Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Chủ đề 553 - Thuế trên Lợi Tức Đầu Tư của Trẻ Em và Lợi Tức Khác Không Do Đi Làm (Thuê cho Trẻ)

Topic 553 - Tax on a Child's Investment and Other Unearned Income (Kiddie Tax)

Hai quy tắc sau đây có thể ảnh hưởng đến tiền thuế và việc trình báo lợi tức do không đi làm của một số trẻ em:

 1. Nếu tiền lời, cổ tức, và lợi tức khác không do làm việc, của trẻ em có tổng số trên $2,100, thì một phần lợi tức này sẽ bị đánh thuế ở mức thuế suất của cha mẹ thay vì các con. Xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 8615, Thuế cho một số Trẻ Em có Lợi Tức Do Không Làm Việc (Form 8615 Instructions, Tax for Certain Children Who Have Unearned Income), hoặc
 2. Nếu lợi tức của trẻ là tiền lời và lợi tức từ cổ tức (kể cả các phân phối tiền lời vốn) và tổng cộng ít hơn $10,500, cha mẹ của trẻ có thể tính lợi tức này vào đơn khai thuế của cha mẹ thay vì nộp một đơn khai thuế riêng cho đứa trẻ. Xin xem Mẫu Đơn 8814, Lựa Chọn của Cha Mẹ để Báo Cáo Tiền Lời và Cổ Tức của Đứa Trẻ (Form 8814 (PDF),Parents’ Election To Report Child's Interest and Dividends).

Để một trong 2 điều lệ được áp dụng, đứa trẻ phải nộp một đơn khai thuế. Muốn biết thông tin về quy định đệ nộp, xin xem Ấn Bản 929, Điều Lệ về Thuế đối với Trẻ Em và Người Thuộc Quyền (Publication 929, Tax Rules for Children and Dependents), và mục Có Cần Phải Nộp Tờ Khai Thuế không?  (Do I Need to File a Tax Return?).

Khai Thuế cho Trẻ Em

Hãy chiết tính tiền thuế của trẻ trên Mẫu Đơn 8615, Thuế cho Một Số Trẻ Em Có Lợi Tức Do Không Làm Việc, rồi đính chung với tờ khai thuế của trẻ em khi:

 1. Lợi tức do không làm việc của trẻ em cao hơn $2,100
 2. Đứa trẻ đủ một trong các điều kiện tuổi sau đây:
  • Đứa trẻ dưới 18 tuổi vào cuối của năm thuế
  • Đứa trẻ được 18 tuổi nhưng chưa đến 19 tuổi vào cuối của năm thuế và lợi tức thu được của đứa trẻ không vượt quá một nửa tiền tự cấp dưỡng của trẻ trong năm (ngoại trừ học bổng nếu trẻ là sinh viên toàn thời gian), hoặc
  • Đứa trẻ là một sinh viên toàn thời gian được ít nhất 19 tuổi những dưới 24 tuổi vào cuối năm thuế và lợi tức thu được của đứa trẻ không vượt quá một nửa tiền tự cấp dưỡng của trẻ trong năm (không kể học bổng)
 1. Ít nhất một phụ huynh của đứa trẻ còn sống vào cuối năm thuế
 2. Đứa trẻ bắt buộc phải khai thuế cho năm thuế, và
 3. Đứa trẻ không khai thuế chung cho năm tính thuế

Trẻ em nào phải đệ nộp Mẫu Đơn 8615 cũng có thể phải chịu Thuế Lợi Tức Đầu Tư Ròng (Net Investment Income Tax, hay NIIT). NIIT là 3.8% thuế đánh trên giá trị nhỏ hơn giữa lợi tức đầu tư ròng và khoản trên ngưỡng mức MAGI (tổng lợi tức đã điều chỉnh và sửa đổi) của trẻ. Hãy dùng Mẫu Đơn 8960, Thuế Lợi Tức Đầu Tư Ròng, để chiết tính thuế này. Muốn biết thêm thông tin, xin xem Chủ Đề 559Thắc Mắc và Giải Đáp về Thuế Lợi Tức Đầu Tư Ròng. 

Khai Thuế cho Cha Mẹ

Phụ huynh có thể tránh phải khai thuế cho đứa trẻ bằng cách tính lợi tức của trẻ em vào đơn khai thuế của mình. Muốn dùng lựa chọn này, hãy đính kèm Mẫu Đơn 8814, Lựa Chọn của Cha Mẹ để Báo Cáo Tiền Lời và Cổ Tức của Đứa Trẻ, với Mẫu Đơn 1040 hoặc Mẫu Đơn 1040NR khi:

 • Vào cuối năm thuế, đứa trẻ còn dưới 19 tuổi hoặc dưới 24 tuổi, nếu là một sinh viên toàn thời gian
 • Lợi tức tiền lời và cổ tức ít hơn $10,500 cho năm tính thuế
 • Đứa trẻ có lợi tức chỉ từ tiền lời và cổ tức, trong đó bao gồm các phân phối của cổ tức và tiền lời vốn của Quỹ Alaska Vĩnh Viễn
 • Không có tiền thuế ước tính nào đã được trả cho năm thuế, và không có tiền trả phụ trội cho năm thuế trước nào được áp dụng cho ước tính của năm thuế hiện hành dưới tên và số An Sinh Xã Hội của đứa trẻ
 • Không có thuế lợi tức liên bang nào đã được khấu lưu từ lợi tức của đứa trẻ theo chương trình khấu lưu phụ
 • Đứa trẻ bắt buộc phải khai thuế, ngoại trừ phụ huynh lựa chọn điều này
 • Đứa trẻ không khai thuế chung cho năm tính thuế
 • Phụ huynh là người phụ huynh đủ điều kiện để lựa chọn hoặc khai thuế chung với người phụ huynh kia của đứa trẻ

Thông Tin Thêm

Xin tham chiếu Ấn Bản 929, Điều Lệ về Thuế đối với Trẻ Em và Người Thuộc Quyền, để biết thêm thông tin, các định nghĩa, suy xét và những vấn đề sau đây:

 • Một số sinh nhật vào ngày 1 tháng Giêng
 • Cha mẹ không nộp thuế chung
 • Một đứa trẻ có phân phối tiền lời vốn, và
 • Các ảnh hưởng từ lựa chọn khai thuế của cha mẹ