Information For...

For you and your family
Individuals abroad and more
EINs and other information

Filing For Individuals

Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Single and Joint Filers With No Dependents
Employee's Withholding Allowance Certificate

 

Request for Transcript of Tax Returns
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Installment Agreement Request
Wage and Tax Statement

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Chủ đề 202 - Những Lựa Chọn Trả Thuế

Topic 202 - Tax Payment Options

Nếu không thể trả tiền nợ thuế trước ngày đáo hạn khai thuế ban đầu thì quý vị sẽ bị tính tiền lời và tiền phạt hàng tháng vì trả trễ. Quý vị cũng bị phạt nếu không khai thuế, do đó quý vị nên khai thuế đúng hạn mặc dù biết mình không thể trả hết tiền thuế. Điều tốt nhất là luôn trả tiền thuế đầy đủ càng sớm càng tốt để giảm chi phí cộng thêm.

Trả tiền bằng điện tử là cách tiện lợi để đóng thuế liên bang trực tuyến, qua điện thoại, hay từ thiết bị di động. Lựa chon trả tiền bằng điện tử có trên trang tiền trả và ứng dụng IRS2Go. Quý vị có thể sắp xếp trả tiền trước, và sẽ được xác nhận sau đã nộp. IRS sử dụng kỹ thuật mã hóa mới nhất để quý vị trả tiền bằng điện tử an toàn và bảo đảm. Đây là cách nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và nhanh hơn gởi chi phiếu hay lệnh phiếu.

Direct Pay (Trả Trực Tiếp) của IRS là dịch vụ an toàn giúp quý vị trả trực tiếp từ trương mục chi phiếu hay tiết kiệm của mình miễn phí. Quý vị có thể sử dụng Direct Pay để trả thuế xêri 1040 cho năm hiện tại và năm trước và nhiều hơn. Quý vị sẽ được xác nhận ngay rằng tiền trả đã được nộp xong sau khi hoàn tất chỉ trong năm bước đơn giản. Với Direct Pay, quý vị có thể dùng tính năng “Look up a Payment” (Tìm Tiền Trả) để xem tình trạng trả tiền của quý vị. Quý vị có thể sửa đổi hay hủy bỏ tiền trả tại đây cho đến hai ngày làm việc trước ngày trả tiền đã sắp xếp.

Nếu quý vị muốn trả qua bưu điện, đính kèm chi phiếu hay lệnh phiếu với một bản khai thuế hay thông báo. Ghi trả cho Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ và ghi rõ tên họ, địa chỉ, số điện thoại ban ngày, số an sinh xã hội, năm thuế và số mẫu đơn (thí dụ như Mẫu Đơn 1040 2016) phía trước tiền trả của quý vị.

Nếu quý vị không trả tiền hết được, thì nên trả càng nhiều càng tốt để giảm tiền lời tích lũy trong trương mục của quý vị. Xin xem Chủ Đề 158 để có thông tin cần thiết để bảo đảm ghi đúng tiền trả thuế của quý vị. Quý vị nên mượn tiền vay để trả hết tiền thuế của mình, chẳng hạn như vay tiền bằng trị giá căn nhà từ một cơ sở tài chánh hoặc thẻ tín dụng. Lãi suất và các lệ phí tính bởi một ngân hàng hoặc một công ty thẻ tín dụng thường thấp hơn so với kết hợp của tiền lời và tiền phạt của Luật Thuế Vụ.

Hợp đồng trả đủ đến 120 ngày

Nếu quý vị không thể trả hết ngay, Sở Thuế Vụ cho phép thêm một thời gian nữa -- lên tới 120 ngày--để trả hết tiền thuế. Không phải trả lệ phí thiết lập hợp đồng trả tiền ngắn hạn này; tuy nhiên, tiền lời và bất cứ tiền phạt nào áp dụng vẫn tiếp tục tích lũy cho đến khi trả hết tiền thuế. Quý vị có thể lập hợp đồng này dùng đơn Hợp Đồng Trả Thuế Trực Tuyến (Online Payment Agreement, hay OPA) hoặc bằng cách gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 (cá nhân) hoặc 800-829-4933 (thương nghiệp).

Hợp Đồng Trả Góp

Nếu quý vị không thể trả đủ nợ thuế ngay, hoặc trong vòng 120 ngày thì có thể đủ tiêu chuẩn được hợp đồng trả góp hàng tháng . Muốn yêu cầu hợp đồng trả góp, dùng Đơn Hợp Đồng Trả Thuế Trực Tuyến hoặc điền vào Mẫu Đơn 9465, Yêu Cầu Hợp Đồng Trả Góp (Form 9465, Installment Agreement Request), rồi gởi cho chúng tôi qua bưu điện. Hợp đồng trả góp giúp quý vị trả tiền hàng tháng theo thời gian. Sở Thuế Vụ cung cấp một số lựa chọn khác nhau để trả tiền hàng tháng:

  • Thu nợ trực tiếp từ trương mục ngân hàng của quý vị
  • Khấu trừ tiền lương qua chủ nhân của quý vị
  • Trả qua Hệ Thống Trả Tiền Điện Tử Thuế Liên Bang (EFTPS)
  • Trả bằng thẻ tín dụng qua điện thoại hoặc trên mạng,
  • Trả bằng chi phiếu hoặc lệnh phiếu, hoặc
  • Trả bằng tiền mặt tại nơi bán lẻ  

IRS sẽ tính lệ phí thiết lập là $120.00 khi quý vị ký hợp đồng trả góp tiêu chuẩn hoặc hợp đồng trả góp qua khấu trừ lương. Nếu quý vị muốn trả tiền qua chương trình thu nợ trực tiếp từ trương mục ngân hàng của quý vị, thì lệ phí là $52.00. Những người khai thuế với lợi tức bằng hoặc dưới 250 phần trăm của mức nghèo túng do Ban Dịch Vụ Sức Khỏe và Nhân Sự (Department of Health and Human Services) ấn định có thể xin được lệ phí thấp là $43.00. Quý vị có thể yêu cầu giảm phí bằng cách sử dụng Mẫu Đơn 13844, Đơn Xin Giảm Lệ Phí cho Người Sử Dụng cho Hợp Đồng Trả Góp  (Form 13844 (PDF), Application for Reduced User Fee for Installment Agreements). Lưu ý: Lệ phí thiết lập để tái cấu trúc hoặc tái lập một hợp đồng trả góp có trước là $50.00 bất kể mức lợi tức hoặc phương cách trả tiền.

  • Nếu chưa khai thuế thì quý vị có thể đệ nộp Mẫu Đơn 9465 (Form 9465) hoặc đính kèm một thư yêu cầu một chương trình trả tiền với số tiền trả hàng tháng và ngày trả ở mặt trước của đơn khai thuế.
  • Nếu quý vị không đủ khả năng trả hết tiền thuế sau khi đã khai thuế, quý vị có thể yêu cầu hợp đồng trả góp cho phần trả thuế hiện tại, dùng Đơn Hợp Đồng Trả Thuế Trực Tuyến. Ngay cả khi chưa nhận được một hóa đơntừ Sở Thuế Vụ thì quý vị có thể lập thỏa thuận đánh giá trước bằng cách ghi số tiền còn thiếu từ đơn khai thuế hay thông báo thiếu tiền khi được OPA nhắc.
  • Nếu không thể trả hết sau khi nhận hóa đơn của IRS thì quý vị cũng có thể yêu cầu hợp đồng trả góp sử dụng đơn Hợp Đồng Trả Thuế Trực Tuyến.  Quý vị cũng có thể nộp Mẫu Đơn 9465 (Form 9465) hoặc đính kèm một thư yêu cầu một chương trình trả tiền ở mặt trước của hóa đơn.
  • Quý vị cũng có thể yêu cầu một hợp đồng trả góp bằng cách gọi số điện thoại miễn phí trên hóa đơn hoặc nếu không có hóa đơn thì gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 (cá nhân) hay 800-829-4933 (thương nghiệp).

Trước khi cứu xét yêu cầu hợp đồng trả góp thì tất cả đòi hỏi đệ nộp và tiền trả phải hiện hành. Người khai thuế trong tình trạng xin phá sản sẽ không đủ điều kiện. Quý vị phải cho biết số tiền quý vị có thể trả và ngày trong tháng,. Quý vị nên dựa trên khả năng trả tiền góp hàng tháng của mình và đó phải là số tiền quý vị có thể trả hàng tháng để tránh sai hẹn. Ngày trả tiền có thể là bất cứ ngày nào từ ngày 1 đến ngày 28. IRS muốn nhận được tiền trả VÀO đúng ngày mà quý vị ghi; vì vậy xin nhớ tính thời gian gởi thư đi (10 ngày) khi quý vị chọn ngày. Sở Thuế Vụ sẽ trả lời yêu cầu của quý vị, thường là trong vòng 30 ngày, để cho quý vị biết là yêu cầu của quý vị được chấp thuận hay từ chối, hoặc nếu họ cần thêm thông tin.

Hợp đồng trả góp qua thu nợ trực tiếptrích lương giúp quý vị trả tiền tự động đúng thời gian và giảm trường hợp không thể trả. Cách trả tiện lợi này cũng giúp quý vị tránh mất thời gian và công việc gởi tiền hàng tháng

Đối với một hợp đồng trả góp qua thu nợ trực tiếp quý vị phải cung cấp số trương mục chi phiếu của quý vị và số định tuyến ngân hàng của quý vị để bắt đầu việc rút tiền tự động. Nộp đơn trực tuyến sử dụng đơn xin Hợp Đồng Trả Tiền Trực Tuyến, liên lạc với chúng tôi qua điện thoại (by phone) hoặc đến gặp trực tiếp (phải lấy hẹn), hoặc gởi qua bưu điện Mẫu Đơn 9465 (Form 9465) với số trương mục chi phiếu và số định tuyến ngân hàng của quý vị.

Để bắt đầu một hợp đồng trả góp qua cách trích lương bổng, xin nộp Mẫu Đơn 2159, Hợp Đồng Trích Lương (Form 2159 (PDF), Payroll Deduction Agreement). Chủ hãng sở phải điền Mẫu Đơn 2159 như đã thỏa thuận giữ quý vị, chủ hãng sở và Sở Thuế Vụ. Trong một số trường hợp, IRS sẽ thiết lập một hợp đồng trả góp thường xuyên cho quý vị và chuyển hợp đồng này thành một hợp đồng trích lương sau khi nhận được Mẫu Đơn 2159 đã điền từ chủ hãng sở của quý vị.

Đến mạng lưới Chương Trình Trả Tiền, Hợp Đồng Trả Góp để biết thêm thông tin.

Đề Nghị Thỏa Hiệp

Nếu quý vị không thể trả đủ và hợp đồng trả góp không thực hiện được thì quý vị có thể yêu cầu Đề Nghị Thỏa Hiệp (Offer in Compromise, hay OIC). OIC là thỏa thuận giữa quý vị và IRS để giải quyết trách nhiệm trả thuế của quý vị bằng tiền trả đã thỏa thuận trên số tiền khấu giảm. Trước khi IRS xem xét đề nghị, thì tất cả đòi hỏi đệ nộp và tiền trả phải hiện hành. Người đóng thuế đang trong tình trạng xin phá sản không đủ điều kiện lập OIC. Muốn xác nhận điều kiện và bảo đảm sử dụng các mẫu đơn hiện hành, hãy dùng công cụ Offer in Compromise Pre-Qualifier. Muốn biết thêm thông tin về OIC, tham khảo Chủ Đề 204.

Tạm Hoãn Thu Thuế

Nếu quý vị không thể trả đồng nợ thuế nào vì trả tiền sẽ làm quý vị không đáp ứng chi phí sinh hoạt căn bản thì có thể yêu cầu IRS hoãn thu thuế cho đến khi quý vị có thể trả thuế. Nếu IRS xét thấy quý vị không thể trả được nợ thuế vì hiện tại tài chánh quá khó khăn, thì IRS sẽ tạm thời đình chỉ thu thuế bằng cách báo cáo trương mục của quý vị là hiện không thể thu thuế được cho đến khi tình trạng tài chánh của quý vị khả quan hơn. Hiện không thể thu thuế được không có nghĩa là xóa nợ. Điều này có nghĩa IRS đã xác định rằng quý vị không thể trả nợ thuế vào lúc này. Tiền phạt và tiền lời sẽ tiếp tục sinh thêm cho đến khi quý vị trả hết nợ thuế. Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị điền vào Báo Cáo Thông Tin Thu Thuế (Mẫu Đơn 433-F, Mẫu Đơn 433-A, hoặc Mẫu Đơn 433-B)(PDF) và cung cấp chứng cớ về tình hình tài chánh (bao gồm thông tin về tài sản và lợi tức cùng chi phí hàng tháng của quý vị) trước khi chấp thuận yều cầu tạm hoãn thu thuế. IRS có thể tạm đình chỉ các biện pháp thu thuế, như phát hành lệnh tịch biên (tham khảo Chủ Đề 201), cho đến khi tình hình tài chánh của quý vị khả quan hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể nộp một Thông Báo Cầm Giữ Thuế Liên Bang (tham khảo Chủ Đề 201) trong khi trương mục của quý vị bị đình chỉ. Xin gọi số điện thoại liệt kê trên hóa đơn của quý vị để thảo luận về lựa chọn này.

Đáp Lại Thông Báo của Sở Thuế Vụ

Điều quan trọng là quý vị cần phải trả lời thông báo của Sở Thuế Vụ. Nếu quý vị chưa trả hết tiền thuế hoặc sắp xếp một cách trả tiền khác, thì Sở Thuế Vụ có quyền bắt đầu truy thu thuế. Xin tham khảo Chủ Đề 201 để biết thông tin về thủ tục thu thuế.

Nếu quý vị không trả được đồng nào vào lúc này, xin quý vị chuẩn bị sẵn các thông tin tài chánh, thí dụ, cuống lương, hợp đồng thuê nhà, chứng từ trả tiền vay nhà, giấy thuê/mua xe, hóa đơn điện nước) và gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 (cá nhân) hoặc 800-829-4933 (thương nghiệp) để được giúp đỡ.

Quý vị có các quyền hạn và các bảo vệ trong suốt quá trình thu thuế: xem  Quyền Hạn Người Đóng ThuếẤn Bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị là Người Đóng Thuế. Nếu quý vị muốn có thông tin về việc sắp xếp trả thuế của quý vị, hợp đồng trả góp, và những gì sẽ xảy ra khi quý vị không làm gì để trả tiền thuế, xin tham khảo Ấn Bản 594, Thủ Tục Truy Thu Thuế của  Sở Thuế Vụ (Publication 594 (PDF), The IRS Collection Process).

Muốn biết thêm thông tin về trả tiền, thỏa thuận trả tiền trực tuyến, và đề nghị thỏa hiệp, bấm vào thẻ Tiền Trả trên trang gốc IRS hoặc vào IRS.gov/Payments.