Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Chủ đề 510 - Sử Dụng Xe Hơi để Kinh Doanh

Topic 510 - Business Use of Car

Nếu quý vị sử dụng xe của quý vị trong công việc làm hoặc kinh doanh của quý vị và chỉ sử dụng xe cho mục đích đó, thì có thể khấu trừ hoàn toàn chi phí hoạt động (với một số giới hạn thảo luận sau). Tuy nhiên, nếu sử dụng chiếc xe cho cả mục đích kinh doanh và cá nhân, quý vị chỉ có thể khấu trừ chi phí sử dụng kinh doanh của mình.

Thông thường quý vị có thể tính số tiền chi phí xe được khấu trừ của quý vị bằng cách sử dụng một trong hai phương pháp sau đây: phương pháp giá theo dặm xe chạy tiêu chuẩn hoặc phương pháp chi phí thực sự. Nếu quý vị hội đủ điều kiện sử dụng cả hai phương pháp thì trước khi chọn một trong số đó, hãy chiết tính tiền khấu trừ theo cả hai cách để xem cách nào giúp được khấu trừ nhiều hơn.

Giá Theo Dặm Xe Chạy Tiêu Chuẩn - Muốn biết giá theo dặm xe chạy tiêu chuẩn hiện tại, xin xem Ấn Bản 463, Chi Phí Du Hành, Giải Trí, Quà Tặng, và Xe Hơi, hoặc tìm giá theo dặm xe chạy tiêu chuẩn trên IRS.gov.  Để sử dụng giá theo dặm xe chạy tiêu chuẩn, quý vị phải là chủ hay thuê chiếc xe và:

  • Quý vị không hoạt động năm xe hoặc nhiều hơn cùng một lúc, như trong một hoạt động của một đội xe
  • Quý vị không khai một khấu trừ vì khấu hao cho chiếc xe dùng bất cứ phương pháp nào khác ngoài đường thẳng.
  • Quý vị không khai một khấu trừ theo Đoạn 179 vào chiếc xe,
  • Quý vị không khai một phụ khoản đặc biệt vì khấu hao cho chiếc xe,
  • Quý vị không khai chi phí thực tế sau năm 1997 cho một chiếc xe mà quý vị thuê, và
  • Quý vị không thể là một người đưa thư ở vùng quê nhận được trả “tiền bồi hoàn đủ điều kiện"

Để được sử dụng giá theo dặm xe chạy tiêu chuẩn cho một chiếc xe hơi quý vị làm chủ, quý vị phải sử dụng phương pháp này trong năm đầu tiên xe có sẵn để sử dụng trong kinh doanh của quý vị. Sau đó, trong những năm sau, quý vị có thể sử dụng giá theo dặm xe chạy tiêu chuẩn hoặc chi phí thực sự.

Đối với một chiếc xe thuê, nếu muốn áp dụng giá biểu theo số dặm chuẩn, thì quý vị phải sử dụng phương pháp tính giá biểu theo số dặm chuẩn suốt toàn bộ thời gian thuê (kể cả gia hạn).

Chi Phí Thực Sự - Để sử dụng phương pháp chi phí thực sự, quý vị phải ấn định những chi phí thực sự để vận hành xe cho phần sử dụng kinh doanh trong việc sử dụng tổng thể của chiếc xe. Tính vào tiền xăng, dầu, sửa chữa, bánh xe, bảo hiểm, lệ phí đăng ký, giấy phép, và khấu hao (hoặc tiền thuê) dùng cho phần của tổng số dặm chạy là dặm chạy cho việc kinh doanh.

Lưu ý: Các chi phí xe hơi khác cho lệ phí đậu xe và tiền cầu đường dùng cho việc kinh doanh được khấu trừ riêng biệt, bất kể là quý vị sử dụng giá theo dặm xe chạy tiêu chuẩn hoặc chi phí thực sự.

Khấu Hao

Thông thường, Hệ Thống Gia Tốc Phục Hồi Tổn Phí được Điều Chỉnh (Modified Accelerated Cost Recovery System, hay MACRS) là phương pháp khấu hao duy nhất có thể được sử dụng bởi chủ xe để khấu hao cho bất cứ chiếc xe nào được sử dụng sau năm 1986. Tuy nhiên, nếu quý vị sử dụng phương pháp giá theo dặm xe chạy tiêu chuẩn trong năm quý vị dùng chiếc xe, và đổi sang phương pháp chi phí thực tế trong một năm sau đó và trước khi chiếc xe của quý vị khấu hao hoàn toàn, quý vị phải sử dụng khấu hao đường thẳng trên phần hữu dụng ước tính còn lại của đời chiếc xe. Có mức giới hạn đối với khấu hao mà quý vị có thể khấu trừ. Để có thêm thông tin về các giới hạn khấu hao, xin xem Chủ Đề 704. Ấn Bản 463, Chi Phí Du Hành, Giải Trí, Quà Tặng, và Xe Hơi, giải thích giới hạn khấu hao, và thảo luận các điều lệ đặc biệt áp dụng cho xe thuê.

Lưu Giữ Hồ Sơ

Luật pháp đòi hỏi quý vị chứng minh các chi phí của quý vị bằng các hồ sơ đầy đủ hoặc đủ bằng chứng để hỗ trợ cho bản khai của quý vị. Để có thêm thông tin về việc lưu trữ hồ sơ, xin xem Chủ Đề 305.

Nhân Viên

Chương Trình Trách Nhiệm - Nếu quý vị là một nhân viên mà khấu trừ chi phí kinh doanh hoàn toàn được bồi hoàn dựa theo một chương trình trách nhiệm, tiền bồi hoàn không được tính vào tiền lương của quý vị trên Mẫu Đơn W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng.

Chương Trình Phi Trách Nhiệm - Nếu chủ nhân của quý vị sử dụng một chương trình không chịu trách nhiệm để bồi hoàn các chi phí, tiền bồi hoàn được tính vào tiền lương của quý vị. Chủ nhân của quý vị sẽ kết hợp số tiền bồi hoàn chi phí hoặc các trợ cấp chi phí khác trả cho quý vị theo một chương trình không chịu trách nhiệm cùng với tiền công, tiền lương của quý vị, hoặc các tiền bồi hoàn khác và báo cáo tổng số tiền này trên Mẫu Đơn W-2. Nhìn chung, nhân viên được bồi hoàn theo chương trình phi trách nhiệm không thể khấu trừ chi phí giải trí kinh doanh cho nhân viên trên Mẫu Đơn 1040, Bản Khai A, Khấu Trừ Từng Khoản. Để biết định nghĩa của chương trình có trách nhiệm và chương trình không chịu trách nhiệm, xin xem Ấn Bản 463.

Khấu Trừ Ở Đâu

Hãy khấu trừ phí tổn sử dụng xe do việc tự làm chủ trên:

  • Bản Khai C (Mẫu Đơn 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Cơ Sở Thương Mại hay Bản Khai C- EZ (Mẫu Đơn 1040), Tiền Lời Ròng từ Kinh Doanh), hoặc
  • Bản Khai F (Mẫu Đơn 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Nông Nghiệp nếu là nông dân.

Thông Tin Thêm

Để biết thêm thông tin, xin xem Ấn Bản 463, Chi Phí Du Hành, Giải Trí, Quà Tặng, và Xe Hơi.