Information For...

For you and your family
Individuals abroad and more
EINs and other information

Filing For Individuals

Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Single and Joint Filers With No Dependents
Employee's Withholding Allowance Certificate

 

Request for Transcript of Tax Returns
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Installment Agreement Request
Wage and Tax Statement

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Chủ đề 417 - Thâu Nhập Cho Giáo Đoàn

Topic 417 - Earnings for Clergy

Mục sư được phép, thụ quyền hay thụ phong thường được coi là nhân viên làm việc cho nhà thờ, giáo phái, môn phái, hay tổ chức thuê họ cung cấp dịch vụ mục sư. Tuy nhiên, có một số ngoại trừ, như  người đi truyền giáo là người làm việc theo hợp đồng (tư doanh) theo luật định chung. Nếu quý vị là mục sư cử hành các nghi lễ tôn giáo thì tất cả thâu nhập của quý vị, gồm lương bổng, tặng phẩm và các khoản phí  khi thực hiện các nghi lễ cưới xin, rửa tội, mai táng… phải chịu thuế lợi tức dù quý vị được thâu nhập khi là nhân viên hay tư doanh. Tuy nhiên, nếu quý vị có thâu nhập khi là nhân viên hay tư doanh thì các chi phí liên quan đến những thâu nhập này sẽ được cứu xét khác nhau.

Vì mục đích an sinh xã hội và thuế  Medicare, dù quý vị làm việc dưới tình trạng nào theo luật định chung, thì lợi tức khi cử hành các nghi lễ tôn giáo của quý vị đều được coi là lợi tức tư doanh và nói chung phải chịu thuế tư doanh. Xem Ấn Bản 517, An Sinh Xã Hội và Thông Tin Khác cho Hội Viên Giáo Đoàn và Chức Sắc Tôn Giáođể (Publication 517, Social Security and Other Information for Members of the Clergy and Religious Workers) biết thêm thông tin về ngoại trừ giới hạn về thuế tư doanh.

Thông tin và hoàn cảnh sẽ xác định xem quý vị được coi là nhân viên hay người tư doanh theo luật định chung. Quý vị được coi là nhân viên nếu nhà thờ hoặc tổ chức thuê quý vị thực hiện nghi lễ có quyền pháp lý để kiểm soát quý vị cử hành nghi lễ nào và ra sao, ngay cả khi quý vị được nhiều thẩm quyền và tự do thực hiện các nghi lễ này. Xem Ấn Bản 15-A, Hướng Dẫn về Thuế Vụ cho Hãng Sở(Publication 15-A, Employer's Supplemental Tax Guide)để biết thêm thông tin về những luật định chung nàyNếu giáo đoàn thuê quý vị và trả lương thì nói chung, quý vị là nhân viên theo luật định chung của giáo đoàn và lương của quý vị được coi là lương bổng cho mục đích khấu trừ thuế lợi tức. Tuy nhiên, tiền quý vị nhận trực tiếp từ hội viên giáo đoàn, như phí thực hiện nghi lễ cưới xin, rửa tội hoặc dịch vụ cá nhân khác, được coi là thâu nhập tư doanh cho mục đích thuế lợi tức. Cả lương quý vị được từ giáo đoàn và phí quý vị được từ hội viên giáo đoàn đều chịu thuế tư doanh.

Nếu quý vị liệt kê nhiều loại chi phí để được giảm thuế thì có thể được khấu trừ một số chi phí hành lễ mà quý vị chưa được hoàn lại khi quý vị là nhân viên theo luật định chung trên Mẫu Đơn 1040, Phụ Lục A, Phân Loại Tiền Khấu Trừ (Form 1040, Schedule A, Itemized Deductions). Quý vị có thể cần điền thông tin vào Mẫu Đơn 2106, Chi Phí Doanh Thương cho Nhân Viên (Form 2106, Employee Business Expenses), và gửi kèm với Mẫu Đơn 1040, Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ (Form 1040, U.S. Individual Income Tax Return). Xem Chủ đề 514 để biết thông tin về chi phí doanh thương cho nhân viên, và Chủ đề 508 để biết thêm thông tin về giới hạn 2% khi điều chỉnh tổng lợi tức. Đối với lợi tức tư doanh (tặng phẩm hoặc các khoản phí quý vị nhận khi thực hiện nghi lễ cưới xin, rửa tội, mai táng…), dùng Mẫu Đơn 1040, Phụ Lục C, Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Doanh Thương (Sở Hữu Riêng) (Form 1040, Schedule C, Profit or Loss From Business (Sole Proprietorship)), hoặc Mẫu Đơn 1040, Phụ Lục C-EZ, Lợi Nhuận Ròng từ Doanh Thương (Sở Hữu Riêng) (Form 1040, Schedule C-EZ, Net Profit From Business (Sole Proprietorship)), để khai lợi tức và các chi phí liên quan.

Mục sư được phép, thụ quyền hoặc thụ phong có thể được loại trừ khỏi lợi tức tiền thuê nhà hợp lý (nhà của linh mục) hoặc phụ cấp nhà ở, nhận như thù lao trả cho việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo khi là nhân viên. Mục sư được cấp nhà ở có thể loại trừ khỏi lợi tức tiền thuê nhà hợp lý, gồm cả chi phí tiện ích. Tuy nhiên, số tiền được loại trừ không thể nhiều hơn thù lao hợp lý khi thực hiện các nghi lễ tôn giáo.

Mục sư được phụ cấp nhà ở có thể loại trừ tiền phụ cấp khỏi tổng lợi tức đến mức đủ trả chi phí để có nhà ở. Nói chung, những chi phí này gồm tiền thuê, lãi suất vay mua nhà, tiện ích, sửa chữa, và chi phí khác trực tiếp liên quan đến cung cấp nhà ở. Số tiền loại trừ không thể nhiều hơn tiền thù lao hợp lý khi thực hiện các nghi lễ tôn giáo.

Nếu quý vị có nhà ở thì vẫn có thể yêu cầu khấu trừ cho tiền lời vay mua nhà và thuế bất động sản. Nếu phụ cấp nhà ở của quý vị nhiều hơn phần nhỏ của tiền thù lao hợp lý, tiền thuê nhà hợp lý hay chi phí thực tế thì quý vị phải cộng chung số tiền dư này vào lợi tức cùa mình.

Tổ chức thuê mục sư phải chính thức chỉ định phụ cấp là phụ cấp nhà ở trước khi trả tiền.

Tiền thuê nhà hợp lý hoặc phụ cấp nhà ở chỉ được ngoại trừ cho mục đích thuế lợi tức. Mục sư phải cộng chung khoản tiền này cho mục đích thuế tư doanh.

Vì mục đích an sinh xã hội và thuế Medicare,  một mục sư chính thức được thụ phong, tấn phong hay thụ quyền thực hiện các nghi thức tôn giáo được coi là tư doanh. Điều này có nghĩa là lương của quý vị trên Mẫu Đơn W-2, Khai Thuế và Lương Bổng (Form W-2, Wage and Tax Statement), lợi nhuận ròng trên Phụ Lục C hoặc C-EZ, và phụ cấp nhà ở trừ đi các chi phí khi thực hiện các nghi lễ tôn giáo họ đảm đương, nguồn thâu nhập còn lại phải chịu thuế tư doanh trên Mẫu Đơn 1040, Phụ Lục SE, Thuế Tư Doanh (Form 1040, Schedule SE, Self-Employment Tax).

Tuy nhiên, nếu quý vị từ chối nhận một số bảo hiểm công cộng vì lý do tôn giáo hay cẩn trọng thì có thể yêu cầu miễn thuế tư doanh cho lợi tức khi thực hiện các nghi lễ tôn giáo. Quý vị không thể yêu cầu miễn thuế vì lý do tài chánh. Để yêu cầu miễn thuế thì nộp Mẫu Đơn 4361, Đơn Xin Miễn Thuế Tư Doanh cho Mục Sư, Hội Viên Giáo Đoàn và Chức Sắc Công Giáo (Form 4361, Application for Exemption From Self-Employment Tax for Use by Ministers, Members of Religious Orders and Christian Science Practitioners), cho IRS. Quý phải nộp đơn này trước ngày đáo hạn khai thuế lợi tức (bao gồm thời gian được gia hạn), của năm thứ hai quý vị có nguồn lợi tức ròng ít nhất $400/năm từ công việc đang làm. Chỉ áp dụng quy định này cho bất cứ phần lợi tức nào từ thực hiện các nghi lễ tôn giao cho mỗi hai năm. Hai năm này không nhất thiết phải là hai năm liền kề.

Xem Ấn Phẩm 517, An Sinh Xã Hội và Thông Tin Khác cho Hội Viên Giáo Đoàn và Chức Sắc Tôn Giáo (Publication 517, Social Security and Other Information for Members of the Clergy and Religious Workers) để biết thêm thông tin.