2014 Information Reporting Program Advisory Committee (IRPAC) Public Report

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Download the full report PDF (pdf files) or view by section:

2014 IRPAC Report Letter from the Chair

Executive Summary of Issues

General Report

Burden Reduction Subgroup Report

Emerging Compliance Issues Subgroup Report

    Appendix A PDF

Employee Benefits and Payroll Subgroup Report

    Appendix B PDF

International Reporting and Withholding Subgroup Report

    Appendix C PDF

Member Biographies PDF

                                                        Return to IRPAC Briefing Books