Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Chủ đề 253 - Mẫu Khai Thuế Thay Thế

Topic 253 - Substitute Tax Forms

Sở Thuế Vụ cung cấp các hướng dẫn cho việc phê chuẩn và chấp nhận các mẫu thuế soạn và tạo bởi máy tính, được nộp bởi người khai thuế cá nhân và các chuyên viên khai thuế.

Nếu quý vị muốn nộp phiên bản mẫu thuế riêng của quý vị, trước tiên quý vị cần lấy một Ấn Bản 1167 của IRS, Các Điều Lệ và Chi Tiết Tổng Quát để Thay Thế Mẫu Đơn và Bản Khai (Publication 1167, General Rules and Specifications for Substitute Forms and Schedules). Tài liệu này mô tả các điều kiện tổng quát cho việc thiết kế và đệ trình các mẫu đơn để được phê chuẩn và được cập nhật theo yêu cầu để phản ánh những thay đổi trên mẫu đơn của năm tính thuế thích hợp và đáp ứng thủ tục và/hoặc đòi đỏi pháp lý. Ấn Bản này đối chiếu với các ấn bản tương tự và liên quan có sẵn cho một số các mẫu đơn thay thế đặc biệt với khuôn khổ khác với mẫu đơn thường, đòi hỏi giấy in đa phần, hoặc có các tính năng độc đáo tương tự khác (chẳng hạn như Mẫu Đơn W-2, và 1099 ). Ấn Bản 1167 cũng đưa ra các thí dụ thực tế và hình thức của một số các mẫu IRS thông dụng.