Presentations from the 2016 IRS Nationwide Tax Forums

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

For questions or comments about the IRS Nationwide Tax Forums, please contact taxforums@irs.gov