Chủ Đề Số 205 Giảm Miễn cho Vợ hoặc Chồng Vô Tội (Bao Gồm Cả Giảm Miễn Phân Chia Trách Nhiệm và Giảm Miễn Công Bằng)

Nhiều cặp vợ chồng muốn khai thuế chung vì một số lợi ích của việc khai thuế chung này cho phép. Khi khai thuế chung, cả hai người nộp thuế liên đới và riêng rẽ phải chịu trách nhiệm về thuế và các tiền cộng thêm với thuế, tiền lời, hoặc các tiền phạt có từ việc khai thuế chung dù là sau đó họ ly dị. Trách nhiệm liên đới và riêng rẽ có nghĩa là mỗi người phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cho toàn bộ tiền nợ. Như vậy, cả hai vợ chồng trên đơn kết hôn nộp chung thường phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ tiền thuế dù là chỉ một người chồng hoặc vợ làm ra tất cả lợi tức, hoặc khai không đúng các khoản khấu trừ hoặc tín dụng. Điều này cũng vẫn áp dụng dù có một lệnh ly hôn phán rằng người chồng hoặc vợ cũ sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả số tiền thuế được ghi trong đơn khai thuế chung trước đây. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người chồng hoặc vợ có thể được miễn trách nhiệm liên đới và riêng rẽ.

Các Loại Giảm Miễn

Có ba loại miễn trách nhiệm liên đới và riêng rẽ đối với khai thuế chung:

  1. Giảm Miễn Cho Vợ hoặc Chồng Vô Tội cho phép quý vị được giảm miễn thuế bổ sung quý vị thiếu, nếu vợ hoặc chồng của quý vị, hoặc vợ hoặc chồng cũ không báo cáo lợi tức, báo cáo lợi tức không đúng hoặc khai không đúng các khoản khấu trừ hoặc tín dụng.
  2. Giảm Miễn Phân Chia Trách Nhiệm ấn định việc phân cấp riêng thuế bổ sung còn thiếu giữa quý vị và người chồng hoặc vợ cũ của quý vị, hoặc người chồng hoặc vợ hiện tại mà quý vị đang ly thân hợp pháp hoặc không sống chung, khi một mục không được khai đúng trên đơn thuế chung. Quý vị có trách nhiệm phải trả số tiền thuế được phân cấp cho quý vị. Các khoản hoàn thuế là không dành cho trường hợp giảm miễn phân chia trách nhiệm.
  3. Giảm Miễn Công Bằng có thể được áp dụng khi quý vị không đủ điều kiện để được giảm miễn cho người chồng hoặc vợ vô tội, hoặc giảm miễn phân chia trách nhiệm cho việc không khai đúng trên đơn thuế chung, và nói chung gây ra bởi người chồng hoặc vợ của quý vị. Quý vị cũng có thể được hưởng sự giảm miễn công bằng, nếu số tiền thuế đã được khai đúng trong đơn thuế chung của quý vị nhưng chưa trả tiền thuế với bản khaitờ khai thuế.

Lưu ý: Quý vị phải yêu cầu giảm miễn cho người chồng hoặc vợ vô tội hoặc giảm miễn phân chia trách nhiệm không quá 2 năm kể từ lần đầu tiên Sở Thuế Vụ tìm cách thu thuế từ quý vị. Đối với sự giảm miễn công bằng, quý vị phải yêu cầu giảm miễn trong khoản thời gian Sở Thuế Vụ có thể thu thuế từ quý vị. Nếu quý vị tìm cách lấy lại tiền hoàn trả thuế mà quý vị đã trả, thì quý vị phải yêu cầu trong thời gian xin tiền hoàn trả thuế, thường là ba năm sau ngày nộp đơn khai thuế hoặc hai năm sau khi trả tiền thuế, tùy theo ngày nào đến sau cùng. Muốn biết thêm giới hạn về hoàn trả có sẵn theo giảm miễn cho người chồng hoặc vợ vô tội, miễn giảm công bằng và miễn giảm dựa theo luật tài sản cộng đồng, xin xem Ấn Phẩm 971, Miễn Giảm cho Vợ hoặc Chồng Vô Tội (tiếng Anh).

Giảm Miễn cho Vợ hoặc Chồng Vô Tội

Quý vị phải hội đủ tất cả các điều kiện sau đây để được hưởng giảm miễn cho người vợ hoặc chồng vô tội:

  • Quý vị nộp đơn khai thuế chung, trong đó tiền thuế được khai không đủ, gây ra bởi phần sai lầm của người chồng hoặc vợ của quý vị. Một phần sai lầm bao gồm lợi tức người chồng hoặc vợ của quý vị nhận được, nhưng lại không ghi vào đơn khai thuế chung. Các khấu trừ, tín thuế, và các giá gốc bất động sản cũng là các phần sai lầm nếu chúng không được khai đúng trong đơn khai thuế chung
  • Quý vị chứng minh được là vào lúc quý vị ký đơn khai thuế chung quý vị không biết, và không có lý do để biết là có khai thuế không đủ, và
  • Sau khi xem xét tất cả các sự kiện và hoàn cảnh, sẽ là điều bất công nếu bắt quý vị phải chịu trách nhiệm khi có khai thuế không đủ.

Giảm Miễn Phân Chia Trách Nhiệm

Để được hưởng giảm miễn phân chia trách nhiệm, quý vị phải nộp đơn khai thuế chung và phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây khi quý vị yêu cầu được giảm miễn:

  • Quý vị đã ly dị hoặc ly thân với người chồng hoặc vợ mà quý vị đã khai thuế chung
  • Quý vị là góa phu/góa phụ, hoặc
  • Quý vị không phải là một thành viên của cùng một hộ gia đình với người chồng hoặc vợ mà quý vị đã khai thuế chung bất cứ lúc nào trong thời gian 12 tháng kết thúc vào ngày quý vị yêu cầu giảm miễn.

Vào lúc quý vị ký đơn khai thuế chung, quý vị cũng phải thực sự không biết phần đưa đến việc khai thiếu hụt, trừ khi quý vị có thể chứng minh rằng quý vị đã ký tờ khai thuế do bị ép buộc.

Giảm Miễn Công Bằng

Nếu không hội đủ điều kiện được giảm miễn cho người chồng hoặc vợ vô tội, hay giảm miễn phân chia trách nhiệm thì quý vị vẫn có thể được giảm miễn công bằng. Để hội đủ điều kiện được giảm miễn công bằng, quý vị phải chứng minh, với tất cả các sự kiện và hoàn cảnh, sẽ là điều bất công nếu bắt quý vị phải chịu trách nhiệm cho việc khai thiếu hụt hoặc không trả tiền thuế. Ngoài ra, quý vị phải hội đủ các điều kiện khác được liệt kê trong Ấn Phẩm 971, Giảm Miễn cho Vợ hoặc Chồng Vô Tội (tiếng Anh). Xin xem Quy Trình Thuế Vụ 2013-34 (tiếng Anh)PDF để biết thêm thông tin về tình trạng đủ tiêu chuẩn được giảm miễn công bằng, bao gồm cả cách IRS tính đến việc kiểm soát lạm dụng và tài chánh của người hôn phối không yêu cầu khi xét xem có cần miễn giảm công bằng hay không.

Mẫu đơn cần nộp

Để xin giảm miễn cho người chồng hoặc vợ vô tội, giảm miễn phân chia trách nhiệm hoặc giảm miễn công bằng, quý vị phải điền đầy đủ và gửi Mẫu 8857, Yêu Cầu Giảm Miễn cho Vợ hoặc Chồng Vô Tội (tiếng Anh) cho Sở Thuế Vụ hoặc một bản khai trong đó có cũng có các thông tin giống như trong Mẫu Đơn 8857, được ký theo hình phạt khai man. Quý vị cũng có thể tham chiếu Ấn Phẩm 971, Giảm Miễn cho Vợ hoặc Chồng Vô Tội (tiếng Anh) để có thêm thông tin. Nếu quý vị yêu cầu được giảm miễn khỏi trách nhiệm liên đới và riêng rẽ khi khai thuế chung thì Sở Thuế Vụ phải thông báo cho người chồng hoặc vợ mà quý vị đã khai thuế chung về yêu cầu của quý vị và cho phép người đó cung cấp thông tin để xem xét yêu cầu của quý vị.

Các Tiểu Bang Có Luật Sở Hữu Chung

Nếu quý vị sống ở một tiểu bang có luật sở hữu chung và không khai thuế với tư cách kết hôn nộp đơn chung thì quý vị có thể hội đủ điều kiện để được giảm miễn khỏi tiểu bang có luật sở hữu chung. Các tiểu bang có luật sở hữu chung là tiểu bang Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, WashingtonWisconsin. Xin tham khảo Ấn Phẩm 971, Miễn Giảm cho Vợ hoặc Chồng Vô Tội (tiếng Anh) để biết thêm chi tiết.

Vợ hoặc Chồng Bị Tổn Hại so với Vợ hoặc Chồng Vô Tội

Khiếu nại của người chồng hoặc vợ bị tổn hại là phân cấp phát tiền hoàn thuế trên đơn khai thuế chung trong khi khiếu nại của người chồng hoặc vợ vô tội được giảm miễn hay phân cấp trách nhiệm liên đới và riêng rẽ được phản ánh trong hồ sơ khai thuế chung. Quý vị là người chồng hoặc vợ bị tổn hại nếu tất cả hay một phần tiền hoàn thuế khi khai thuế đã được, hoặc sẽ được áp dụng vào tiền nợ riêng biệt về thuế liên bang, thuế tiểu bang, tiền cấp dưỡng con cái, hay tiền nợ liên bang không phải thuế (chẳng hạn tiền vay đi học) của người chồng hoặc vợ của quý vị mà quý vị đã nộp đơn khai thuế chung. Nếu quý vị là một người chồng hoặc vợ bị tổn hại, quý vị có thể lấy lại được phần hoàn trả thuế của quý vị. Để biết thêm thông tin, xin xem Chủ Đề Số 203, Giảm Tiền Hoàn Thuế, Hướng Dẫn cho Mẫu 8379, Phân Phối cho Vợ hoặc Chồng Bị Tổn hại (tiếng Anh) hoặc Tôi hay Người Phối Ngẫu của Tôi Có Thể Yêu Cầu Một Phần của Khoản Hoàn Thuế Được Dùng để Trả Khoản Nợ của Người Phối Ngẫu Khác không? (tiếng Anh).

Cấm Tịch Biên và Thời Gian Truy Thu của IRS bị Đình Chỉ

Trừ khi việc truy thu sẽ bị đe dọa do chậm trễ, IRS nói chung bị cấm truy thu bằng cách tịch biên, thủ tục tại tòa án chống lại người phối ngẫu đang yêu cầu và thời gian truy thu của IRS bị đình chỉ hoặc kéo dài nếu yêu cầu đủ điều kiện để được giảm nhẹ cho người phối ngẫu vô tội được đưa ra. Việc đình chỉ này có thể kéo dài kể từ ngày đơn kiện được nộp cho đến trước ngày đơn miễn được nộp, hoặc cho đến khi hết thời hạn 90 ngày để khởi kiện tại Tòa Án Thuế hoặc nếu đơn kiện tại Tòa Án Thuế đã được nộp, khi Tòa Án Thuế có quyết định cuối cùng, ngoài ra, trong mỗi trường hợp, có thêm 60 ngày được cộng vào. Tham khảo Chủ Đề Số 160, Ngày Hết Hạn Quy Chế.