Repeal of Authority to Issue New Clean Renewable Energy Bonds

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Public Law No. 115-97 repealed the authority to issue New Clean Renewable Energy Bonds (NCREBs) after December 31, 2017. Issuers can no longer apply to the IRS for volume cap allocation to issue NCREBs under Notices 2015-12 or 2017-66.