Chủ Đề 352

Topic 352 - Which Form – 1040, 1040A or 1040EZ?

Có ba mẫu cho công dân Hoa Kỳ và ngoại nhân thường trú sử dụng để khai thuế lợi tức liên bang cá nhân là Mẫu Đơn 1040EZ, Bản Khai Thuế Lợi Tức cho Người Nộp Riêng và Chung Không Có Người Thuộc Quyền (Form 1040EZ, Income Tax Return for Single and Joint Filers With No Dependents), Mẫu Đơn 1040A, Bản Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ (Form 1040A, U.S. Individual Income Tax Return), và Mẫu Đơn 1040, Bản Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ (Form 1040, U.S. Individual Income Tax Return). Duyệt qua Mẫu đơn giản nhất dùng để nộp thuế là gì? (What is the simplest form to use to file my taxes?) để xem quý vị nên sử dụng mẫu nào.

Mẫu Đơn 1040EZ là mẫu đơn giản nhất để điền. Quý vị có thể sử dụng Mẫu 1040EZ nếu hội đủ mọi điều sau đây.

 1. Diện đệ nộp của quý vị là 'độc thân' hoặc 'đã kết hôn và khai chung'.
 2. Quý vị không có người thuộc quyền
 3. Quý vị không có bất cứ điều chỉnh nào đối với lợi tức
 4. Quý vị không khai bất cứ khấu trừ nào ngoài khấu trừ (lấy tín chỉ) lợi tức do đi làm
 5. Quý vị, và người hôn phối dưới 65 tuổi vào ngày 1 tháng Giêng, 2018 và không bị mù vào cuối năm 2017 nếu nộp bản khai thuế chung.
 6. Lợi tức chịu thuế của quý vị thấp hơn $100,000
 7. Quý vị chỉ có lợi tức từ lương bổng, tiền công, tiền típ, học bổng và trợ cấp học bổng nghiên cứu sinh phải trả thuế, trợ cấp thất nghiệp, hay cổ tức theo Quỹ Thường Trực Alaska (Alaska Permanent Fund), và tiền lời không quá $1,500.
 8. Tiền típ kiếm được của quý vị, nếu có, sẽ được ghi vào ô 5 và 7 của Mẫu Đơn W-2.
 9. Quý vị không nợ bất cứ khoản thuế giúp việc nhà nào trong lương bổng trả cho nhân viên gia hộ.
 10. Quý vị không phải là con nợ trong hồ sơ phá sản Chương 11 đã nộp sau ngày 16 tháng Mười, 2005 Không có trả trước phần khấu trừ thuế bảo phí cho quý vị, người hôn phối, hay bất người nào quý vị ghi danh bảo hiểm mà không ai yêu cầu cầu miễn trừ cá nhân cho người đó
 11. Không có trả trước phần tín thuế bảo phí cho quý vị, người hôn phối, hay bất người nào được quý vị ghi danh bảo hiểm và chưa được ai khác khai theo trường hợp miễn trừ cá nhân

Nếu nộp Mẫu Đơn 1040EZ, thì quý vị không thể liệt kê từng mục tiền khấu trừ hay yêu cầu bất cứ điều chỉnh nào đối với lợi tức hay khấu trừ thuế (ngoài khấu trừ lợi tức do đi làm).

Đường Nối Mẫu Đơn 1040EZ

Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040EZ (Form 1040EZ Instructions)

Nộp Thuế

Các Lựa Chọn Nộp Thuế Điện Tử cho Cá Nhân

     Nếu không thể sử dụng Mẫu Đơn 1040EZ thì quý vị có thể dùng Mẫu Đơn 1040A nếu:

 1. Lợi tức của quý vị chỉ có từ lương bổng, tiền công, tiền típ, tiền lời, cổ tức thông thường, phân phối lời vốn, học bổng và trợ cấp học bổng nghiên cứu sinh phải trả thuế, hưu bổng, niên kim, IRA, trợ cấp thất nghiệp, cổ tức theo Quỹ Thường Trực Alaska, và quyền lợi An Sinh Xã Hội hay quyền lợi hưu trí hỏa xa.
 2. Điều chỉnh duy nhất đối với lợi tức quý vị có thể khai là khấu trừ IRA, khấu trừ tiền lời từ tiền vay đi học , khấu trừ từ học phí và các lệ phí, khấu trừ chi phí người giáo dục
 3. Quý vị không liệt kê chi tiết tiền khấu trừ
 4. Lợi tức chịu thuế của quý vị thấp hơn $100,000
 5. Khấu trừ duy nhất mà quý vị đang yêu cầu bồi hoàn là khấu trừ chi phí giữ trẻ và chăm sóc người thuộc quyền, khấu trừ cho lão niên hay người tàn tật, khấu trừ giáo dục, khấu trừ phân phối tiết kiệm hồi hưu, khấu trừ thuế trẻ em, khấu trừ thuế trẻ em bổ sung, khấu trừ thuế lợi tức do đi làm, và/hoặc khấu trừ thuế bảo phí thực sự, và
 6. Quý vị không có điều chỉnh thuế tối thiểu thay thế trên chứng khoán đã mua từ việc sử dụng lựa chọn chứng khoán khích lệ

Quý vị cũng có thể dùng Mẫu Đơn 1040A nếu được quyền lợi chăm sóc người thuộc quyền hoặc nếu quý vị nợ thuế từ việc lấy lại khấu trừ giáo dục hoặc thuế tối thiểu thay thế.

Đường Nối Mẫu Đơn 1040A

Các tài liệu tham khảo:

Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040A (Form 1040A Instructions)     

Nộp Thuế

Các Lựa Chọn Nộp Thuế Điện Tử cho Cá Nhân

Bản Khai Thường Sử Dụng:

Mẫu Đơn 1040A hay 1040, Bản Khai B – Tiền Lời và Cổ Tức Thông Thường (Form 1040A or 1040, Schedule B - Interest and Ordinary Dividends)

Mẫu Đơn 1040A hay 1040, Bản Khai R – Khấu Trừ cho Lão Niên hay Người Tàn Tật (Form 1040A or 1040, Schedule R - Credit for the Elderly or the Disabled)

Mẫu Đơn 1040A hay 1040, Bản Khai EIC – Khấu Trừ Thuế Lợi Tức Do Làm Việc (Form 1040A or 1040, Schedule EIC - Earned Income Credit)

Mẫu Đơn 1040A hay 1040, Bản Khai 8812 – Khấu Trừ Thuế Trẻ Me (Form 1040A or 1040, Schedule 8812 -Child Tax Credit)

Các Mẫu Thường Dùng:

Mẫu Đơn 2441 – Chi Phí Giữ Trẻ và Chăm Sóc Người Thuộc Quyền (Form 2441 - Child and Dependent Care Expenses)

Mẫu Đơn 8863 – Khấu Trừ Giáo Dục (Khấu Trừ Học Tập Cơ Hội và Trọn Đời Mỹ)  (Form 8863 - Education Credits (American Opportunity and Lifetime Learning Credits))

Mẫu Đơn 8888 – Cấp Phát Tiền Bồi Hoàn (Bao gồm mua công khố phiếu tiết kiệm) (Form 8888 - Allocation of Refund (Including Savings Bond Purchases))

Mẫu Đơn 8962 – Tín Thuế Bảo Phí (Form 8962 – Premium Tax Credit, hay PTC)

Cuối cùng, quý vị phải sử dụng Mẫu Đơn 1040 trong một số trường hợp, như:

 1. Lợi tức chịu thuế của quý vị là $100,000 hoặc nhiều hơn
 2. Quý vị có một số lợi tức, như lợi tức kinh doanh hay tư doanh trang trại; tiền típ không báo cáo; cổ tức trên hợp đồng bảo hiểm vượt quá tổng số bảo phí thực sự quý vị trả cho hợp đồng; hoặc lợi tức đã nhận với tư cách là đối tác, cổ đông trong công ty S, hoặc người thụ hưởng của tài sản hay quỹ tín thác
 3. Quý vị liệt kê chi tiết tiền khấu trừ hay yêu cầu bồi hoàn khấu trừ thuể hay điều chỉnh đối với lợi tức, hay
 4. Quý vị nợ tiền thuế giúp việc gia hộ

Xem "Khi Nào Phải Dùng Mẫu Đơn 1040?" trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040A (Form 1040A Instructions) để biết danh sách đầy đủ các hoàn cảnh nêu rõ khi nào quý vị phải dùng Mẫu Đơn 1040 (Who Must You Use Form 1040?).

Đường Nối Mẫu Đơn 1040

Các tài liệu tham khảo:

Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040 (Form 1040 Instructions)     

Nộp Thuế

Các Lựa Chọn Nộp Thuế Điện Tử cho Cá Nhân

Các Bản Khai Thường Sử Dụng:

Mẫu Đơn 1040, Bản Khai A – Tiền Khấu Trừ Liệt Kê Chi Tiết (Form 1040, Schedule A - Itemized Deductions)

Mẫu Ðơn 1040A hay 1040, Bản Khai B – Tiền Lời và Cổ Tức Thông Thường (Form 1040A or 1040, Schedule B - Interest and Ordinary Dividends)

Mẫu Đơn 1040, Bản Khai C - Lợi nhuận hay thua lỗ từ kinh doanh (quyền sở hữu độc quyền) (Form 1040, Schedule C - Profit or Loss From Business (Sole Proprietorship))

Mẫu Đơn 1040, Bản Khai C-EZ – Lợi Nhuận Thực Sự từ Kinh Doanh (Form 1040, Schedule EZ - Net Profit From Business)

Mẫu Đơn 1040, Bản Khai D – Lời Vốn và Lỗ (Form 1040, Schedule D - Capital Gains and Losses)

Mẫu Đơn 1040, Bản Khai E – Lợi Tức và Lỗ Phụ Trội (Form 1040, Schedule E - Supplemental Income and Loss)

Mẫu Ðơn 1040A hay 1040, Bản Khai EIC – Khấu Trừ Thuế Lợi Tức do Làm Việc (Form 1040A or 1040, Schedule EIC - Earned Income Credit)

Mẫu Ðơn 1040A hay 1040, Bản Khai 8812 – Khấu Trừ Thuế Trẻ Me (Form 1040A or 1040, Schedule 8812 -Child Tax Credit)

Mẫu Ðơn 1040A hay 1040, Bản Khai R – Khấu Trừ cho Lão Niên hay Người Tàn Tật (Form 1040A or 1040, Schedule R - Credit for the Elderly or the Disabled)

Các Mẫu Thường Dùng:

Mẫu Ðơn 2441 – Chi Phí Giữ Trẻ và Chăm Sóc Người Thuộc Quyền (Form 2441 - Child and Dependent Care Expenses)

Mẫu Ðơn 8863 – Khấu Trừ Giáo Dục (Khấu Trừ Học Tập Cơ Hội và Trọn Đời Mỹ) (Form 8863 - Education Credits (American Opportunity and Lifetime Learning Credits))

Mẫu Ðơn 8888 – Cấp Phát Tiền Bồi Hoàn (Bao gồm mua công khố phiếu tiết kiệm) (Form 8888 - Allocation of Refund (Including Savings Bond Purchases))

Mẫu Đơn 8949 - Bán và Chuyển Nhượng Các Tài Sản Vốn (Form 8949 - Sales and Other Dispositions of Capital Assets)

Mẫu Đơn 8962 – Tín Thuế Bảo Phí (Form 8982 – Premium Tax Credit, hay PTC)

Nếu là ngoại nhân không thường trú trong năm thuế và kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại nhân thường trú thì quý vị có thể sử dụng bất cứ một trong ba mẫu đơn này, dựa theo trường hợp của quý vị, chỉ khi quý vị được coi là ngoại nhân thường trú khi khai thuế chung với người hôn phối. Những ngoại nhân không thường trú khác có thể phải nộp Mẫu Đơn 1040NR (Form 1040NR) hay Mẫu Đơn 1040NR-EZ (Form 1040NR-EZ). Muốn biết thêm thông tin về ngoại nhân thường trú và không thường trú, tham khảo Chủ Đề 851 và Ấn Bản 519, Hướng Dẫn về Thuế cho Ngoại Nhân Hoa Kỳ (Publication 519, U.S. Tax Guide for Aliens).