Chủ đề 457

Topic 457 - Tuition and Fees Deduction

Quý vị có thể khấu trừ học phí đủ điều kiện và các chi phí liên quan quý vị phải trả cho bản thân, người hôn phối, hay người thuộc quyền, như là khấu trừ học phí và chi phí. Quý vị không cần phải kê khai từng mục mà chỉ cần khai khấu trừ này dưới dạng điều chỉnh lợi tức trên Mẫu Đơn 1040 hay Mẫu Đơn 1040A, Bản Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ, bằng cách đính kèm Mẫu Đơn 8917, Khấu Trừ Học Phí và Lệ Phí. Quý vị cũng có thể đủ điều kiện được quyền lợi giáo dục khác cho chí phí giáo dục như:

Nếu chi phí giáo dục cũng đủ điều kiện được thừa nhận là doanh phí được phép dùng thì quý vị có thể khai khấu trừ học phí và lệ phí hay khấu trừ doanh phí; tuy nhiên, cùng một phí tổn không thể khấu trừ hai lần.

Ngoài ra, quý vị không thể khấu trừ học phí và lệ phí nếu:

  • Tình trạng đệ nộp quý vị là đã kết hôn nhưng khai riêng.
  • Quý vị có thể thể được khai là người thuộc quyền trên tờ khai của người nào khác;  
  • Tổng lợi tức đã điều chỉnh và sửa đổi vượt quá giới hạn. Giảm bớt hay bỏ hẳn khấu trừ tùy theo diện đệ nộp của quý vị. 
  • Quý vị khai tín thuế cơ hội người Mỹ hay học tập trọn đời cho cùng một sinh viên trong cùng một năm thuế.
  • Quý vị (hay người hôn phối của mình) là ngoại nhân không thường trú cho bất cứ phần nào của năm thuế và ngoại nhân không thường trú không muốn được coi là ngoại nhân thường trú cho mục đích thuế. Xem Ấn Bản 519, Hướng Dẫn Thuế Vụ Hoa Kỳ cho Ngoại Kiều, để biết thêm thông tin về ngoại nhân không thường trú. 
  • Các chi phí được trả bằng tiền miễn thuế (học bổng, nghiên cứu sinh, tiền cấp, hay ngân quỹ từ trương mục giáo dục) như trương mục tiết kiệm giáo dục Coverdell, tiền lời từ trái phiếu tiết kiệm miễn thuế, hoặc trợ cấp giáo dục từ sở làm. Điều lệ này áp dụng cho các chi phí quý vị trả theo sự phân phối miễn thuế từ một chương trình học phí đủ điều kiện (qualified tuition plan, hay QTP), ngoại trừ quý vị có thể khấu trừ chi phí đủ điều kiện quý vị chỉ trả với phần của sự phân phối là tiền hoàn lại của phần đóng góp của quý vị vào chương trình. Xem Chủ Đề 313 để biết thêm thông tin về QTP. 

Muốn xác định chi phí đủ điều kiện tất cả quyền lợi giáo dục, tham khảo Ấn Bản 970, Quyền Lợi Thuế cho Giáo Dục.