Tiền Phạt Đối Với Chuyên Viên Khai Thuế Theo Tiêu Mục 26

Tiền Phạt Đối Với Chuyên Viên Khai Thuế áp dụng cho các kế toán viên công chứng có chứng chỉ hành nghề, các đại lý đã đăng ký và những người khác lập tờ khai thuế khi họ có hành vi sai phạm.

Làm Thế Nào Để Biết Quý Vị Có Nợ Tiền Phạt

Khi chúng tôi tính phí phạt cho quý vị, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo hoặc thư qua đường bưu điện. Thông báo hoặc thư sẽ cho quý vị biết về khoản tiền phạt, lý do của khoản phí và những gì cần làm tiếp theo. Những thông báo và thư này bao gồm một số nhận dạng.

Hãy xác minh thông tin trong thông báo hoặc thư của quý vị là chính xác. Nếu quý vị có thể giải quyết vấn đề trong thông báo hoặc thư của mình, có thể sẽ không có tiền phạt.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hiểu Về Thông Báo Hoặc Thư Tín Gửi Cho Quý Vị.

Cách Chúng Tôi Tính Toán Tiền Phạt

Chúng tôi tính Tiền Phạt Đối Với Chuyên Viên Khai Thuế theo các cách khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem các khoản tiền phạt và các quy định liên quan bên dưới.

Các KhoảnTiền Phạt và Quy Định

Các khoản tiền phạt đối với chuyên viên khai thuế được tìm thấy trong Tiêu Mục 26 Của Bộ Luật Hoa Kỳ trong Bộ Luật Thuế Vụ (IRC) (tiếng Anh). Xem các khoản tiền phạt bên dưới để biết thêm thông tin.

Chuyên Viên Thuế Báo Cáo Thiếu Nghĩa Vụ Nộp Thuế Của Người Đóng Thuế – IRC § 6694 (Tiếng Anh)

 • Báo cáo thiếu do quan điểm không hợp lý – IRC § 6694(a). Khoản tiền phạt lớn hơn $1,000 hoặc 50% lợi tức mà chuyên viên khai thuế thu được liên quan đến tờ khai thuế hoặc yêu cầu tiền hoàn thuế.
 • Báo cáo thiếu do hành vi cố ý hoặc thiếu thận trọng IRC § 6694 (b) . Khoản tiền phạt lớn hơn $5,000 hoặc 75% lợi tức mà chuyên viên khai thuế thu được liên quan đến tờ khai thuế hoặc yêu cầu tiền hoàn thuế.

Các Khoản Tiền Phạt Định Mức Khác Liên Quan Đến Việc Lập Tờ Khai Thuế Cho Người Khác – IRC § 6695 (tiếng Anh)

 • Không cung cấp bản sao cho người đóng thuế – IRC § 6695(a). Khoản tiền phạt là $50 cho mỗi lần không tuân thủ IRC § 6107(a) về việc cung cấp một bản sao của tờ khai thuế hoặc yêu cầu hoàn thuế cho người đóng thuế. Khoản tiền phạt tối đa áp dụng đối với bất kỳ chuyên viên khai thuế nào sẽ không vượt quá $26,500 vào năm dương lịch 2020.
 • Không ký tên vào tờ khai thuế – IRC § 6695(b). Khoản tiền phạt là $50 cho mỗi lần không ký vào tờ khai thuế hoặc yêu cầu hoàn thuế theo quy định. Khoản tiền phạt tối đa áp dụng đối với bất kỳ chuyên viên khai thuế nào sẽ không vượt quá $26,500 vào năm dương lịch 2020.
 • Không cung cấp số nhận dạng – IRC § 6695(c). Khoản tiền phạt là $50 cho mỗi lần không tuân thủ IRC § 6109(a)(4) về việc cung cấp số nhận dạng trên tờ khai thuế hoặc yêu cầu hoàn thuế. Khoản tiền phạt tối đa áp dụng đối với bất kỳ chuyên viên khai thuế nào sẽ không vượt quá $26,500 vào năm dương lịch 2020.
 • Không giữ lại bản sao hoặc danh sách – IRC § 6695(d). Khoản tiền phạt là $50 cho mỗi lần không tuân thủ IRC § 6107(b) về việc giữ lại một bản sao hoặc danh sách tờ khai thuế hoặc yêu cầu hoàn thuế. Khoản tiền phạt tối đa áp dụng đối với bất kỳ chuyên viên khai thuế nào sẽ không vượt quá $26,500 vào năm dương lịch 2020.
 • Không cung cấp thông tin chính xác trong tờ khai thuế – IRC § 6695(e). Khoản tiền phạt là $50 cho mỗi lần không tuân thủ IRC § 6060. Khoản tiền phạt tối đa áp dụng đối với bất kỳ chuyên viên khai thuế nào sẽ không vượt quá $26,500 vào năm dương lịch 2020.
 • Thương lượng chi phiếu – IRC § 6695(f). Khoản tiền phạt trong năm dương lịch 2020 là $530 đối với chuyên viên khai thuế xác nhận hoặc thương lượng bất kỳ chi phiếu nào được thực hiện liên quan đến các loại thuế theo Tiêu Mục 26 được cấp cho người đóng thuế. 
 • Không thận trọng trong việc xác định tính đủ điều kiện nhận một số lợi ích về thuế – IRC § 6695(g). Khoản tiền phạt này dành cho việc không xác định được tính đủ điều kiện hoặc số tiền tín thuế lợi tức do lao động, tín thuế trẻ em, tín thuế trẻ em bổ sung, tín thuế người phụ thuộc khác, tín thuế Cơ Hội Hoa Kỳ cộng với tín thuế Giáo Dục Trọn Đời và/hoặc tư cách khai thuế là chủ hộ. Khoản tiền phạt cho các tờ khai thuế được nộp vào năm 2020 là $530 cho mỗi vi phạm này trên tờ khai thuế.

Thúc Đẩy Việc Sử Dụng Các Cách Thức Tránh Thuế Mang Tính Lạm Dụng, v.v. – IRC § 6700 (tiếng Anh)

 • Khoản tiền phạt áp dụng đối với những người tổ chức hoặc bán các cách thức tránh thuế mang tính lạm dụng. Một cách thức tránh thuế mang tính lạm dụng có thể là một công ty hợp danh hoặc một tổ chức khác, một kế hoạch hoặc thỏa thuận đầu tư nào đó hoặc một kế hoạch hoặc thỏa thuận nào đó. Chúng tôi tính toán khoản tiền phạt khác nhau tùy thuộc vào hành vi của người đó đối với giao dịch. Nếu người đó có những báo cáo mà người đó biết hoặc có lý do để biết là sai hoặc gian lận đối với bất kỳ vấn đề quan trọng nào liên quan đến lợi ích thuế của giao dịch, khoản tiền phạt bằng 50% tổng lợi tức có được từ hoạt động đó. Nếu người đó đưa ra mức tổng định giá quá cao, khoản tiền phạt là $1,000 cho mỗi tổ chức hoặc thỏa thuận (được coi là một hoạt động riêng biệt) và tham gia vào mỗi lần giao dịch (hoặc, nếu thấp hơn, 100% lợi tức có được từ hoạt động đó).

Các Khoản Tiền Phạt Đối Với Việc Hỗ trợ và Tiếp Tay Cho Việc Báo Cáo Thiếu Nghĩa Vụ Trả Thuế – IRC § 6701 (tiếng Anh)

 • Khoản tiền phạt là $1,000 ($10,000 nếu hành vi đó liên quan đến tờ khai thuế của một Công Ty Cổ Phần) vì đã hỗ trợ và tiếp tay cho việc báo cáo thiếu nghĩa vụ trả thuế. Bất kỳ người nào bị phạt sẽ chỉ bị phạt một lần đối với các tài liệu liên quan đến cùng một người đóng thuế trong một kỳ tính thuế hoặc sự kiện duy nhất. 

Chuyên Viên Khai Thuế Tiết Lộ hoặc Sử Dụng Thông Tin – IRC § 6713 (tiếng Anh)

 • Khoản tiền phạt là $250 cho mỗi lần tiết lộ hoặc sử dụng trái phép thông tin được cung cấp để hoặc liên quan đến việc chuẩn bị tờ khai thuế. Khoản tiền phạt tối đa đối với bất kỳ người nào không được vượt quá $10,000 trong một năm dương lịch. Nếu việc tiết lộ hoặc sử dụng có cấu kết với tội phạm liên quan đến chiếm đoạt danh tính người đóng thuế của người khác, cho dù tội phạm đó có liên quan đến việc khai thuế hay không, thì hình phạt sẽ tăng lên $1,000 cho mỗi lần sử dụng hoặc tiết lộ, với mức tối đa là $50,000 cho mỗi người mỗi năm dương lịch. Khoản tiền phạt này áp dụng cho các tiết lộ hoặc sử dụng được thực hiện vào hoặc sau ngày 7/1/2019.

Báo Cáo Gian Lận và Không Chính Xác – IRC § 7206 (tiếng Anh)

 • Những người bị áp dụng hình phạt này sẽ là phạm tội nghiêm trọng và khi bị kết án sẽ bị phạt tiền không quá $100,000 ($500,000 trong trường hợp công ty cổ phần), phạt tù không quá ba năm, hoặc cả hai (cùng với chi phí truy tố). Khoản tiền phạt này cũng áp dụng cho các hoạt động gian lận và sai trái liên quan đến các đề nghị thỏa hiệp trách nhiệm trả thuế theo IRC § 7122 hoặc thỏa thuận đóng theo IRC § 7121.

Tờ Khai Thuế, Báo Cáo hoặc Tài Liệu Gian Lận Khác – IRC § 7207 (tiếng Anh)

 • Những người bị áp dụng hình phạt này sẽ là phạm tội nhẹ và khi bị kết án sẽ bị phạt tiền không quá $10,000 ($50,000 trong trường hợp công ty cổ phần), phạt tù không quá một năm, hoặc cả hai.

Chuyên Viên Khai Thuế Tiết Lộ hoặc Sử Dụng Thông Tin – IRC § 7216 (tiếng Anh)

 • Những người cố ý hoặc thiếu thận trọng mà tiết lộ thông tin được cung cấp liên quan đến tờ khai thuế hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc chuẩn bị hoặc hỗ trợ việc chuẩn bị tờ khai đó sẽ là phạm tội nhẹ.  Khi bị kết án, khoản tiền phạt bao gồm phạt tiền không quá $1,000, phạt tù không quá 1 năm hoặc cả hai (cùng với các chi phí truy tố).

Hành Động Ra Lệnh Cấm Chuyên Viên Khai Thuế – IRC § 7407 (tiếng Anh)

 • Chính phủ Hoa Kỳ có thể kiện lên tòa án quận liên bang để xin lệnh ngăn chuyên viên khai thuế tham gia vào một số hành vi nhất định bị cấm theo mục IRC này hoặc cấm một người tiếp tục hoạt động như một chuyên viên khai thuế hoàn toàn.

Các Hành Động Ra Lệnh Cấm Các Hành Vi Cụ Thể Liên Quan Đến Trốn Thuế và Các Giao Dịch Phải Báo Cáo - IRC § 7408 (tiếng Anh)

 • Chính phủ Hoa Kỳ có thể kiện lên tòa án quận liên bang để xin lệnh ngăn một người thực hiện một số hành vi bị cấm liên quan đến hành vi trốn thuế và các giao dịch phải báo cáo, bao gồm bất kỳ hành động hoặc việc không thực hiện hành động nào mà việc đó vi phạm Thông Tư 230 (tiếng Anh) PDF và các luật khác điều chỉnh việc này trước Sở Thuế Vụ. 

Lãi Suất Trên Một Khoản Tiền Phạt

Chúng tôi tính lãi cho các khoản tiền phạt.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại tiền phạt. Lãi suất làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị trả hết số dư nợ của mình. Để biết thêm thông tin về lãi suất chúng tôi tính cho các khoản tiền phạt, hãy xem Lãi Suất Đối Với Các Khoản Trả Thiếu Và Trả Thừa (tiếng Anh).

Trả Tiền Phạt

Trả một phần hoặc trả toàn bộ khoản thuế của quý vị để tránh các khoản tiền phạt và tiền lãi tăng lên.

Xóa hoặc Giảm Tiền Phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm một số khoản tiền phạt nếu quý vị cố gắng tuân thủ luật, nhưng vì một số lý do nhất định, quý vị không thể đáp ứng nghĩa vụ thuế của mình. Một số tình huống có thể bao gồm bệnh tật hoặc thương tích nghiêm trọng, một thành viên trong gia đình qua đời hoặc mất hồ sơ tài chánh của quý vị vì thiên tai.
Để biết thêm thông tin, hãy xem phần giảm nhẹ tiền phạt (tiếng Anh).

Bất Đồng Quan Điểm Về Một Khoản Tiền Phạt

Nếu quý vị không đồng ý với số tiền quý vị nợ, quý vị có thể khiếu nại về khoản tiền phạt.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư được gửi cho quý vị hoặc viết cho chúng tôi một lá thư nêu rõ lý do tại sao chúng tôi nên xem xét lại khoản tiền phạt. Ký tên và gửi thư cùng với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào đến địa chỉ trên thông báo hoặc thư gửi cho quý vị.

Hãy chuẩn bị sẵn thông tin này khi quý vị gọi hoặc gửi thư:

 • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho quý vị
 • Khoản tiền phạt quý vị muốn chúng tôi xem xét lại
 • Đối với mỗi khoản tiền phạt, hãy giải thích lý do tại sao quý vị cho rằng chúng tôi nên xóa nó

Nếu quý vị không nhận được thông báo, vui lòng nhận hỗ trợ qua điện thoại.

Hãy Tránh Để Bị Phạt

Quý vị có thể tránh bị phạt bằng cách khai thuế chính xác và đúng hạn, đồng thời tuân thủ các luật và quy định về khai thuế và tư vấn thuế. Nếu quý vị không thể trả tiền phạt của mình trước ngày đến hạn, quý vị có thể nộp đơn xin có một kế hoạch chi trả.

Nộp Đơn Xin Có Một Kế Hoạch Chi Trả

Nếu quý vị không thể trả đủ số tiền phạt của mình đúng hạn, hãy chi trả số tiền quý vị có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin có một kế hoạch chi trả. Quý vị có thể giảm các khoản tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch chi trả.

Nhận Trợ Giúp

Để được trợ giúp về vấn đề tiền phạt, hãy gọi số điện thoại trên thông báo của quý vị. Nếu quý vị không nhận được thông báo, vui lòng sử dụng hỗ trợ qua điện thoại.