Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Chủ Đề 255 - Ký Tên Vào Bản Khai Thuế Điện Tử

Topic 255 - Signing Your Return Electronically

Khi nộp bản khai thuế cá nhân bằng điện tử, quý vị phải ký tên vào bản khai thuế bằng điện tử bằng cách dùng mật số cá nhân (personal identification numbers, hay PIN); PIN Tự Chọn (Self-select PIN, hay SSP), hoặc phương pháp PIN Hành Nghề (Practitioner PIN). 

PIN Tự Chọn -Phương pháp PIN Tự Chọn đòi hỏi quý vị phải chọn PIN năm chữ số có thể là bất cứ năm số nào (ngoại trừ tất cả các số 0) để làm chữ ký điện tử của mình. Quý vị xác nhận danh tánh sử dụng ngày sinh và một trong những mục sau đây: - tổng lợi tức đã điều chỉnh (adjusted gross income, hay AGI) năm trước (original prior year adjusted gross income) hoặc SSP năm trước.Nếu quý vị nộp bản khai thuế chung, thì mỗi người hôn phối cần chọn SSP riêng của mình để ký tên vào bản khai thuế.

PIN Hành Nghề - Phương pháp PIN Hành Nghề là lựa chọn chữ ký khác mà quý vị chọn và ghi số PIN riêng hay ủy quyền cho người gởi đơn khai thuế điện tử (electronic return originator, hay ERO) ghi vào hồ sơ khai thuế điện tử sau khi duyệt qua bản khai thuế. Phương pháp này không đòi hỏi quý vị phải cung cung cấp AGI năm trước, ngày sinh, hay SSP để xác nhận. Thay vì người khai thuê xác nhận danh tánh quý vị rồi quý vị cung cấp cho chuyên viên thuế mẫu cho phép đã ký, Mẫu Đơn 8879, Giấy Cho Phép Chữ Ký Điện Tử IRS (Form 8879, IRS e-file Signature Authorization). Tương tự như SSP, quý vị có thể sử dụng bất cứ năm chữ số nào (ngoại trừ tất số 0) khi chọn số PIN – và quý vị phải cung cấp cho chuyên viên thuế mẫu cho phép đã ký. 

Xem Xét Bổ Túc

Những người đóng thuế chánh dưới 16 tuổi chưa từng nộp bản khai thuế cá nhân và người đóng thuế phụ dưới 16 tuổi không khai thuế cho năm 2016 sẽ không đủ tiêu chuẩn sử dụng phương pháp SSP để ký tên vào bản khai thuế điện tử dùng nhu liệu khai thuế. Những người này vẫn có thể nộp điện tử bằng cách dùng người khai thuê được trả tiền, vị này sẽ sử dụng phương pháp PIN Hành Nghề. Không có giới hạn tuổi khi dùng phương pháp PIN Hành Nghề.

Thông thường, quý vị có thể khai thuế điện tử ngay cả khi cần phải nộp một số mẫu đơn bằng giấy hay tài liệu dẫn chứng. Sử dụng Mẫu Đơn 8453, Chuyển Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ cho Bản Khai Thuế Điện Tử IRS (Form 8453, U.S. Individual Income Tax Transmittal for an IRS e-file Return), để chuyển các mẫu bằng giấy hay tài liệu dẫn chứng bằng giấy.

IRS luôn khuyến cáo nên giữ một bản khai thuế và Mẫu Đơn 8879 để lưu hồ sơ. Nó có thể giúp quý vị ký tên điện tử vào bản khai thuế điện tử của năm tới. Nếu quý vị cần một bản sao hay bản ghi của tờ khai thuế, xin tham khảo Chủ Đề 156 để được giúp đỡ.