Chủ đề 512

Topic 512 - Business Entertainment Expenses

Quý vị có thể khấu trừ các chi phí giải trí có tính cách thông thường và cần thiết trong việc giao dịch thương mại hoặc kinh doanh có thể được khấu trừ nếu đáp ứng một trong hai bài tính sau đây:

  • Bài tính liên quan trực tiếp, hoặc
  • Bài tính liên hệ 

Xin xem Ấn Bản 463, Chi Phí Du Hành, Giải Trí, Quà Tặng, và Xe Hơi, để biết thêm thông tin chi tiết về hai bài tính này.

Quý vị phải có hồ sơ chứng minh mục đích kinh doanh (theo bài tính thích hợp) và số tiền của mỗi chi phí, ngày và nơi giải trí, và mối quan hệ kinh doanh của những người được giải trí. Để có thông tin về lưu trữ hồ sơ, xin xem Chủ Đề 305.

Nói chung chỉ được phép khấu trừ 50% chi phí bữa ăn và giải trí liên quan đến kinh doanh. Đối với các trường hợp ngoại lệ cho giới hạn 50%, xin xem Ấn Bản 463, Chi Phí Du Hành, Giải Trí, Quà Tặng, và Xe Hơi.

Nếu quý vị là nhân viên có chi phí chiêu đãi thương mại khả khấu trừ được chứng minh đầy đủ và hoàn trả theo chương trình khả quy trách nhiệm, thì hãng sở không được ghi khoản bồi hoàn vào tiền lương của quý vị trên Mẫu Đơn W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng, và quý vị cũng không được khấu trừ phí tổn này. Nếu chi phí của quý vị cao hơn tiền bồi hoàn nhận được theo chương trình khả quy trách nhiệm, nếu quý vị được hoàn trả theo chương trình bất khả quy trách nhiệm, hoặc nếu không được hoàn trả gì hết, thì có thể sử dụng Mẫu Đơn 2106, Phí Tổn Doanh Thương cho Nhân Viên, hoặc Mẫu Đơn 2106-EZ, Phí Tổn Doanh Thương cho Nhân Viên - Không Được Bồi Hoàn, để khấu trừ chi phí chiêu đãi thương mại của nhân viên vốn dĩ đủ điều kiện là phí tổn được khấu trừ. Hãy chuyển những phí tổn này sang Bản Khai A (Mẫu Đơn 1040), Khấu Trừ Liệt Kê Từng Mục,  nói chung tại đây chúng phải tuân theo giới hạn 2% tổng lợi tức đã điều chỉnh. Xin xem Ấn Bản 529 và Hướng Dẫn cho Phụ Bản A (Mẫu 1040) để biết thêm thông tin về giới hạn 2%, và Ấn Bản 463 để biết định nghĩa của các chương trình có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm.

Nếu quý vị tự làm chủ, xin sử dụng Bản Khai C (Mẫu Đơn 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Cơ Sở Thương Mại (Sở Hữu Độc Quyền), hoặc Bản Khai C-EZ (Mẫu Đơn 1040), Tiền Lời Ròng từ Kinh Doanh (Sở Hữu Độc Quyền), hoặc nếu quý vị là một nông dân, xin sử dụng Bản Khai F (Mẫu Đơn 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Nông Nghiệp, để khấu trừ các chi phí này.

Để biết thêm thông tin về chi phí bữa ăn và giải trí được khấu trừ và không được khấu trừ, xin xem Ấn Bản 463, Chi Phí Du Hành, Giải Trí, Quà Tặng, và Xe Hơi.