Topic 561 - Individual Shared Responsibility Provision

Điều khoản chia sẻ trách nhiệm cá nhân đòi hỏi quý vị và tất cả thân quyến trong gia đình, trong mỗi tháng trong năm:

 • Có bảo hiểm tối thiểu cần thiết (minimum essential coverage, hay MEC);
 • Hội đủ tiêu chuẩn được miễn trừ; hoặc
 • Chia sẻ trách nhiệm trả tiền khi khai thuế lợi tức liên bang 2018 trong năm 2019.

Quý vị sẽ báo cáo MEC, yêu cầu miễn trừ, hay chia sẻ trách nhiệm trả tiền cá nhân khi khai thuế lợi tức liên bang. Quý vị chịu trách nhiệm báo cáo những mục này cho bản thân mình và bất cứ người nào quý vị có thể khai là người thuộc quyền cho mục đích thuế liên bang.

MEC

MEC bao gồm nhiều loại bao trả quyền lợi sức khỏe, bao gồm:

 • Những chương trình do chánh phủ tài trợ như Medicare, phần lớn bao trả theo Medicaid, Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Trẻ Em, TRICARE, và phần lớn bao trả sức khỏe cung cấp cho cựu quân nhân;
 • Phần lớn bảo hiểm do hãng làm tài trợ, bao gồm bảo hiểm theo chương trình sức khỏe theo nhóm tự bảo hiểm;
 • Bao trả bảo hiểm sức khỏe trên thị trường cá nhân, bao gồm chương trình sức khỏe ghi danh thông qua Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe (Health Insurance Marketplace); và
 • Một số loại bảo hiểm khác được công nhận như MEC cho mục đích của điều khoản chia sẻ trách nhiệm cá nhân.

Bảo hiểm cho một ngày trong tháng theo bất cứ chương trình nào mà MEC đáp ứng đòi hỏi có MEC cho tháng đó. Nhiều người có bao trả bảo hiểm sức khỏe đủ tiêu chuẩn và không cần phải làm bất cứ điều gì ngoài việc giữ bảo hiểm trong 2018 và báo cáo trong bản khai thuế đệ nộp vào 2019. Nếu quý vị và tất cả những người thuộc quyền có bảo hiểm trọn năm, thì đánh dấu vào ô bảo hiểm trọn năm trên bản khai thuế của quý vị. Nếu không, xin xem Mẫu Đơn 8965, Miễn Trừ Bảo Hiểm Sức Khỏe, và Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 8965, Miễn Trừ Bảo Hiểm Sức Khỏe (và hướng dẫn để tính tiền trả chia sẻ trách nhiệm) (Form 8965 Instructions, Health Coverage Exemptions (and instructions for figuring your shared responsibility payment)).

Miễn trừ thuế

Có một số miễn trừ cho quý vị hay thân quyến trong gia đình quý vị. Xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 8965 để biết danh sách đầy đủ. Miễn trừ từ điều khoản chia sẻ trách nhiệm cá nhân bao gồm miễn trừ cho:

 • Hội viên của giáo phái tôn giáo được công nhận;
 • Hội viên của đoàn mục sư chia sẻ chăm sóc sức khỏe;
 • Những cá nhân bị tù tội;
 • Một số người không phải công dân và công dân sống ở nước ngoài;
 • Những người không sử dụng MEC với giá phải chăng. Nói chung, quý vị  không sử dụng MEC với giá phải chăng nếu số tiền phải trả cho MEC hơn 8.05 phần trăm lợi tức gia đình cho 2018;
 • Những người nào có lợi tức gia đình hay tổng lợi tức thấp hơn ngưỡng tối thiểu đệ nộp bản khai thuế;
 • Hội viên của bộ lạc Da Đỏ được liên bang công nhận, hay những người đủ tiêu chuẩn được dịch vụ thông qua nhóm chăm sóc sức khỏe Da Đỏ hay Dịch Vụ Sức Khỏe Da Đỏ;
 • Những người bị gián đoạn bảo hiểm chưa đến 3 tháng lịch đầy đủ;
 • Những người gặp khó khăn không được bảo hiểm theo MEC. Có một số trường hợp đã được xác nhận là khó khăn cho mục đích này.

Một số miễn trừ do Thị Trường (MarketPlace) cung cấp độc quyền, một số chỉ được yêu cầu trên bản khai thuế, và một số có thể lấy từ Thị Trường hay yêu cầu trên bản khai thuế. Dù quý vị lần đầu xin miễn trừ từ Thị Trường hay có thể chờ để yêu cầu miễn trừ khi khai thuế lợi tức sẽ tùy vào loại miễn trừ mà quý vị đủ tiêu chuẩn.

 • Miễn trừ cho hội viên của giáo phái tôn giáo được công nhận và phần lớn chỉ được miễn trừ khó khăn bằng cách nộp đơn xin xác nhận miễn trừ tại Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe (Health Insurance Marketplace). Nếu được, thì Thị Trường sẽ cấp cho quý vị Số Chứng Nhận Miễn Trừ mà quý vị sẽ khai trên Mẫu Đơn 8965 nộp cùng với bản khai thuế lợi tức liên bang.
 • Miễn trừ cho một số người không phải công dân và công dân sống ở nước ngoài, những cá nhân bị tù tội, thiếu MEC với giá phải chăng, có lợi tức dưới ngưỡng khai thuế trên bản khai thuế lợi tức, và bị gián đoạn bảo hiểm ngắn hạn, chỉ có thể ghi trên bản khai thuế. Những cá nhân có tổng lợi tức dưới ngưỡng khai thuế trên bản khai thuế lợi tức không cần phải khai để yêu cầu miễn trừ. Tuy nhiên, nếu cá nhân này khai thuế (thí dụ để yêu cầu bồi hoàn) thì họ nên yêu cầu miễn thuế trên Mẫu Đơn 8965.

Nói chung, mọi miễn trừ phải được báo cáo cho IRS trên Mẫu Đơn 8965. Dùng Mẫu Đơn 8965 để báo cáo miễn trừ, ghi tên và mã số người đóng thuế của từng người trong gia đình yêu cầu miễn trừ, và số tháng trong năm quý vị yêu cầu miễn trừ. Đính kèm mẫu này vào Mẫu Đơn 1040 (Form 1040), Bản Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ.

Trả Tiền Chia Sẻ Trách Nhiệm Cá Nhân

Số tiền của phần chia sẻ trách nhiệm cá nhân dựa vào số tháng mà quý vị không có bảo hiểm hay được miễn trừ.
Trong 2018, tiền trả chia sẻ trách nhiệm cá nhân cho mỗi tháng là một phần mười hai của, tùy theo mức nào lớn hơn:

 • 2.5 phần trăm lợi tức gia đình trên ngưỡng khai thuế của bản khai thuế lợi tức; hoặc
 • Số tiền Mỹ kim hiện dụng của gia đình là $695 mỗi người lớn và $347.50 mỗi trẻ dưới 18 tuổi cho mỗi thân quyến trong gia đình không được MEC bao trả hay không đủ tiêu chuẩn được miễn trừ, được giới hạn cho mức tối đa gia đình là $2,085.

Số tiền quý vị trả không thể hơn tổng bảo phí trung bình quốc gia hàng tháng cho chương trình sức khỏe mức đồng, có sẵn thông qua Marketplace vào 2018, sẽ bao trả tất cả thân quyến trong gia đình của quý vị cho người nợ tiền trả. Vào năm 2018, phí bảo hiểm trung bình hàng tháng của quốc gia cho chương trình sức khỏe mức đồng thông qua Marketplace là $283 mỗi cá nhân, đến mức tối đa cho gia đình là $1,415 mỗi tháng cho các gia đình chia sẻ trách nhiệm với từ năm thành viên trở lên. Để biết thêm thông tin, xin xem Phương Thức Lợi Tức 2018-43.

Nếu quý vị phải trả tiền chia sẻ trách nhiệm cá nhân cho năm thuế 2018, thì báo cáo số tiền ở dòng 61 của Bản Khai 4 (Mẫu Đơn 1040), Thuế Khác và đính kèm với Mẫu Đơn 1040. Muốn biết thêm thông tin, xem Tôi có đủ tiêu chuẩn được miễn trừ bảo hiểm hay cần phải Trả Tiền Chia Sẻ Trách Nhiệm Cá Nhân không? (Am I eligible for a coverage exemption or required to make an Individual Shared Responsibility Payment?)

Thông Tin Thêm

Muốn biết thêm thông tin về những điều này và những điều khoản thuế vụ khác có trong Đạo Luật Chăm Sóc với Giá Phải Chăng, xin xem trang Điều Khoản Thuế Vụ theo Đạo Luật Chăm Sóc với Giá Phải Chăng (Affordable Care Act, hay ACA). Xem thông tin thêm về miễn trừ trên trang Điều Khoản Chia Sẻ Trách Nhiệm Cá Nhân (Individual Shared Responsibility Provision). Điều này bao gồm biều đồ (chart), băng video You Tube IRS – Chia Sẻ Trách Nhiệm Cá Nhân – Khái Quát (Individual Shared Responsibilities - Overview), Thắc Mắc và Giải Đáp (Questions and Answers).

Nhắc nhở từ IRS: Người đóng thuế nào cần bảo hiểm sức khỏe thì nên đến mạng lưới HealthCare.gov để biết các lựa chon bảo hiểm sức khỏe có sẵn cho họ và gia đình mình, cách mua bảo hiểm sức khỏe, và họ có thể đủ điều kiện được trợ cấp tài chánh ra sao với phí tổn mua bảo hiểm.