Chủ đề 508

Topic 508 - Miscellaneous Expenses

Nếu quý vị có các chi phí được khấu trừ hội đủ điều kiện khấu trừ các số tiền liệt kê linh tinh, quý vị chỉ có thể khấu trừ một số chi phí này nếu cao hơn 2% tổng thu nhập được điều chỉnh của quý vị. Để được giải thích về chi phí được khấu trừ và không được khấu trừ, xin xem Ấn Bản 529, Các Khấu Trừ Linh Tinh.

Có ba loại chi phí phải theo điều kiện 2% này: chi phí nhân viên không được bồi hoàn, chi phí soạn bản khai thuế và một số chi phí khác.

Chi Phí Nhân Viên Không Được Bồi Hoàn - Một số chi phí của nhân viên không được bồi hoàn có thể được khấu trừ như các tiền khấu trừ liệt kê linh tinh trên Bản Khai A (Mẫu Đơn 1040), Khấu Trừ Liệt Kê Từng Mục, hoặc Bản Khai A trong Mẫu Đơn 1040NR, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Hoa Kỳ của Ngoại Nhân Không Thường Trú. Để được khấu trừ, chi phí phải được:

  • Trả hoặc có trong năm tính thuế
  • Để tiến hành giao dịch thương mại hoặc kinh doanh của quý vị với tư cách là một nhân viên, và
  • Coi là thông thường và cần thiết

Chi Phí Khai Thuế - Quý vị thường có thể khấu trừ chi phí khai thuế trên đơn khai cho năm quý vị trả phí. Trên đơn khai 2017, quý vị có thể khấu trừ chi phí đã trả trong 2017 cho đơn khai thuế 2016. Những chi phí này bao gồm giá của chương trình nhu liệu khai thuế, các ấn bản về thuế vụ, và bất cứ chi phí nào quý vị trả để khai thuế điện tử.

Những Chi Phí Khác - Quý vị có thể khấu trừ các chi phí khác tùy thuộc vào điều kiện 2% mà quý vị trả để:

  1. Tạo ra hoặc thu thập lợi tức chịu thuế phải được bao gồm trong tổng lợi tức.
  2. Quản lý, bảo tồn, hoặc duy trì các tài sản được giữ để tạo ra lợi tức đó, hoặc
  3. Ấn định, khiếu nại, trả tiền, hoặc điều kiện hoàn lại tiền thuế

Quý vị có thể khấu trừ chi phí trả cho các mục đích trong mục (1) và (2) nói trên chỉ khi chi phí đó hợp lý và liên quan mật thiết với những mục đích này.

Thông Tin Thêm