Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Chủ đề 431 - Nợ Được Xóa: Có Bị Đánh Thuế Không?

Topic 431Canceled Debt – Is It Taxable or Not?

Nếu quý vị mượn tiền và có trách nhiệm pháp lý phải trả số tiền cố định hay có thể ấn định ngày giờ trong tương lai, thì quý vị mang nợ. Quý vị phải chịu trách nhiệm cá nhân để trả nợ hoặc sở hữu tài sản có thể bị trừ nợ.

Nếu tiền nợ của quý vị được hủy bỏ, xóa hẳn cho chưa tới số tiền đầy đủ quý vị mắc nợ, thì tiền nợ được xem là xóa bỏ bằng số tiền quý vị không cần phải trả. Tuy nhiên, luật pháp có một vài ngoại lệ trong đó số tiền quý vị không cần phải trả không phải là nợ được xóa. Những ngoại lệ này sẽ được bàn thảo sau. Xóa nợ có thể xảy ra nếu chủ nợ không thể truy thâu hay từ bỏ truy thâu, số tiền quý vị phải trả. Nếu quý vị sở hữu tài sản dùng để trả nợ thì cũng có thể được xóa nợ nếu bị tịch biên, lấy lại (đòi nợ), thiện nguyện giao trả cho tài chủ, bỏ hoang bất động sản, hoặc sửa đổi tiền vay mua nhà.

Nói chung, nếu quý vị được xóa nợ do tiền nợ của quý vị được hủy bỏ, xóa hẳn hoặc trả dứt cho ít hơn số tiền quý vị phải trả, thì số tiền nợ được xóa sẽ chịu thuế và quý vị phải báo cáo tiền nợ được xóa trên đơn khai thuế cho năm xóa nợ. Tuy nhiên, tiền nợ được xóa không chịu thuế nếu luật pháp đặc biệt cho phép quý vị trừ ra khỏi tổng lợi tức. Những ngoại lệ đặc biệt này sẽ được bàn thảo sau.

Sau khi nợ được xóa thì nơi cho vay có thể gởi cho quý vị Mẫu Đơn 1099-C, Xóa Bỏ Nợ, cho thấy số tiền nợ được xóa và ngày xóa bỏ, cùng những điều khác. Nếu quý vị nhận được Mẫu Đơn 1099-C, có những thông tin không đúng, hãy liên lạc với nơi cho vay để sửa đổi. Thí dụ, nếu nơi cho vay tiếp tục truy đòi sau khi đã gởi quý vị Mẫu Đơn 1099-C, thì nơi cho vay không có xóa nợ và quý vị không thể có lợi tức từ nợ được xóa. Quý vị nên kiểm tra với nơi cho vay về hoàn cảnh đặc biệt của mình. Trách nhiệm của quý vị là báo cáo số tiền chịu thuế của tiền nợ được xóa như là lợi tức trên đơn khai thuế cho năm được xóa nợ không thay đổi dù quý vị có nhận được Mẫu Đơn 1099-C đúng hay không.

Thông thường, quý vị phải trình báo mọi số tiền chịu thuế được xóa nợ dưới dạng lợi tức thông thường có được nhờ xóa nợ trên Mẫu Đơn 1040, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ hoặc Mẫu Đơn 1040NR, Đơn Khai Thuế Lợi Tức cho Ngoại Nhân Không Thường Trú Hoa Kỳ, như “lợi tức khác” trên dòng 21 nếu đây là nợ phi kinh doanh, hoặc bản khai hiện dụng nếu đây là nợ kinh doanh. Xem Ấn Bản 4681, Nợ Được Xóa Bỏ, Tịch Biên Để Siết Nợ, Tái Sở Hữu, và Bỏ Hoang (đối với Cá Nhân).

Chú ý: Nếu bất động sản bảo chứng tiền nợ của quý vị và nơi cho vay hồi toàn bộ hoặc một phần để trang trải tiền nợ, thì xem như quý vị đã bán bất động sản. Nếusố tiền thiu bất động sản bảo chứng tiền nợ của quý vị và nơi cho vay hồi chịu trách nhiệm cá nhân cho tiất độ (nợ thế chấp) hay không chịu trách nhiệm cá nhân cho tiất độ (nợ thế chấp) hay k. 

Nếu tài sản c s tiất độ (nợ thế chấp) hay không chịu trách nhicủa quý vị là giá trị công bá  đtrên thg bá  độ (nợ thế chấp) hay không chịu trách nhiệm  cho vay hồi chịu trách nhiệm pquý vị từ việc xóa n ý vị từ việc  thế chấp) hay không chịu trách nhiệm  cho vay hồi chịu trách nhiệm phần xóa ný vị từ việc  thế chấp) hay không chịu trách nhiệm  cho vay hồi chịu trách nhiệm phần để t.

Nný vị tsản của quý vị từ việc  thế chấp) hay khôp, số tiền thực sự của quý vị là toàn bộ số tiền nợ không thế chấp cộng với số tiền mặt và FMV của bất kỳ tài sản nào quý vị nhận được. Quý vị sẽ không có luý vị từ việ thường từ nợ được xóa bỏ. Xem vị từ việc  t Nợ Được Xóa Bỏ, Tịch Biên Để Siết Nợ, Tái Sở Hữu, và Bỏ Hoang (đối với Cá Nhân).  Nên xem Ấn Bản 544, Mua Bán và Những Cách Phát Mãi Khác đối với Tài Sản và Ấn Bản 523, Bán Nhà để biết thông tin chi tiết về việc trình báo lời lỗ khi lấy lại (đòi nợ), tịch biên hoặc bỏ hoang bất động sản.

Số tiền đáp ứng quy định cho bất cứ trường hợp ngoại lệ nào sau đây đều không phải là xóa bỏ lợi tức nợ.
 

NGOẠI LỆ đối với việc Xóa Lợi Tức Nợ:

 1. Các số tiền được xóa bỏ chẳng hạn như quà tặng hay di sản, tặng lại hay kế thừa
 2. Xóa bỏ một số tiền vay học tập hội đủ tiêu chuẩn theo điều khoản vay sẽ xóa bỏ tiền vay nếu quý vị làm việc trong một khoảng thời gian ở một số nghề cho lớp học đại cương của hãng sở
 3. Một số chương trình cho vay hoặc trả nợ vay giáo dục khác để giúp cung cấp các dịch vụ sức khỏe ở một số khu vực.
 4. Số tiền nợ được xóa có thể được khấu trừ nếu quý vị, với tư cách là người đóng thuế căn bản bằng tiền mặt, trả số tiền đó
 5. Chiết khấu giá mua hợp lệ do bên bán tài sản khuyến mãi cho người mua
 6. Bất cứ Tiền Thưởng theo Thành Tích Chi Trả nào hạ giảm được phần vốn gốc của nợ vay mua nhà theo Chương Trình Sửa Nợ Vay Mua Nhà với Giá Phải Chăng

Số tiền đáp ứng các quy định cho bất cứ điều loại trừ nào sau đây không được tính vào lợi tức, dù đây là xóa lợi tức nợ.

LOẠI TRỪ khỏi Tổng Thu Nhập:

 1. Nợ được xóa trong trường hợp phá sản theo Tựa đề 11
 2. Nợ được xóa khi khánh kiệt
 3. Xóa bỏ nợ nông gia hội đủ tiêu chuẩn
 4. Xóa bỏ nợ cho việc kinh doanh bất động sản hội đủ tiêu chuẩn
 5. Xóa bỏ nợ cho cư gia chánh hội đủ tiêu chuẩn được giải tỏa theo thỏa thuận được ký kết trên văn bản trước ngày 01 tháng Giêng, 2018

Nói chung, muốn loại trừ nợ đã xóa vào lợi tức dựa theo một trong những trường hợp ngoại lệ liệt kê bên trên thì quý vị phải trừ số tiền được miễn đóng thuế xác thực (một số dạng tín dụng và mang sang, thua lỗ và mang sang, giá trị căn bản của tài sản, v.v...) (nhưng không dưới 0) trong chừng mực giới hạn. Phải đính kèm Mẫu Đơn 982, Hạ Giảm Đánh Thuế vì Đã Trả Hết Nợ (và Đoạn 1082 - Điều Chỉnh Căn Bản) vào đơn khai thuế của mình để trình báo số tiền hội đủ tiêu chuẩn được loại trừ cùng với tiền giảm tương ứng ở một số loại thuế. Để xóa bỏ nợ cho cư gia chánh hội đủ tiêu chuẩn mà quý vị loại trừ khỏi lợi tức, quý vị phải chỉ giảm phần căn bản trong gia cư chánh.

Thông Tin Bổ Sung

Xin xem Ấn Bản 4681, Nợ Được Xóa Bỏ, Tịch Biên để Siết Nợ, Tái Sở Hữu, và Bỏ Hoang (đối với Cá Nhân), để biết thông tin chi tiết về việc đánh thuế tiền nợ được xóa, cách trình báo, cùng với những trường hợp ngoại lệ và loại trừ liên quan. Ấn Bản 525, Lợi Tức Chịu Thuế và Không Chịu Thuế, có các thông tin thêm. Nếu quý vị nhận được Mẫu Đơn 1099-A, Thâu Mua hoặc Bỏ Hoang Bất Động Sản Đã Bảo Chứng, thì nên xem lại Chủ Đề 432 để biết thêm thông tin. Tham khảo Tôi có được xóa lợi tức nợ trên cư gia riêng của tôi hay không? để xác định xem bất cứ số tiền xóa nợ nào trên căn nhà chánh của quý vị  bắt buộc phải được tính là lợi tức trên tờ khai thuế liên bang của quý vị.