Chủ Đề Số 160 Ngày Hết Hạn Quy Chế - RSED | ASED | CSED

Ngày Hết Hạn Quy Chế Hoàn Thuế (RSED)

Ngày Hết Hạn Quy Chế Hoàn Thuế (RSED) là thời điểm kết thúc khoảng thời gian mà người đóng thuế có thể yêu cầu IRS cấp tín thuế hoặc tiền hoàn thuế cho (các) niên thuế cụ thể. Nếu yêu cầu không được thực hiện trong thời gian quy định, người đóng thuế có thể không còn được nhận tín thuế hoặc tiền hoàn thuế nữa.

Gửi Yêu Cầu Hoàn Thuế

Nếu quý vị muốn đưa ra yêu cầu hoàn thuế tới IRS, chúng tôi yêu cầu quý vị cung cấp một bộ dữ kiện chi tiết cho thấy khoản trả thừa liên quan đến việc quý vị đang yêu cầu khoản hoàn thuế hoặc tín thuế, và bao gồm một tuyên bố bằng văn bản xác nhận rằng yêu cầu được thực hiện theo các hình phạt về tội khai man. Thông thường, việc gửi Mẫu 843, Yêu Cầu Hoàn Thuế và Yêu Cầu Giảm (tiếng Anh), sẽ đáp ứng yêu cầu này. Hướng Dẫn cho Mẫu 843 (tiếng Anh) sẽ cung cấp cho quý vị mục đích của mẫu đơn, giải thích khi nào quý vị có thể sử dụng Mẫu 843 để yêu cầu hoàn thuế, khi nào mẫu đơn này không phù hợp và khi nào quý vị cần một mẫu đơn khác để yêu cầu hoàn thuế.

Thông thường, quý vị phải nộp đơn yêu cầu tín thuế hoặc hoàn thuế trong vòng ba năm kể từ ngày quý vị nộp tờ khai thuế gốc hoặc hai năm kể từ ngày đóng thuế, tùy theo ngày nào muộn hơn. Nếu quý vị nộp đơn yêu cầu khoản bồi hoàn sau thời hạn ba năm nhưng vẫn trong vòng hai năm kể từ khi đóng thuế, khoản tín thuế hoặc hoàn thuế không thể vượt quá số thuế mà quý vị đã đóng trong vòng hai năm ngay trước khi quý vị nộp đơn yêu cầu. Xem Ấn Phẩm 556, Kiểm Tra Tờ Khai Thuế, Quyền Kháng Cáo, và Yêu Cầu Hoàn Thuế (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Khoảng thời gian để nộp đơn yêu cầu hoàn thuế có thể thay đổi nếu yêu cầu của quý vị được nộp liên quan đến một trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như một khoản nợ khó đòi hoặc chứng khoán không có giá trị. Những khoảng thời gian không có khả năng tài chánh cũng có thể làm trì hoãn thời hạn yêu cầu hoàn thuế. Để biết thêm thông tin về các trường hợp ngoại lệ và giai đoạn không có khả năng tài chánh, vui lòng xem Ấn Phẩm 556 (tiếng Anh).

Nếu không nộp đơn yêu cầu hoàn thuế trong thời gian ấn định sẵn do IRS quy định, quý vị có thể không còn được nhận tín thuế hoặc tiền hoàn thuế nữa.

Nếu yêu cầu hoàn thuế của quý vị bị từ chối, quý vị sẽ nhận được một chứng thư trình bày lý do tại sao yêu cầu bồi hoàn của mình không được chấp nhận cũng như quyền được khiếu nại của quý vị. Quý vị cũng có thể nộp Đơn Kiện Hoàn Thuế cho Tòa án Quận Hoa Kỳ hoặc với Tòa Khiếu Kiện Liên Bang Hoa Kỳ trong thời hạn hai năm theo pháp định (theo luật) sau khi nhận được thư từ chối. Thông tin bổ sung về việc khiếu nại hoặc nộp đơn kiện hoàn thuế sẽ được tìm thấy trong chứng thư về việc bị từ chối khoản hoàn thuế của quý vị.

Ngày Hết Hạn Quy Chế Định Mức Thuế (ASED)

Ngày Hết Hạn Quy Chế Định Mức Thuế (ASED) là sự kết thúc của khoảng thời gian mà IRS có thể định mức thuế đối với một niên thuế cụ thể. Quy tắc chung là việc định mức thuế phải được thực hiện trong vòng ba năm kể từ ngày nhận được tờ khai thuế gốc hoặc ba năm kể từ ngày đến hạn của tờ khai thuế gốc, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Thời Gian Định Mức Thuế Có Thể Được Kéo Dài

Nếu quý vị không nộp tờ khai thuế một cách tự nguyện, thì IRS có thể định mức thuế theo chương trình Tờ Khai Thuế Thay Thế (SFR). hồ sơ khai thuế của quý vị không đặt ra thời hạn ba năm để IRS định mức bất kỳ khoản thuế bổ sung nào nếu được nộp theo chương trình SFR. Điều này có nghĩa là IRS có thể định mức thuế và thuế bổ sung tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu quý vị quyết định nộp tờ khai thuế, thì thời hạn ba năm sẽ được đặt ra và IRS có thể định mức thuế trong khoảng thời gian này. Quý vị có thể tham khảo Chủ Đề Số 153.

Thời gian IRS có thể định mức thuế có thể được kéo dài nếu quý vị đồng ý với IRS bằng cách ký vào giấy bãi miễn theo pháp định, hoặc thỏa thuận gia hạn. Nếu IRS đề xuất bãi miễn để gia hạn ASED, quý vị có thể thương lượng thời hạn định mức được đề xuất, hoặc từ chối ký giấy bãi miễn.

Nếu quý vị bỏ qua hơn 25% tổng thu nhập của mình từ tờ khai thuế, thời gian IRS có thể định mức thuế bổ sung tăng từ ba năm lên sáu năm kể từ ngày quý vị nộp tờ khai thuế.

Nếu quý vị nộp tờ khai thuế sai hoặc gian lận với mục đích trốn thuế, IRS sẽ có lượng thời gian định mức thuế không giới hạn.

IRS không thể định mức thuế sau khi thời hạn định mức đã hết.

Quý vị có thể tìm thấy thông tin bổ sung về việc hết hạn đối với thời gian để định mức thuế và thời lượng gia hạn trong Ấn Phẩm 1035, Mở Rộng Thời Hạn Định Mức Thuế (tiếng Anh)PDF.

Ngày Hết Hạn Quy Chế Truy Thâu Thuế (CSED)

Ngày Hết Hạn Quy Chế Truy Thâu Thuế (CSED) đánh dấu sự kết thúc của thời hạn truy thâu thuế, khoảng thời gian luật định để IRS truy thâu thuế. Thông thường, CSED được tính là mười năm kể từ ngày định mức.

Việc định mức thuế với Ngày Hết Hạn Quy Chế Truy Thâu Thuế bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Định mức thuế gốc từ tờ khai thuế được nộp một cách tự nguyện
  • Định mức thuế phát sinh từ việc nộp hồ sơ khai thuế được điều chỉnh
  • Định mức thuế của Tờ Khai Thuế Thay Thế do IRS thực hiện
  • Định mức kiểm toán
  • Định mức tiền phạt dân sự

Thời Gian Truy Thâu Thuế Của Irs Có Thể Được Tạm Dừng và/hoặc Được Kéo Dài

CSED trong mười năm ban đầu có thể bị tạm ngưng hoặc kéo dài bởi một số sự kiện nhất định.

Thời hạn truy thâu thuế của CSED thường được tạm dừng khi IRS bị cấm truy thâu thuế. Thời gian mà IRS có thể truy thâu thuế được tính thêm bằng khoảng thời gian tạm dừng CSED. Nói cách khác, giới hạn mười năm để truy thâu thuế ban đầu không nhiều hơn giới hạn mười năm gốc. IRS thường không thực hiện hành vi tịch thu tiền trong thời gian tạm dừng truy thâu thuế, nhưng có một số trường hợp ngoại lệ.

Ngược lại, thời hạn truy thâu thuế được kéo dài nếu IRS được ủy quyền hợp pháp, khi đó một khoảng thời gian cụ thể sẽ được thêm vào thời hạn mười năm để truy thâu ban đầu. IRS không bị cấm hoặc ngừng truy thâu thuế khi thời hạn truy thâu được kéo dài.

Việc tạm dừng hay kéo dài thời gian truy thâu thuế đều làm trì hoãn CSED.

Các Sự Kiện Phổ Biến Có Thể Ảnh Hưởng Đến CSED

Có nhiều luật ảnh hưởng đến CSED. Nhiều hành động có thể tạm dừng thời hạn truy thâu thuế đang được tính. Tuy nhiên, trong trường hợp các sự kiện xảy ra đồng thời, thời hạn không được gia hạn thêm quá một lần khoảng thời gian mà các sự kiện xảy ra đồng thời với nhau.

Nếu quý vị yêu cầu Thỏa Thuận Trả Góp (IA), thời gian mà yêu cầu đang chờ xử lý sẽ được chèn vào hoặc tạm dừng việc tính thời hạn truy thâu thuế mười năm ban đầu. Một yêu cầu IA thường ở trạng thái đang chờ xử lý cho đến khi nó có thể được xem xét và một IA được thành lập, hoặc yêu cầu bị rút lại hay bị từ chối. Nếu yêu cầu về IA bị từ chối, thời hạn truy thâu thuế đang được tính sẽ được tạm dừng trong vòng 30 ngày. Tương tự, nếu quý vị có sai sót trong những khoản chi trả trên IA của mình và IRS đề xuất chấm dứt IA, thời hạn truy thâu thuế đang được tính sẽ được tạm dừng trong 30 ngày. Cuối cùng, nếu quý vị thực hiện quyền khiếu nại của mình đối với sự từ chối hay chấm dứt IA, thì thời hạn truy thâu thuế đang được tính sẽ được tạm dừng tại thời gian mà khiếu nại đang chờ xử lý cho đến ngày mà quyết định bị kháng cáo trở thành phán quyết cuối cùng. Tham khảo Chủ Đề Số 202.

Nếu quý vị nộp đơn Phá Sản, thời hạn truy thâu thuế đang được tính sẽ được tạm dừng trong thời gian đơn phá sản đang chờ xử lý. Thông thường, một thủ tục phá sản đang chờ xử lý kể từ thời điểm nộp đơn kiến nghị cho đến ngày thủ tục phá sản được giải quyết, bãi bỏ hoặc đóng hồ sơ. Hơn nữa, thời gian truy thâu thuế đang được tính sẽ được mở rộng thêm 6 tháng sau khi có kết luận về sự phá sản. Tham khảo Ấn Phẩm 908, Hướng Dẫn Về Thuế Khi Phá Sản (tiếng Anh).

Nếu quý vị gửi Đề Nghị Thỏa Hiệp (OIC), thời hạn truy thâu thuế đang được tính sẽ được tạm dừng kể từ ngày đề nghị đang chờ xử lý đến ngày đề nghị được chấp nhận, hoàn trả, rút lại hoặc bị từ chối. Nếu Đề Nghị của quý vị bị từ chối, hoặc trong thời gian đơn khiếu nại đang chờ xử lý nếu quý vị gửi đơn khiếu nại việc bị từ chối, thời hạn truy thâu thuế sẽ được tạm dừng trong 30 ngày nữa. Tham khảo Chủ Đề Số 204.

Nếu quý vị yêu cầu một Buổi Điều Trần Bắt Buộc Về Việc Truy Thâu (CDP), khoảng thời gian truy thâu đang được tính sẽ được tạm dừng kể từ ngày IRS nhận được yêu cầu CDP đến ngày người đóng thuế rút lại yêu cầu hoặc ngày quyết định CDP trở thành phán quyết cuối cùng, bao gồm mọi khiếu nại lên tòa án. Nếu thời gian từ khi quyết định trở thành phán quyết cuối cùng cho đến thời điểm CSED vẫn còn tồn tại là ít hơn 90 ngày, thì thời hạn truy thâu thuế được kéo dài thành 90 ngày kể từ ngày xác định phán quyết cuối cùng. Tham khảo Ấn Phẩm 1660, Quyền Kháng Cáo Truy Thu (tiếng Anh) PDF.

Nếu quý vị nộp đơn yêu cầu của Người Phối Ngẫu Vô Can, thì chỉ hạn truy thâu thuế đang được tính của người phối ngẫu yêu cầu là được tạm dừng kể từ ngày đơn yêu cầu của Người Phối Ngẫu Vô Can được nộp cho đến trước ngày nộp đơn bãi miễn, hoặc cho đến khi hết thời hạn 90 ngày để kiến nghị lên tòa án thuế, hoặc ngày mà quyết định cuối cùng của tòa án thuế trở thành phán quyết cuối cùng nếu tòa án thuế được kiến nghị, ngoài ra, trong mỗi trường hợp, thời hạn truy thâu thuế được kéo dài thêm 60 ngày. 

Khi thời hạn truy thâu thuế cụ thể kết thúc, IRS không được phép bắt đầu truy thâu thuế theo phương thức hành chính hoặc tư pháp đối với khoản nợ đã được định mức.