiền tối thiểu hàng tháng khi đáo hạn.
 • Nộp đúng hạn tất cả các tờ khai được yêu cầu và trả đủ mọi khoản thuế và trả đúng hạn (liên lạc với IRS để thay đổi thỏa thuận hiện tại nếu bạn không thể thực hiện).
 • Tiền hoàn thuế trong tương lai sẽ được dùng để trả cho nợ thuế của bạn cho đến khi trả hết.
 • Trả tất cả các khoản tiền đã lên lịch ngay cả khi chúng tôi dùng tiền hoàn thuế của bạn để trả cho số dư nợ trong tài khoản của bạn.
 • Khi trả bằng chi phiếu, nhớ ghi tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, số điện thoại ban ngày, năm thuế và loại khai thuế trên tiền trả của bạn.
 • Liên lạc với chúng tôi nếu bạn chuyển đi hay điền và gởi qua bưu điện Mẫu 8822, Thay đổi địa chỉ (tiếng Anh) PDF.
 • Xác nhận thông tin trả tiền, ngày và số tiền bằng cách duyệt qua báo cáo gần đây hay thư xác nhận mà bạn đã nhận. Khi bạn gởi tiền trả qua bưu điện thì gởi đến địa chỉ nêu trong thư tín.

Có thể tính lệ phí phục hồi nếu kế hoạch của bạn bị không trả nợ đúng kỳ hạn. Tiền phạt và tiền lãi tiếp tục tích lũy cho đến khi trả hết số nợ. Nếu bạn nhận được thông báo về ý định chấm dứt thỏa thuận trả góp thì liên lạc với chúng tôi ngay. Thông thường chúng tôi sẽ không thực hiện hành động cưỡng chế truy thu (tiếng Anh):

 • Khi đang cứu xét kế hoạch thanh toán;
 • Khi kế hoạch đang có hiệu lực;
 • Trong 30 ngày sau khi từ chối hoặc chấm dứt yêu cầu, hoặc
 • Trong thời gian IRS đánh giá khiếu nại về việc từ chối hay chấm dứt thỏa thuận.