Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Chủ đề 458 - Khấu Trừ Phí Tổn cho Người Giáo Dục

Topic 458 - Educator Expense Deduction

Nếu là một nhà giáo dục đủ điều kiện, quý vị có thể khấu trừ cho đến $250 ($500 nếu kết hôn khai chung và cả hai vợ chồng là giáo dục viên đủ điều kiện, nhưng không nhiều hơn $250 cho mỗi người) các tiền chi phí thương mại hoặc kinh doanh không được bồi hoàn. Phí tổn hội đủ tiêu chuẩn là số tiền quý vị đã trả hoặc thực hiện để tham gia vào các hoạt động phát triển nghề nghiệp, mua sách, tiếp liệu, thiết bị máy tính (kể cả nhu liệu và dịch vụ liên quan), các thiết bị khác, và các tài liệu bổ túc mà quý vị sử dụng trong lớp học. Đối với các khóa học về y tế hay thể dục, các chi phí cho tiếp liệu phải là cho vật dụng cho thể thao. Khấu trừ này dành cho chi phí được trả hay thực hiện trong năm tính thuế. Quý vị khai phần khấu giảm trên dòng 23 của Mẫu Đơn 1040 hoặc dòng 16 của Mẫu Đơn 1040A.

Quý vị là nhà giáo dục đủ điều kiện nếu, trong năm thuế quý vị là giáo viên từ mẫu giáo đến lớp 12, giảng viên, cố vấn, hiệu trưởng hay phụ tá được ít nhất 900 giờ một năm học tại trường tiểu học hay trung học theo quy định của luật tiểu bang.

Chi phí đủ điều kiện chỉ được khấu trừ đến mức số tiền chi phí này cao hơn các số tiền sau đây cho năm thuế:

  • Tiền lời trái phiếu tiết kiệm Hoa Kỳ Loại EE và I mà quý vị đã không tính vào lợi tức bởi vì quý vị đã chi phí giáo dục cao cấp đủ tiêu chuẩn,
  • Bất cứ sự phân phối nào từ một chương trình học phí đủ tiêu chuẩn tiểu bang mà quý vị đã không tính vào lợi tức,
  • Bất cứ số tiền phân phát nào miễn thuế từ trương mục tiết kiệm giáo dục Coverdell của quý vị,
  • Bất cứ bồi hoàn nào quý vị nhận cho các chi phí không báo cáo cho quý vị ở ô 1 của Mẫu Đơn W-2 (Form W-2).
  • Nếu quý vị có chi phí đủ điều kiện vượt quá số tiền quý vị khai như là điều chỉnh cho tổng lợi tức thì có thể khấu trừ như là khấu trừ liệt kê theo giới hạn 2% trên khấu trừ liệt kê linh tinh.

Để biết thêm thông tin về các tiền khấu trừ một số chi phí giáo dục giáo dục viên đủ điều kiện, xin xem Ấn Bản 529, Các Khấu Trừ Linh Tinh (Publication 529, Miscellaneous Deductions) , và Ấn Bản 17, Thuế Lợi Tức Liên Bang đối với Cá Nhân (Publication 17, Your Federal Income Tax For Individuals).