Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Itemized Deductions
Application for Automatic Extension of Time
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification

 

Single and Joint Filers With No Dependents
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employee's Withholding Allowance Certificate
Request for Transcript of Tax Return

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Chủ đề 105 - Thông Tin Thuế Cho Quân Đội

Topic 105 - Armed Forces Tax Information

Luật thuế quy định một vài quyền lợi đặc biệt cho những quân nhân đang tại ngũ của Quân Đội Hoa Kỳ và một số quyền lợi cho những người đang phục vụ tại vùng chiến sự. Xem Ấn Bản 3, Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Quân Đội (Publication 3, Armed Forces' Tax Guide) để biết thêm thông tin về các quyền lợi cho quân nhân của Quân Đội Hoa Kỳ. Vì mục đích thuế liên bang, Quân Đội Hoa Kỳ bao gồm sĩ quan, chuẩn úy và binh lính trong tất cả các đơn vị chính quy và trừ bị do Bộ Trưởng Quốc Phòng, Bộ Quân, Hải Quân và Không Quân quản lý. Quân đội cũng bao gồm Tuần Duyên Quân.

Nếu quý vị phục vụ trong vùng chiến sự hoặc khu vực thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm khi là quân nhân của Quân Đội Hoa Kỳ hay là thường dân hỗ trợ cho các lực lượng quân đội này thì có thể được gia hạn khai thuế, trả tiền thuế, nộp yêu cầu hoàn thuế và thực hiện một số việc khác liên quan đến thuế. Xem Ấn Bản 3, Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Quân Đội (Publication 3, Armed Forces' Tax Guide), để biết thêm thông tin chi tiết. 

Xem Thông Tin Thuế Vụ cho Quân Nhân (Tax Information for Members of the Military) để biết thêm thông tin.