Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Chủ đề 313 - Chương Trình Học Phí Hợp Lệ (QTPS)

Topic 313 - Qualified Tuition Programs (QTPs)

Chương Trình Học Phí Hợp Lệ (Qualified Tuition Program, hay QTP) còn được gọi là "chương trình 529",là một chương trình được thành lập và duy trì bởi một tiểu bang, một cơ quan hoặc một công cụ hữu hiệu của tiểu bang, chương trình này có thể cho phép trả tiền trước, hoặc đóng góp vào một trương mục được thành lập cho việc trả chi phí giáo dục cao cấp hợp lệ của một người hưởng quyền lợi tại một cơ sở giáo dục đủ tiêu chuẩn. Các cơ sở giáo dục đủ tiêu chuẩn cũng có thể thiết lập và duy trì chương trình QTP, nhưngchỉ để cho phép trả trước các chi phí giáo dục cao cấp đủ điều kiện cho một người hưởng quyền lợi.

Một cơ sở giáo dục đủ điều kiện thường là các trường cao đẳng, đại học, các trường dạy nghề, hoặc cơ sở giáo dục sau trung học khác đủ điều kiện để tham gia vào một chương trình trợ giúp sinh viên do Bộ Giáo Dục (Department of Education) quản lý.

Tiền đóng góp vào một chương trình học phí hợp lệ (QTP) cho một người hưởng quyền lợi không thể nhiều hơn số tiền cần thiết để cung cấp cho các chi phí giáo dục cao cấp đủ tiêu chuẩn của người hưởng quyền lợi. Xin liên lạc giám quản hay người điều hành chương trình để biết giới hạn đóng góp. Tiền đóng góp vào một chương trình học phí hợp lệ (QTP) không thể được khấu trừ.

Những lợi ích để thiết lập một chương trình học phí hợp lệ (QTP) là:

  • Lợi tức tích lũy được miễn thuế trong khi còn trong trương mục.
  • Người hưởng quyền lợi thường không phải tính vào thu nhập các số tiền hưởng từ chương trình học phí hợp lệ QTP.
  • Không đóng thuế cho tiền phân phối khi được sử dụng để trả chi phí giáo dục cao cấp đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nếu số tiền phân phối lớn hơn chi phí giáo dục cao cấp đủ tiêu chuẩn của người hưởng quyền lợi thì phải đóng thuế cho một phần thu nhập.

Quý vị sẽ nhận được Mẫu Đơn 1099-Q từ từng chương trình theo đó quý vị nhận tiền phân phối QTP. Tổng số tiền phân phối (ô 1) thể hiện trên mỗi mẫu đơn sẽ được chia giữa lợi tức (ô 2) và tiền căn bản, hay phục hồi vốn đầu tư (ô 3). Chúng tôi sẽ có Mẫu Đơn 1099-Q cho quý vị vào ngày 31 tháng Giêng, 2018.

Tham khảo Chương 8 của Ấn Bản 970, Quyền Lợi Thuế cho Giáo Dục (Publication 970, Tax Benefits for Education), để biết thêm thông tin.