Chủ đề 514

Topic 514 - Employee Business Expenses

Nếu là một nhân viên, quý vị có thể khấu trừ các chi phí liên quan đến công việc như là một tiền khấu trừ liệt kê (với những giới hạn) trên Bản Khai A (Mẫu Đơn 1040), Khấu Trừ Liệt Kê Từng Mục. Các thông tin thêm về đề tài này có thể được tìm thấy trong Hướng Dẫn cho Bản Khai A (Mẫu Đơn 1040) và Ấn Bản 529, Khấu Trừ Linh Tinh. Ngoài ra, quý vị có thể tham chiếu Chủ Đề 511 để có thêm thông tin về chi phí du hành kinh doanh.

Mặc dù chi phí đi lại không được khấu trừ, một số chi phí chuyên chở địa phương thì được khấu trừ. Các chi phí chuyên chở địa phương được khấu trừ bao gồm các chi phí thông thường và cần thiết để đi từ một nơi làm việc (khác với nơi cư trú) đến một nơi làm việc khác. Nếu quý vị có một văn phòng trong nhà của quý vị mà quý vị sử dụng như là nơi chủ yếu kinh doanh cho chủ nhân của quý vị, quý vị có thể khấu trừ chi phí đi từ văn phòng nhà của quý vị đến các nơi làm việc liên hệ với việc làm của quý vị. Xin tham chiếu Chủ Đề 509 để biết thông tin về văn phòng tại nhà. Quý vị có thể khấu trừ chi phí đi từ nơi cư trú của quý vị đến nơi làm việc tạm thời bên ngoài của khu vực đô thị nơi quý vị sinh sống và thường làm việc. Nếu quý vị có một hoặc nhiều địa điểm làm việc thường xuyên xa nơi cư trú của quý vị, quý vị cũng có thể khấu trừ chi phí đi từ nơi cư trú của quý vị để đến một địa điểm làm việc tạm thời trong cùng việc thương mại hoặc kinh doanh nội trong khu vực đô thị của quý vị. Để có thông tin về chi phí chuyên chở liên quan đến xe hơi của quý vị, xin tham chiếu Chủ Đề 510.

Chi phí giải trí kinh doanh và quà kinh doanh có thể được khấu trừ, nhưng bị một số giới hạn. Để biết thông tin về các chi phí giải trí kinh doanh, xin tham chiếu Chủ Đề 512. Muốn biết thông tin phụ trội về doanh phí thì nên tham khảo Ấn Bản 463, Chi Phí Du Hành, Giải Trí, Quà Tặng, và Xe Hơi.

Quý vị phải giữ hồ sơ để chứng minh các chi phí khấu trừ. Để có thông tin tổng quát về lưu trữ hồ sơ, xin tham chiếu Chủ Đề 305.

Nếu hãng sở hoàn trả tiền hoặc tạm ứng hay trao phụ cấp cho các chi phí kinh doanh của nhân viên, và xem như đã trang trải xong theo chương trình khả quy trách nhiệm, thì không được ghi số tiền này dưới dạng lợi tức trên Mẫu Đơn W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng, của quý vị. Quý vị không được tính tiền trả này vào lợi tức của quý vị, và quý vị không thể khấu trừ các số tiền hoàn trả này.

Để được coi là một chương trình có trách nhiệm, tiền hoàn trả hay trợ cấp của chủ nhân của quý vị phải bao gồm tất cả ba điều lệ sau đây:

  1. Quý vị phải đã trả hoặc bị các chi phí được khấu trừ trong khi thi hành công việc như một nhân viên
  2. Quý vị phải báo đầy đủ cho chủ nhân của quý vị các chi phí này nội trong một thời gian hợp lý, và
  3. Quý vị phải trả lại tiền dư thừa của tiền bồi hoàn hoặc trợ cấp nội trong một thời gian hợp lý

Những điều lệ này được thảo luận với nhiều chi tiết hơn trong Ấn Bản 463, Chi Phí Du Hành, Giải Trí, Quà Tặng, và Xe Hơi.

Nếu sự sắp xếp để hoàn trả của chủ nhân không đáp ứng được cả ba điều kiện, thì đây là chương trình không chịu trách nhiệm và các số tiền quý vị nhận phải được bao gồm với tiền lương ghi trên Mẫu Đơn W-2. Quý vị phải báo cáo các số tiền này như lợi tức, và phải điền Mẫu Đơn 2106, Phí Tổn Doanh Thương cho Nhân Viên, hoặc Mẫu Đơn 2106-EZ, Phí Tổn Doanh Thương cho Nhân Viên - Không Được Bồi Hoàn, rồi liệt kê các khoản khấu trừ để trừ bớt chi phí doanh thương cho nhân viên. Xin xem Ấn Bản 463 để biết thông tin chi tiết về điều kiện báo cáo của chủ nhân đối với chi phí kinh doanh và quý vị phải báo cáo thế nào các chi phí này trên đơn khai thuế của quý vị

Nếu hãng sở hoàn trả cho quý vị số tiền du hành hoặc chuyên chở theo chương trình khả quy trách nhiệm, nhưng tính theo phụ cấp mỗi ngày hoặc giá biểu theo số dặm (và biểu suất này vượt quá mức do liên bang quy định), thì hãng sở phải tính khoản lố này vào tiền lương trên Mẫu Đơn W-2. Ô 12 của Mẫu Đơn W-2 phải báo cáo số tiền này - đến tối đa là mức phụ cấp. Nếu chi phí thực sự của quý vị vượt quá mức liên bang, quý vị có thể liệt kê các tiền khấu trừ của quý vị để khấu trừ số tiền dư thừa. Để có thông tin về mức phụ cấp mỗi ngày của liên bang, xin tham chiếu Mức Phụ Cấp Mỗi Ngày và về các thông tin liên quan đến dặm xe chạy, xin tham chiếu Ấn Bản 463, Chi Phí Du Hành, Giải Trí, Quà Tặng, và Xe Hơi.

Thông thường, quý vị phải sử dụng Mẫu Đơn 2106 hay Mẫu Đơn 2106-EZ để tính khấu trừ của quý vị cho các chi phí kinh doanh nhân viên và đính kèm cùng với Mẫu Đơn 1040, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ. Kế đó quý vị ghi chi phí được khấu trừ trên Bản Khai A (Mẫu Đơn 1040), như là một khấu trừ liệt kê linh tinh phải chịu giới hạn 2% của tổng thu nhập được điều chỉnh. Chủ Đề 508 Ấn Bản 529, Khấu Trừ Linh Tinh, thảo luận về giới hạn 2% và giải thích một số chi phí khác được khấu trừ như chi phí kinh doanh của nhân viên.