Information For...

For you and your family
Individuals abroad and more
EINs and other information

Filing For Individuals

Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Single and Joint Filers With No Dependents
Employee's Withholding Allowance Certificate

 

Request for Transcript of Tax Returns
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Installment Agreement Request
Wage and Tax Statement

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Chủ đề 312 - Giấy Phép Tiết Lộ

Topic 312 - Disclosure Authorizations

Quý vị có thể cho phép Sở Thuế Vụ (IRS) thảo luận thông tin khai thuế của quý vị với một người thứ ba bằng cách điền vào phần Người Thứ Ba được Chỉ định của đơn khai thuế, thường được gọi là "Ô Ủy Quyền”. Điều này sẽ cho phép IRS thảo luận việc giải quyết đơn khai thuế hiện tại của quý vị, kể cả tình trạng hoàn trả thuế, với người quý vị chỉ định. Ủy quyền này được giới hạn đến các vấn đề liên quan đến việc giải quyết đơn khai thuế có chứa phần Người Thứ Ba được Chỉ Định đã được điền. Ủy quyền người thứ ba được chỉ định chỉ kéo dài một năm kể từ ngày đáo hạn của đơn khai thuế. Để biết thêm thông tin về người thứ ba được chỉ định, xin xem hướng dẫn cho đơn khai thuế lợi tức cá nhân hay kinh doanh mà quý vị nộp.

“Ô Đánh Dấu Ủy Quyền” này không thay thế Mẫu Đơn 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Khai Đại Diện (Form 2848, Power of Attorney and Declaration of Representative), hoặc Mẫu Đơn 8821,  Giấy Cho Phép Thông Tin về Thuế (Form 8821 (PDF), Tax Information Authorization). Để biết thêm thông tin về Giấy Ủy Quyền, và Mẫu Đơn 2848 xin xem Chủ Đề 311 và Ấn Bản 947, Hành Nghề Theo IRS và Giấy Ủy Quyền (Publication 947, Practice Before the IRS and Power of Attorney).

Quý vị có thể sử dụng Mẫu Đơn 8821 để cho phép IRS thảo luận vấn đề thuế với các người thứ ba được chỉ định và khi cần thiết, tiết lộ thông tin trên đơn khai thuế kín đáo cho người thứ ba được chỉ định này về các vấn đề khác hơn là giải quyết đơn khai thuế hiện tại của quý vị. Tuy nhiên, quý vị không thể sử dụng Mẫu Đơn 8821 để chỉ định một cá nhân đại diện cho quý vị trước IRS. Xin xem Chủ Đề 311 và Ấn Bản 947 (Publication 947) để biết thông tin về cách thức chỉ định một người đại diện cho quý vị theo Sở Thuế Vụ.

Trong một số trường hợp, Sở Thuế Vụ cũng có thể chấp nhận sự ủy quyền bằng miệng từ người khai thuế để thảo luận bí mật các thông tin trên đơn khai thuế của họ với những người thứ ba. Thí dụ, nếu quý vị mang một người thứ ba đến một cuộc phỏng vấn với Sở Thuế Vụ hoặc để một người thứ ba thảo luận trong điện thoại với Sở Thuế Vụ, thì Sở Thuế Vụ có thể tiết lộ thông tin mật về đơn khai thuế của quý vị với người thứ ba đó, sau khi xác nhận danh tánh của quý vị và danh tánh của người thứ ba, cũng như xác nhận với quý vị vấn đề hoặc các vấn đề được thảo luận, và những thông tin trên đơn khai thuế kín đáo nào IRS có thể tiết lộ để giúp người thứ ba hỗ trợ quý vị. Ủy quyền bằng miệng bị giới hạn đến đối thoại mà người đóng thuế cho phép. Việc ủy quyền bằng miệng sẽ tự động bị hủy bỏ sau khi buổi đối thoại kết thúc. IRS không thể bàn thảo tiếp thông tin đơn khai thuế kín đáo của quý vị với bên thứ ba đó hay bất cứ bên thứ ba nào cho đến khi nhận được ủy quyền mới.