Information For...

For you and your family
Individuals abroad and more
EINs and other information

Filing For Individuals

Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Single and Joint Filers With No Dependents
Employee's Withholding Allowance Certificate

 

Request for Transcript of Tax Returns
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Installment Agreement Request
Wage and Tax Statement

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Chủ đề 306 - Tiền Phạt do Chưa Trả Đủ Khoản Thuế Ước Tính

Topic 306 - Penalty for Underpayment of Estimated Tax

Hệ thống thuế thu nhập Hoa Kỳ là hệ thống thuế phải trả theo thu nhập, có nghĩa là quý vị phải trả thuế thu nhập một khi quý vị kiếm được hoặc nhận được thu nhập trong năm. Quý vị có thể thực hiện điều này qua cách khấu trừ hoặc trả tiền thuế ước tính. Nếu quý vị không nộp thuế hoặc trả thuế không đủ qua cách khấu trừ thì quý vị cũng có thể trả thuế ước tính. Nếu quý vị không nộp đủ thuế trong suốt năm, qua cách khấu trừ hoặc bằng cách trả tiền thuế ước tính, quý vị có thể phải trả tiền phạt vì trả thiếu thuế ước tính. Thông thường, đa số người khai thuế không bị phạt nếu họ thiếu ít hơn $1,000 tiền thuế sau khi trừ những khấu trừ thuế và tiền trả thuế ước tính, hoặc nếu họ đã trả ít nhất là 90% tiền thuế cho năm hiện tại hoặc 100% tiền thuế ghi trong đơn khai thuế của năm trước, tùy theo số nào nhỏ hơn. Có những điều lệ đặc biệt cho nông dân và ngư dân, một số chủ nhân gia đình và người đóng thuế lợi tức cao hơn. Muốn biết thêm thông tin, xem Ấn Bản 505, Khấu Trừ Thuế và Thuế Ước Tính (Publication 505, Tax Withholding and Estimated Tax).

Thông thường, người đóng thuế nên trả tiền thuế ước tính thành bốn số tiền bằng nhau để tránh bị phạt. Tuy nhiên, nếu được thu nhập không đồng đều trong năm, quý vị có thể thay đổi số tiền trả để tránh hoặc giảm tiền phạt bằng cách sử dụng phương pháp trả góp hàng năm. Xin quý vị sử dụng Mẫu Đơn 2210, Trả Thiếu Thuế Ước Tính của Cá Nhân, Tài Sản, và Quỹ Ủy Thác (Form 2210 (PDF), Underpayment of Estimated Tax by Individuals, Estates, and Trusts), để xem quý vị có nợ tiền phạt vì trả thiếu thuế ước tính của quý vị hay không.

Luật pháp cho phép IRS miễn tiền phạt nếu:

  1. Quý vị không trả được tiền thuế vì một tai nạn, thiên tai, hoặc các trường hợp bất thường khác và sẽ không công bằng cho quý vị, nếu bị phạt, hoặc
  2. Quý vị đã về hưu (sau khi đủ 62 tuổi) hoặc bị tàn tật trong năm tính thuế hoặc trong năm thuế trước đó mà quý vị phải trả tiền thuế ước tính, và việc trả thiếu có nguyên nhân hợp lý chứ không phải cố ý bỏ bê.

Xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040 (Form 1040 Instructions) hoặc Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040A (Form 1040A Instructions) để biết ghi tiền phạt ước tính ở chỗ nào trên đơn khai thuế của quý vị.