Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Single and Joint Filers With No Dependents
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Application for Automatic Extension of Time
Miscellaneous Income

 

Individual Tax Return
Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Request for Transcript of Tax Return

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Chủ đề 159 - Cách Lấy Bản Ghi hoặc Mẫu Đơn W-2

Topic 159 - How to Get a Transcript or Copy of Form W-2

Bản Ghi

Qquý vị có thể dùng công cụ Lấy bản ghi (Get Transcript) của chúng tôi để yêu cầu bản khai tiền lương và lợi tức. Bản này cho biết dữ liệu được báo cáo đến chúng tôi về thông tin khai thuế như Mẫu Đơn W-2, các loạt Mẫu Đơn 1099, các loạt Mẫu Đơn 1098, và các loạt Mẫu Đơn 5498; tuy nhiên, thông tin của tiểu bang hoặc địa phương không có bao gồm trong Mẫu Đơn W-2. Các bản khai này đã có sẵn từ 10 năm thuế trước đây nhưng thông tin của năm thuế hiện tại có thể không được hoàn tất cho đến tháng Bảy. Xem phần Get Transcript FAQs (Những thắc mắc và giải đáp cho Lấy Bản Ghi) và Tôi có thể lấy bản ghi hoặc Mẫu Đơn W-2, bản Ghi Tiền Lương và Thuế từ IRS không?  (Can I get a transcript or copy of Form W-2, Wage and Tax Statement, from the IRS?) để biết thêm chi tiết. Quý vị cũng có thể dùng Mẫu Đơn 4056-TYêu Cầu Bản Ghi Đơn Khai Thuế (Form 4506T, Request for Transcript of Tax Return), để yêu cầu bản ghi tiền lương và lợi tức.

Bản sao

Chúng tôi chỉ lưu giữ các bản thực sự của Mẫu Đơn (Form) W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng, khi đính kèm với giấy khai thuế của quý vị. Cách duy nhất để có được một bản sao Mẫu Đơn W-2 từ chúng tôi là yêu cầu một bản sao của toàn bộ đơn khai thuế bằng cách sử dụng Mẫu Đơn (Form) 4506, Yêu Cầu Bản Sao Đơn Khai Thuế, và trả lệ phí là $50 cho mỗi bản sao mà quý vị yêu cầu. Chúng tôi sẽ miễn trừ lệ phí $50 cho người đóng thuế nào bị ảnh hưởng bởi thảm họa được liên bang tuyên bố. Hãy viết tên của nơi bị thảm họa (thí dụ như, khu vực thảm họa Trung Tây) bằng màu đỏ trên Mẫu đơn 4506. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo phần Khu Vực Được Liên Bang Tuyên Bố Là Thảm Họa trong Ấn Bản 2194, Hướng Dẫn Cá Nhân và Doanh Nghiệp về Nguồn Tài Nguyên Trợ Giúp Sau Thảm Họa (Publication 2194 (PDF), Disaster Resource Guide for Individuals and Businesses).

Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, hay SSA) sẽ cung cấp miễn phí cho Người Mang Số (Number Holder, hay NH) hoặc (các) đại diện pháp lý một bản sao thâu nhỏ của Mẫu Đơn W-2 để giải quyết một vấn đề liên quan đến chương trình SSA; ví dụ như, việc giải quyết sự khác biệt của lợi tức liên quan với việc cứu xét khiếu nại về Tựa Đề II và/hay Tựa Đề XVI hoặc một cuộc điều tra về lợi tức do NH hoặc SSA khởi xướng. Vào trang SSA.gov hay gọi số 800-772-1213 để được hướng dẫn cách lấy thông tin lương bổng từ Sở An Sinh Xã Hội.