Chủ đề số 161, Trả lại tiền hoàn thuế bị sai – séc giấy hoặc ký gửi trực tiếp

Đó là một khoản tiền hoàn thuế sai nếu bạn nhận được khoản tiền hoàn thuế mà bạn hoàn toàn không được hưởng hoặc với số tiền nhiều hơn mức bạn được hưởng.

Nếu tiền hoàn thuế của bạn là séc giấy của Bộ Tài chính và chưa được lấy tiền ra:

 1. Viết "Void" ("Không có giá trị") ở đoạn xác nhận trên mặt sau của séc.
 2. Nộp ngay tờ séc, nhưng không trễ hơn 21 ngày, đến địa điểm IRS phù hợp. Địa điểm theo tiểu bang cư trú của bạn. Sử dụng địa chỉ gửi thư được nêu trong trang Giới thiệu về Mẫu 3911 (tiếng Anh) cho tiểu bang bạn đang sống.
 3. Không được dập gim, gập hay kẹp tờ séc
 4. Gửi kèm một lưu ý nêu rõ "Return of erronous refund check" (Trả lại séc hoàn thuế bị sai) và giải thích ngắn gọn lý do trả lại séc hoàn thuế.

Nếu tiền hoàn thuế của bạn là séc giấy của Bộ Tài chính và đã được lấy ra tiền:

 1. Gửi ngay, nhưng không trễ hơn 21 ngày, séc cá nhân, lệnh phiếu, v.v., đến địa điểm IRS phù hợp. Địa điểm theo tiểu bang cư trú của bạn. Sử dụng địa chỉ gửi thư được nêu trong trang Giới thiệu về Mẫu 3911 (tiếng Anh) cho tiểu bang bạn đang sống.
 2. Viết lên séc/lệnh phiếu: “Payment of Erroneous (Trả tiền hoàn thuế bị sai)”, thời kỳ thuế của số tiền hoàn thuế đó, loại tài khoản ((IMF) cho cá nhân hoặc (BMF) doanh nghiệp) và số mã số thuế của bạn (số An sinh xã hội, mã số thuế của chủ lao động, hoặc mã số thuế cá nhân).
 3. Gửi kèm giải thích ngắn gọn lý do trả lại tiền hoàn thuế.
 4. Rút tiền từ séc hoàn tiền thuế bị nhầm lẫn có thể dẫn đến tiền lãi nợ IRS.

Nếu tiền hoàn thuế của bạn được ký gửi trực tiếp:

 1. Liên lạc với Nhà thanh toán tự động (ACH) của ngân hàng/tổ chức tài chính nơi nhận ký gửi trực tiếp và yêu cầu họ trả lại tiền hoàn thuế cho IRS.
 2. Gọi IRS theo số miễn phí 800-829-1040 (cá nhân) hoặc 800-829-4933 (doanh nghiệp) ( xem hỗ trợ qua điện thoại (tiếng Anh) để biết giờ hoạt động ) để giải thích lý do trả lại tiền ký gửi trực tiếp.
 3. Tiền lãi có thể tích lũy từ tiền hoàn thuế nhầm lẫn.

Khi tiền hoàn thuế (séc giấy hoặc ký gửi trực tiếp) khác với số dự tính, cho biết rằng IRS đã thay đổi số tiền, một thông báogiải thích về việc điều chỉnh sẽ được gửi đến địa chỉ theo hồ sơ của bạn. Xin xem lại thông tin trong thông báo để xem thay đổi tiền hoàn thuế có đúng không. Nếu bạn cần thêm trợ giúp thì dùng số điện thoại gọi miễn phí trong thông báo.