Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Chủ đề 309 - Các Khoản Đóng Góp vào Chương Trình Hưu Trí Cá Nhân Roth

Topic 309 - Roth IRA Contributions

Sắp Xếp Hưu Trí Cá Nhân Roth (Individual Retirement Arrangement, hay IRA) là một trương mục hoặc tiền trợ cấp hàng năm sắp xếp tại Hoa Kỳ với mục đích duy nhất là để quý vị, hoặc người thừa kế quý vị được lợi. Quý vị có thể đóng góp cho một trương mục Roth IRA nếu quý vị có thu nhập chịu thuế và sửa đổi điều chỉnh tổng số thu nhập hàng năm của quý vị nằm trong giới hạn nhất định. Bất kể số tiền điều chỉnh tổng thu nhập của quý vị, quý vị có thể chuyển đổi tiền hoặc từ một trương mục hưu trí cá nhân truyền thống, trương mục hưu trí cá nhân SEP, hoặc hưu trí cá nhân đơn giản (SIMPLE IRA) thành một trương mục hưu trí cá nhân Roth IRA. Quý vị cũng có thể chuyển tiền từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện vào trương mục hưu trí Roth IRA.  Các khoản đóng góp vào Roth IRA có thể được phân loại lại như là khoản đóng góp trực tiếp vào một loại IRA khác. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2018, việc chuyển đổi từ một trương mục hưu trí cá nhân truyền thống, trương mục hưu trí cá nhân SEP, hoặc hưu trí cá nhân đơn giản (SIMPLE IRA) sang Roth IRA có thể không bị phân loại lại. Ngoài ra, các khoản tiền chuyển từ một chương trình hưu trí đủ điều kiện vào một trương mục hưu trí Roth IRA có thể không bị phân loại lại. Tham khảo Chủ đề 413 để biết thông tin về việc chuyển tiền. Một trương mục Roth IRA khác với trương mục hưu trí cá nhân truyền thống là tiền đóng góp vào không bị khấu trừ và các phần phân phối đủ điều kiện sẽ không nằm trong thu nhập. 

Để biết thêm thông tin về sự đóng góp và các giới hạn, xin xem Chương 2 của Ấn Bản 590-A, Các Khoản Đóng Góp vào Hưu Trí Cá Nhân (Publication 590-A, Contributions to Individual Retirement Arrangements (IRAs)).