2014 Information Reporting Program Advisory Committee (IRPAC) Public Report

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Download the full reportPDF (pdf files) or view by section:

2014 IRPAC Report Letter from the Chair

Executive Summary of Issues

General Report

Burden Reduction Subgroup Report

Emerging Compliance Issues Subgroup Report

    Appendix APDF

Employee Benefits and Payroll Subgroup Report

    Appendix BPDF

International Reporting and Withholding Subgroup Report

    Appendix CPDF

Member BiographiesPDF

                                                        Return to IRPAC Briefing Books